DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2014.147126

КАТЕГОРІЇ ЖАНРУ І СТИЛЮ У КОНТЕКСТІ ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗИЧНО-ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Volodymyr Ionov

Анотація


У статті розкриваються взаємини жанру і стилю як основних аспектів музики, узгоджуються їх проекції в простір діалогу як розуміння, результатом якого стає той або інший перебіг музичної інтерпретації, весь обсяг виразного матеріалу музики. Виявляється своєрідність досліджень, присвячених проблемі музично-виконавської комунікації у її зв'язку з жанрово-стильовою природою музики. Аналізуються важливі наукові уявлення про будову музичного жанру і формування жанрової семантики, визначаються підходи до виконавського професіоналізму.


Ключові слова


жанр; стиль; діалог; музична поетика; композиторська творчість; музично-виконавська інтерпретація

Повний текст:

PDF

Посилання


Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства / М. Арановский. – М. : Композитор, 1998. – 343 с.

Бобровский В. Функциональные основы музыкальных форм : дис. … докт. искусств. : 17.00.02 / Бобровский Виктор Петрович. – М., 1974. – 391 с.

Вербицька–Шокот І. Жанр реквієму в хоровій творчості українських композиторів порубіжжя тисячоліть : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтв. : спец. 17.00.03 "Музичне мистецтво") / І. В. Вербицька-Шокот. – Львів, 2007. – 17 с.

Жук Г. Віолончельна творчість В. Барвінського в контексті розвитку жанру в українській музиці першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтв. : спец. 17.00.03 "Музичне мистецтво" / Г. В. Жук. – Львів, 2005. – 20 с.

Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В. Медушевский. – М. : Музыка, 1976. – 255 с.

Медушевский В. О методе музыковедения / В. Медушевский // Методические проблемы музыкознания. – М., 1987. – С. 205–230.

Філатова О. Жанровий генезис виконавського діалогу в музиці (на матеріалі камерно-вокальної творчо-

сті) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтв. : спец. 17.00.03 "Музичне мистецтво" / О. О. Філатова. – Одеса, 2005. – 16 с.

Халєєва О. Мотет у європейській практиці : шляхи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтв. : спец. 17.00.03 "Музичне мистецтво" / О. Халєєва. – Харків, 2007. – 16 с.

Aranovskii M. Muzykal'nyi tekst. Struktura i svoistva / M. Aranovskii. – M. : Kompozitor, 1998. – 343 s.

Bobrovskii V. Funktsional'nye osnovy muzykal'nykh form : dis. … dokt. iskusstv. : 17.00.02 / Bobrovskii Viktor Petrovich. – M., 1974. – 391 s.

Verbytska–Shokot I. Zhanr rekviiemu v khorovii tvorchosti ukrainskykh kompozytoriv porubizhzhia tysiacholit : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. mystetstv. : spets. 17.00.03 "Muzychne mystetstvo") / I. V. Verbytska-Shokot. – Lviv, 2007. – 17 s.

Zhuk H. Violonchelna tvorchist V. Barvinskoho v konteksti rozvytku zhanru v ukrainskii muzytsi pershoi polovyny ХХ stolittia : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. mystetstv. : spets. 17.00.03 "Muzychne mystetstvo" / H. V. Zhuk. – Lviv, 2005. – 20 s.

Medushevskii V. O zakonomernostiakh i sredstvakh khudozhestvennogo vozdeistviia muzyki / V. Medushevskii.

– M. : Muzyka, 1976. – 255 s.

Medushevskii V. O metode muzykovedeniia / V. Medushevskii // Metodicheskie problemy muzykoznaniia. – M., 1987. – S. 205–230.

Filatova O. Zhanrovyi henezys vykonavskoho dialohu v muzytsi (na materiali kamerno-vokalnoi tvorchosti) : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. mystetstv. : spets. 17.00.03 "Muzychne mystetstvo" / O. O. Filatova. – Odesa, 2005. – 16 s.

Khalieieva O. Motet u yevropeiskii praktytsi : shliakhy rozvytku : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. mystetstv. : spets. 17.00.03 "Muzychne mystetstvo" / O. Khalieieva. – Kharkiv, 2007. – 16 s.
Copyright (c) 2018 Альманах "Культура і Сучасність"

Mike&Max ©2018