Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора України

Наталія Карасьова

Анотація


Досліджено глобалізаційні передумови розвитку експорту аграрного сектора України. На основі узагальнення результатів попередніх досліджень висвітлено сутнісні характеристики поняття «експортоорієнтована діяльність», встановлено сучасні тенденції, факторні умови та характер впливу глобалізації на розвиток експорту аграрної продукції. Розкрито динаміку та особливості товарногеографічної структури експорту в агарному секторі. Виявлено проблемні аспекти та причини уразливості українських позицій на світовому агропродовольчому ринку. Обґрунтовано напрями розвиту експортоорієнтованої діяльності в контексті світової економічної глобалізації.

Ключові слова


експортоорієнтована діяльність; експортний потенціал; глобальне економічне середовище; конкурентоспроможність продукції; аграрний сектор

Повний текст:

PDF

Посилання


Про зовнішню економічну діяльність: Закон України № 960—XII від 16.04.91 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959—12.

Антология экономической классики: В 2 т. / Сост. И.А. Столяров. – М.: МП «Эконов», 1993. – 959 с.

Башнянин Г. Л. Ринкові економічні системи: проблеми становлення, функціональної структуризації і топологізації / Г. Л. Башнянин, І. М. Копич, М. Л. Слюсарик – Львів: 2001. – 212 с.

Білорус О. Г. Економічна система глобалізму: Монографія / О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2003. – 360 с.

Бобов Г.Б. Формування конкурентоспроможності сільського господарства України / Г. Б. Бобов, І. В. Кузьменко, Л. В. Михайлишина // Економічний форум. – 2011. – №2. – С. 67—73.

Богомолов О. Экономическая глобализация и кризис мирового хозяйственного порядка / О. Богомолов, А. Некипелов // Грани глобализации: трудные вопросы современного развития. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – С. 99–146.

Большой экономический словарь / Под ред. проф. А. Н. Азриляна. – М.: Фонд «Правовая культура», 1994. – С. 478.

Валова продукція сільського господарства України за 1990 2010 рік: стат. щорічник / під заг. ред. Н.С. Власенко; Держкомстат України. К.: 2012. – 49 с.

Власов В.І. Глобалістика: історія, теорія: монографія [у 2 т.] / В.І. Власов. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012. – 570 с.

Гацалов М.М. Современный экономический словарь-справочник / М.М. Гацалов. – Ухта: УГТУ, 2002. – 371 с.

Експорт та імпорт продукції аграрного сектора України: стан та тенденції / [Кваша С. М., Власов В. І., Кривенко Н. В. та ін.]; за ред. С. М. Кваші. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 80 с.

Іващук С. Експортна стратегія в сучасній системі державного управління / С. Іващук // Міжнародна економічна політика. – 2009.– № 10—11. – С. 102–128.

Итуэлл Дж. Импортозамещающий и экспортоориентированный экономический рост // Экономическая теория / Под ред. Итуэлла Дж., Милгейта М., Ньюмена П.— М.: ИНФРА – М.: 2004. – XII, 931 с. – (New Palgrave). – С. 430–433.

Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України за 2001 – 2012 роки: Стат. щорічник / під заг. редакцією І. М. Нікітіної. К.: 2013. – 168 с.

Кваша С. М. Експортний потенціал галузей АПК в умовах формування зони вільної торгівлі з ЄС / С. М. Кваша // Науковий вісник нац. університету біоресурсів і природокористування України. 2012. – № 169. – С. 97—102.

Лопатинський Ю. Ф. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток вітчизняного аграрного сектора / Ю. Ф. Лопатинський // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3(40).

Лук’яненко Д. Г. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001. – 538 с.

Майстро С. В. Національний аграрний ринок в умовах глобалізації: механізм державного регулювання: монографія / С. В. Майстро.— Харків: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2009. – 240 с.

Мельник Т. М. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз / Т. М. Мельник // Міжнародна економічна політика. 2008. – № 1—2. – С. 241–271.

Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч. – Ч. 1 / за ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.—екон. ун—т, 2008.– 389 с.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА М, 1999. – 479 с.

Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство / П. Т. Саблук, О. Г. Білорус, В. І. Власов. – К.: ННУ “Інститут аграрної економіки”, 2008. – 632 c.

Самуэльсон П. Экономика: Пер. с англ. / П. Самуэльсон, В. Нордхаус. – М.: БИНОМ, 1997. – С. 699.

Сейфуллаева М. Э. Экспортный потенциал российских регионов в условиях глобализации мировой экономики / М. Э Сейфулаева, В. М. Капицын // Маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 6.

Сільське господарство України за 2012 рік: стат. щорічник / під заг. редакцією Ю. М. Остапчука; Держкомстат України. К.: 2013. 340 с.

Супіханов Б. К. Розвиток ринків аграрної продукції: монографія / Б. К. Супіханов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 530 с.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: у 2 т. / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Л. Л. Антонюк та ін.]; За заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.

Шубравська О. В. Зовнішньоекономічний фактор стійкого розвитку національної агросфери / О. В. Шубравська // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 2. – С. 36 – 45.

Швиданенко О. А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / О. А. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2007. – 312 с.

Яценко О. М. Глобалізаційні детермінанти розвитку сировинних ринків / О. М. Яценко // Міжнародна економічна політика. – 2014.– № 2(19). – С. 66—100.

Участь України у міжнародних організаціях // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international—organizations.

Шлях України в СОТ // «Україна й Світова організація торгівлі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wto.in.ua/ index.php?lang=ua&get=4.

Яценко О. Конкурентні позиції країн провідних виробників продукції бджільництва // О. Яценко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.znau.edu.ua/visnik/2011_1_2/225.pdf.

Contesting development: critical struggles for social change. P. McMichael (ed.), N.Y., 2010. – 269 p. http://www.meconomy.ru/art.php?nArtId=4273

KOF Index of Globalization // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://globalization.kof.ethz.ch/media/filer_public/2013/ 03/25/method_2013.pdf.

Levine R. Sensitivity Analysis of Cross – Country Growth Regression / Levine R. Renelt D. – American Economic Review 82. 1992. – P. 942 – 963.

Ojimi V. 1970. Japan’s industrialization strategy. In OECD, Japanese Industrial Policy, Paris: OECD.

Porter Michael E. Competitive Advantage of Nations / Simon & Schuster.— New York City, 1998. – 896 р.

Державна служба статистики. Зовнішньоекономічна діяльність // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat. gov.ua.

Trade And Development Report, 2012. // [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://unctad.org/en/publicationslibrary/ tdr2012_en.pdf.

Crops and livestock products, 2012 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/Q/*/E.

International Trade and Market Access Data, 2012 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org/english/res_e /statis_e.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.