Глобалізаційні детермінанти розвитку сировинних ринків

Ольга Яценко

Анотація


Досліджено детермінанти розвитку сировинних ринків та особливості їх формування в умовах глобалізації світової економіки. Емпіричною базою дослідження обрано агропродовольчий ринок як один з найважливіших у сфері матеріального виробництва та забезпечення продовольчої безпеки країни. Висвітлено важливу соціально-економічну місію аграрного сектора, експортну конкурентоспроможність та імпортну залежність агропродовольчих товарів у міжнародній торгівлі. Обґрунтовано імперативні норми та зроблено висновки щодо важливості створення відповідних умов для функціонування в Україні ринків, інтегрованих у світові.

Ключові слова


глобалізація; світова економіка; глобальний агропродовольчий ринок; конкурентні переваги; сільське господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку: монографія / В. Г. Андрійчук. — Ніжин: ТОВ «Аспект-Поліграф», 2007. — 216 с.

Аніловська Г. Я. Державний фактор трансформаційних перетворень в економіках перехідного типу: монографія / Г. Я. Аніловська. — Львів: Вид-во ЛКА, 2002. — 324 с.

Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації / Л. Л. Антонюк. — К.: КНЕУ, 2004. — 275 с.

Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення: монографія / Я. Б. Базилюк. — К.: НІСД, 2002. — 132 с.

Беренштейн Б. Л. Біржовий ринок у контексті глобалізаційних явищ міжнародної економіки / Б. Л. Беренштейн, О. М. Третяк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/ Portal/Chem_Biol/nvnau/2010_145/10bbl.pdf.

Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації / О. Білорус // Економіка України. — 2001. — № 11. — С. 17— 21.

Валова додана вартість у Статистичному щорічнику України наводиться разом по сільському господарству, мисливству і лісовому господарству (частка сільського господарства домінуюча).

Власов В. І. Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналі [Текст]: [у 3 т.] / В. І. Власов — К.: ННЦ «ІАЕ», 2011. — 530 с.

Власов В. І. Глобалізація і глобальна продовольча проблема / В.І. Власов // Економіка АПК. — 2004. — № 1. — С. 7—11.

Вплив глобалізаційних трансформацій на економіку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.anticrisis.kiev.ua

Глобалізація і безпека розвитку: монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін. ; керівник авт. кол. і наук. ред. О.Г. Білорус. — К.: КНЕУ, 2001. — 733 с.

Дудар Т. Г. Організаційно-економічні засади формування і розвитку системи агромаркетингу / Т. Г. Дудар // Економіка АПК. — 2005. — № 10. — С. 89—96.

Кocтюк В. Н. Измeняющиecя cиcтeмы / В. Н. Кocтюк. — М.: Наука, 1993. — 352 c.

Крылатых Э. Н. Аграрные аспекты вступления стран СНГ в ВТО / Э. Н. Крылатых, О. Г. Строкова. — М.: Энциклопедия российских деревень, 2002. — С. 162—164.

Купчак П. М. Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на розвиток національного господарства / П. М. Купчак [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e—journals/ NacGosp/2009/Kupchak.pdf.

Майстро С. В. Національний аграрний ринок в умовах глобалізації: механізм державного регулювання: монографія / С. В. Майстро. — Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. — 240 с.

Міжнародна електронна комерція (International E—Commerce) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://e—commerce2000.blogspot.com/ 2011/02/blog—post_3442.html.

Молдован О. Україна: аутсайдер з колосальним потенціалом / О. Молдован [ Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2011/08/23/295840/.

Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / Ю.М. Пахомов, Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський. — К.: Україна, 1997. — 237 с.

Песковский П. Методы измерения специализации международной торговли агропродовольственной продукцией П. Песковский // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці: матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., (Житомир, 3—5 берез. 2005 р.): в 3-х ч. — Житомир: Держ. агроекол. ун-т, 2005. — Ч. 2. — С. 7—11.

Саблук П. Т. Глобалізація і продовольство / П. Т. Саблук, О. Г. Білорус, В. І. Власов. — К.: ННЦ ІАЕ, 2008. — 632 с.

Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці / С. І. Соколенко. — К.: Логос, 2004. — 848 с.

Статистичний щорічник України за 2011 рік: стат. зб. / за ред. О.Г. Осауленка. — К.: Держ. комітет статистики України, 2012. — 559 с.

Статистичні дані FAOSTAT [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx.

Україна у цифрах 2011 рік: стат. зб. / за ред. О.Г.Осауленка. — К.: Держ. комітет статистики України, 2012. — 251 с.

