ДОЗВІЛЛЯ АНТИЧНОСТІ У СВІТЛІ ВИДОВИЩНОЇ КУЛЬТУРИ: НАВМАХІЇ

Olena Goncharova

Анотація


У статті проаналізовано дозвілля античності у світлі видовищної культури навмахій на основі античної літературної рефлексії, крізь призму робіт істориків, філософів, поетів, письменників Давніх Греції і Риму – Гая Светонія Транквілла, Публія Корнелія Тацита, Плутарха, Луція Аннея Сенеки, Овідія, Марка Валерія Марціала. На основі проведеного дослідження автором виявлено трансформації дозвілля як соціального і гуманітарного досвіду античного суспільства, встановлено сутність та зміст навмахій (інсценізації морських битв) як масової форми дозвілля античності. Автором охарактеризовано моральні аспекти навмахій у світлі видовищної культури античності.


Ключові слова


дозвілля; видовищна культура; навмахії; морські битви; Давній Рим

Повний текст:

PDF

Посилання


Генкина Е. В. Ценности античного досуга как социально-культурная система: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 / Елена Владимировна Генкина. – СПб, 1998. – 217 с.

Дмитренко В. Октавіан Август. Народження Римської імперії / В. Дмитренко. – Львів: Кальварія, 2011. – 272 с.

Клюско Е. М. Досуг в контексте современных взглядов на историографию / Е. М. Клюско // Социально-

культурная деятельность: опыт исторического исследования: [сб. стат.] / науч. ред. Е. М. Клюско, Н. Н. Ярошенко. –М.: МГУКИ, 2007. – 143 с.

Коуэл Ф. Древний Рим. Быт, религия, культура : [электронный ресурс] / Ф. Коуэл. // Историческая библиотека. – Электрон. данные. – Режим доступа: http://historylib.org/historybooks/Drevniy-Rim--Byt--religiya--kultura/. – Название з экрана.

Марціал М. В. Епіграми / М. В. Марціал; упор. О. І. Білецький // Антична література: хрестоматія. –К.: Рад. школа, 1968. – 612 с.

Моммзен Т. Искусство и наука. История Рима / Т. Моммзен; отв. ред. А. Б. Егоров; ред. изд-ва Н. А. Никитина. – СПб: "Наука", "Ювента", 1997. – С. 364–365.

Никитюк Е. В. Досуг и развлечения греков и римлян : [электронный ресурс] / Е. В. Никитюк // Центр антиковедения Санкт-Петербургского государственного университета. – Электрон. данные. – Режим доступа: http://centant.spbu.ru/centrum/publik/nikituk/byt/012.htm. – Название с экрана.

Обертинська А. П. Історія масових свят: навч. пос. / А. П. Обертинська. – К.: НМК ВО, 1992. – 128 с.

Овідій Любовні елегії. Мистецтво кохання. Скорботні елегії / Овідій; пер. А. Содомори. – К.: Основи, 1999. – 300 с.

Панченко В. І. Культура Стародавнього Риму / В. І. Панченко; навч. посіб. під кер. Л. Т. Левчук. – К.: Центр учб. літ., 2010. – 400 с.

Петрова І. В. Дозвілля у теоретичних рефлексіях : монографія / І. В. Петрова. – К.: НАКККіМ, 2012. – 296 с.

Петрова І. В. Форми дозвілля в античності: культурологічний потенціал : [електронний ресурс] / І. В. Петрова // Український центр культурних досліджень. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/

knigi_8_45.php. – Назва з екрана.

Плутарх Сравнительные жизнеописания : [электронний ресурс] / Плутарх // Библиотека Якова Кротова. – Электрон. данные. – Режим доступа: http://krotov.info/acts/02/plu/tarh_00.htm. – Название с экрана.

Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Клавдий : [электронный ресурс]

/ Г. С. Транквилл // История Древнего Рима. – Режим доступа: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a= 1354644432.

Сенека Луцій Анней Моральні листи до Луцилія / Луцій Анней Сенека; пер. з лат. А. Содомори. – К.: Апріорі, 2011. – 324 с.

Сенека Письма к Луцилию : [электронный ресурс] / Сенека // Библиотека Якова Кротова. – Электрон. данные. – Режим доступа: http://krotov.info/acts/01/2/seneca_001.htm#7. – Название с экрана.

Тацит Корнелий Анналы / Корнелий Тацит // Анналы. Малые произведения. История; пер. с лат. –М.: ООО "Изд-во АСТ"; "Ладомир", 2001. – 992 с

Хефлинг Х. Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима : [электронный ресурс] / Х. Хефлинг // Историческая библиотека. – Электрон. данные. – Режим доступа: http://historylib.org/historybooks/KHelmut-

KHefling_Rimlyane--raby--gladiatory-Spartak-u-vorot-Rima/2. – Название с экрана.

Чумаченко Б. М. Вступ до культурології античності. Стародавня Греція: навч. пос. / Б. М. Чумаченко. – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. – 100 с.

