DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2015.146958

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬО-КОМУНІКАТИВНОЇ СИСТЕМИ

Elena Zalevskaya

Анотація


У статті досліджені особливості графічного дизайну як засобу художньо-комунікативної системи. Автор систематизує поняття "графічного дизайну" в науковій літературі. Охарактеризовано зв'язок графічного дизайну з образотворчою діяльністю та визначено естетичний вплив мистецтва на створення графічного об’єкта. Визначена специфіка візуалізації графічних об’єктів як засіб передачі повідомлення та комунікації з глядачем. Висвітлені особливості графічного дизайну як семіотичної (знакової) системи та естетичного засобу.Ключові слова


графічний дизайн; мистецтво; естетичний; комунікативний; художній; семіотика; візуальний

Повний текст:

PDF

Посилання


Даниленко В. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури / В. Даниленко. – Харків: ХДАДМ – "Колорит", 2005. – 243 с.

Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г. Б. Минервин, В. Т. Шимко, A. B. Ефимов и др.: Под общей редакцией Г. Б. Минервина и В. Т. Шимко. – М.: Архитектура-С, 2004. – 288 с.

Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя/ Ентоні Гіденс. – К.: Альтерпрес, 2004. – 104 с.

Гладун О. Глобалізаційний і національний вектори розвитку графічного дизайну України / Ольга Гладун // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: Зб. наук. пр. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2007. – Вип. 7. – С. 45-49.

Гладун О. Дизайн як формотворчий чинник у сучасній системі синтезу мистецтв / О. Гладун // Вісник ХДАДМ. – Харків, 2007. – № 4. – С. 3-13.

Єжижанська Т. Візуальна комунікація / Тетяна Єжижанська // Інформація, комунікація, суспільство: матеріали І Міжнародної наукової конференції ІКС-2012, 25-28 квітня, 2012 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Кафедра інформаційних систем та мереж. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 30-31.

Корнієнко Т. А. Взаємозв’язок форми і функцій в композиційно-просторовій структурі дизайну міста: теоретико-методологічний контекст / Т. А. Корнієнко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2013. – Вип. 53. – С. 35-50.

Король А. М. Теоретичні аспекти поняття "графічний дизайн" / А. М. Король. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.1. – Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_1_108_21.pdf

Куленко М. Я. Основи графічного дизайну: підручник / Михайло Куленко. – К.: Кондор, 2006. – 492 с.

Северіна О. Екологічний плакат у системі візуальної комунікації / О. Северіна // Мистецтвознавство України. – 2014. – Вип. 14. – С. 179-182.

Серов С. И. Графика современного знака / С. И. Серов. – М.: Линия График, 2005. – 408 с.

Серов С. І. Стиль в графическом дизайне. 60–80-е годы / Серов С. І. – М.: ВНИИТЭ, 1991. – 116 с.

Швед О. В. Инфографика как средство визуальной коммуникации [Електронний ресурс] / О. В. Швед. – Режим доступа: http://scaspee.com/6/post/2013/10/infographics-as-means-of-visual-communication-shved-o-v.html#

Danylenko, V. (2005). Design of Ukraine in the world context of artistic-project culture. Kharkiv: KhDADM – "Koloryt" [in Ukrainian].

Minervin, G. B. (Eds). (2004). Design. Illustrated reference-book. M.: Architecture-C [in Russian].

Gidens, E. (2004) Runaway world: how globalization is reshaping our lives. K.: Alterpress [in English].

Gladun, O. (2007). Global and national vectors of the graphic design development in Ukraine. The Ukrainian art studies. K.: IASFE named after M. T. Rylskiy of NAS of Ukraine, 7, 45-49 [in Ukrainian].

Gladun, O. (2007). Design as a form making factor in the contemporary system of the synthesis of arts. Visnyk of KhDADM. Kharkiv, 4, 3-13 [in Ukrainian].

Ezhizhans’ka, T. (2012). Visual communication. Information, communication, society: materials of I International scientific conference ICC-2012. Lviv: Publishing-house of Lviv Polytechnic [in Ukrainian].

Kornienko, T. A. (2013). The interrelation of the form and function in the compositional-spatial structure of the city design. Humanitarian visnyk of Zaporizhia State Engineering Academy, 53, 35-50 [in Ukrainian].

Korol, A. M. (2013). The theoretical aspects of the notion "graphic design". Visnyk of Chernigiv National Pedagogical University. Pedagogical sciences, 108.1. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/jpdf/ VchdpuP_2013_1_108_21.pdf [in Ukrainian].

Kulenko, M. Ya. (2006). The bases of graphic design. K.: Kondor [in Ukrainian].

Severina, O. (2014). The ecological poster in the system of visual communication. Art studies, 14, 179-182 [in Ukrainian].

Serov, S. I. (2005). The graphics of modern sign. M.: "Liniya Graphic" [in Russian].

Serov, S. I. (1991). The style in graphic design: 60s-80s. M.: VNIITE [in Russian].

Shved O. V. Infographics as a means of visual communication. Retrieved from http://scaspee.com/6/post/2013/10/infographics-as-means-of-visual-communication-shved-o-v.html# [in Russian].
Copyright (c) 2018 Альманах "Культура і Сучасність"

Mike&Max ©2018