Швиданенко О. А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / О. А. Швиданенко. — К.: КНЕУ, 2007. — 312 с.

Швиданенко О. А. Передумови забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті прогресивних глобалізаційних тенденцій / О. А. Швиданенко // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. — 2007. — Вип. 3 (70). — С. 43—51.

Яценко О. М. Імперативи глобалізації агропродовольчих ринків / О. М. Яценко // Наук. вісн. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія. Економічні науки. — 2013. — № 4 (253). — С. 27—39.

Яценко О. М. Кластеризація як стратегічний напрям формування конкурентних переваг бджільництва України / О. М. Яценко // Вісн. ЖНАЕУ. — 2011. — № 2 (29), т.2. — С.194—212.

Яценко О.Н. К вопросу о содержании понятия «социальный капитал» / О. Н. Яценко // Роль соціального капіталу та локальних ініціатив у забезпеченні сільського розвитку: доп. Міжнар. симпозіуму (м. Житомир, 16—18 травня 2007 р.). — Житомир: Вид-во ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2007. — С. 59—65.

Balassa B. Trade liberalization and Reveal Comparative Advantage / B. Balassa // Manchester School of Economic and Social Studies. — 1965. — Vol. 33. — P. 99—123.

Benedictis L. A note on the Balassa index of revealed comparative advantage / L. De Benedictis, M. Tamberi // Manuscript. — 2001. — P. 27—36.

Bourdieu. P. The forms of capital / P. Bourdieu // Handbook of theory and research for sociology of Education / ed. by J. Richardson. — New York: Greenwood Press, 1986. — P. 21.

Cieslik A. Now a Teoria Handlu Zagranicznego w Swietle Badan Empirycznych / A. Cieslik. — Warszawa, 2000. — P. 101—113.

Coleman J.S. Social capital in the creation of human capital / J.S. Coleman // American Journal of Sociology. — 1988. — № 94. — P. 95—120.

Country rank in the world, by commodity [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx

Ferto I. The dynamics of agri—food trade patterns. The accession countries’ case / I. Ferto, L. Hubbard // Materials of the International Conference «Agricultural policy reform and the WTO: where are we heading?» (Itali , June 23). — Capri, 2003. — P. 16.

GlobalIndex A Multidimensional Globalization Measurement of the University of Bamberg and the TransEurope research network [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www2.warwick.ac.uk/fac/ soc/csgr/index/

Hinloopen J. On the Empirical Distribution of the Balassa Index / J. Hinloopen, J. Marrewijk // W.P. Erasmus University. — Rotterdam, 2000. — P. 79.

Hinloopen J. On the Empirical Distribution of the Balassa Index / J. Hinloopen, J. Marrewijk // W.P. Erasmus University. — Rotterdam, 2000. — P. 79.

Iapadre L. A Taxonomy of Statistical Indicators for the Analysis of International Trade and Production / L. Iapadre ; OECD. — Paris, 2003. — P. 49—56.

Krugman P. Miedzynarodowe Stosunki Gospodarcze / P. Krugman, M. Obstfeld // PWN. — Warszawa, 2003. — P. 65—73.

Laursen К. Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialisation / К. Laursen // DRUID WP. — 1998. — P. 98—31.

Leamer Edward E. The Heckscher—Ohlin Model in Theory and Practice / Leamer Edward E. // Princeton Studies in International Finance. — 1995. — 77 р.

Paldam Marti. Social Capital: One or Many? Definition and Measurement / Paldam Martin // Journal of Economic Surveys. — 2000. — Vol. 14 (Issue 5). — P. 629—654.

Piaskouski P. The evolution of the pattern of Polish agri—food trade on EU market / P. Piaskouski // Сельское хозяйство — проблемы и перспективы ; ГГАУ. — Гродно, 2005. — С. 88—92.

Portes A. Patricia Landolt. The Downside of Social Capital / A. Portes // The American Prospect. — 1996. — 26 May—June. — P. 18—21.

Portes A. Social capital: Its origins and application in modern sociology / A. Portes // Annual Review of Sociology. — 1998. — Vol. 24. — P. 1—24.

Production of the 20 most important food and agricultural commodities (ranked by value) in a given country for the year indicated ) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://faostat.fao.org/ site/339/default.aspx

The Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www2.warwick.ac.uk/ fac/soc/csgr/index/

Yatsenko O. Methodological instruments of polyfunctional competitiveness evaluation (on the example of agriculture) / Olga Yatsenko // USA: The Advanced Science. — 2011. — November. — P. 30—35.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.