Genkina E. V. Tsennosti antichnogo dosuga kak sotsial'no-kul'turnaia sistema: dis. … kand. ped. nauk: 13.00.05. / Elena Vladimirovna Genkina. – SPb, 1998. – 217 s.

Dmytrenko V. Oktavian Avhust. Narodzhennia Rymskoi imperii / V. Dmytrenko. – Lviv: Kalvariia, 2011. – 272 s.

Kliusko E. M. Dosug v kontekste sovremennykh vzgliadov na istoriografiiu / E. M. Kliusko // Sotsial'nokul'turnaia

deiatel'nost': opyt istoricheskogo issledovaniia: [sb. stat.] / nauch. red. E. M. Kliusko, N. N. Iaroshenko. – M.: MGUKI, 2007. – 143 s.

Kouel F. Drevnii Rim. Byt, religiia, kul'tura : [elektronnyi resurs] / F. Kouel. // Istoricheskaia biblioteka. – Elektron.

dannye. – Rezhim dostupa: http://historylib.org/historybooks/Drevniy-Rim--Byt--religiya--kultura/. – Nazvanie z ekrana.

Martsial M. V. Epihramy / M. V. Martsial; upor. O. I. Biletskyi // Antychna literatura; khrestomatiia. – K.: Rad. shkola, 1968. – 612 s.

Mommzen T. Iskusstvo i nauka. Istoriia Rima / T. Mommzen; otv. red. A. B. Egorov; red. izd-va N. A. Nikitina. – SPb: "Nauka", "Iuventa", 1997. – S. 364–365.

Nikitiuk E. V. Dosug i razvlecheniia grekov i rimlian : [elektronnyi resurs] / E. V. Nikitiuk // Tsentr antikovedeniia Sankt-Peterburgskogo gosudasrtvennogo universiteta. – Elektron. dannye. – Rezhim dostupa: http://centant.spbu.ru/centrum/publik/nikituk/byt/012.htm. – Nazvanie s ekrana.

Obertynska A. P. Istoriia masovykh sviat: navch. pos. / A. P. Obertynska. – K.: NMK VO, 1992. – 128 s.

Ovidii Liubovni elehii. Mystetstvo kokhannia. Skorbotni elehii / Ovidii; per. A. Sodomory. – K.: Osnovy, 1999. – 300 s.

Panchenko V. I. Kultura Starodavnoho Rymu / V. I. Panchenko; navch. posib. pid ker. L. T. Levchuk. – K.: Tsentr uchb. lit., 2010. – 400 s.

Petrova I. V. Dozvillia u teoretychnykh refleksiiakh : monohrafiia / I. V. Petrova. – K.: NAKKKiM, 2012. – 296 s.

Petrova I. V. Formy dozvillia v antychnosti: kulturolohichnyi potentsial : [elektronnyi resurs] / I. V. Petrova // Ukrainskyi tsentr kulturnykh doslidzhen. – Elektron. dani. – Rezhym dostupu: http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_8_45.php.

Plutarkh. Sravnitel'nye zhizneopisaniia : [elektronnii resurs] / Plutarkh // Biblioteka Iakova Krotova. – Elektron. dannye. – Rezhim dostupa: http://krotov.info/acts/02/plu/tarh_00.htm. – Nazvanie s ekrana.

Svetonii G. T. Zhizn' dvenadtsati tsezarei. Bozhestvennyi Klavdii : [elektronnyi resurs] / G. S. Trankvill // Istoriia Drevnego Rima. – Elektron. dannye. – Rezhim dostupa: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1354644432.

Seneka Lutsii Annei Moralni lysty do Lutsyliia / Lutsii Annei Seneka; per. z lat. A. Sodomory. – K.: Apriori, 2011. – 324 s.

Seneka Pis'ma k Lutsiliiu : [elektronnyi resurs] / Seneka // Biblioteka Iakova Krotova. – Elektron. dannye. – Rezhim dostupa: http://krotov.info/acts/01/2/seneca_001.htm#7. – Nazvanie s ekrana.

Tatsit Kornelii Annaly / Kornelii Tatsit // Annaly. Malye proizvedeniia. Istoriia; per. s lat. – M.: OOO "Izdvo

AST"; "Ladomir", 2001. – 992 s.

Khefling Kh. Rimliane, raby, gladiatory: Spartak u vorot Rima : [elektronnyi resurs] / Kh. Khefling // Istoricheskaia biblioteka. – Elektron. dannye. – Rezhim dostupa: http://historylib.org/historybooks/KHelmut- KHefling_Rimlyane--raby--gladiatory-Spartak-u-vorot-Rima/2. – Nazvanie s ekrana.

Chumachenko B. M. Vstup do kulturolohii antychnosti. Starodavnia Hretsiia: navch. pos. / B. M. Chumachenko.

– K.: Vyd. dim "KM Akademiia", 2003. – 100 s.
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018