ЖАНР ВІОЛОНЧЕЛЬНОГО ДУЕТУ В УКРАЇНІ: КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ І ВИКОНАВСТВО

Автор(и)

  • Anastasia Kravchenko

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2015.147691

Ключові слова:

камерно-інструментальний ансамбль, віолончельний дует, дует віолончелі та віоли да ґамба, Дует "Віолончелліссімо"

Анотація

Дана стаття присвячена дослідженню камерно-інструментальної творчості представників композиторської і виконавської школи України кінця ХХ – початку ХХІ століття, зокрема, жанру віолончельного дуету, що пройшов більш ніж чотирьохсотлітній шлях свого розвитку у європейській музичній традиції, але до середини 90-х років ХХ століття не був представлений у доробку українських композиторів.


Біографія автора

Anastasia Kravchenko

кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри теорії, історії культури і музикознавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Посилання

Афиша и анотация концерта Дуэта "Виолончеллиссимо" (О. Веселина – В. Ларчиков) с программой "Музыка и слово новой Украины" в Национальном культурном центре Украины в Москве, ул. Арбат, 9, строение 1, от 10.12.2012 г.

Давыдова Л. Диалоги времен о вечности / Л. Давыдова // Газета "Музыкальный вестник" ОНМА им. А. В. Неждановой. – № 1–2. – Одесса, "Одеський друкарський дім", 2004. – С. 22.

Електронний лист В. Ларчікова автору від 05.09.2012. // [Електронний ресурс]. – Зберігається в особистому архіві Кравченко А. І.

Повзун Л. Генетичний код камерності в інструментально-ансамблевих жанрах / Л. Повзун // Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник. – Вип. 12. – Одеса, 2010. – С. 91–100.

Сучасне віолончельне мистецтво: естетика, теорія, практика : [Навч. посібник для вищих навч. закладів культури і мистецтв ІІІ – ІV рівнів акредитації.] / Сумарокова В. Г. та ін. – Одеса: ВМВ, 2009. – 160 с.

Веселіна О. Роль мікротонових засобів у цілісній музично-інтонаційній концепції сучасних творів для дуету віолончелей / О. Веселіна // Художня цілісність як феномен музичної творчості та виконавства. – К.:

Науковий вісник НМАУ ім. П. І.Чайковського, 2005. – Вип. 48. – С. 84–91.

Загайкевич А. Перспектива твору та авторський аналіз (на прикладі "Гравітації" для двох віолончелей) / А. Загайкевич // Художня цілісність як феномен музичної творчості та виконавства / Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. – Вип. 48. – С. 200–206.

Afisha i annotatsiya kontsertu Duo "Violoncellissimo" (O. Veselina – V. Larchikov) z programoyu "Muzyka i slovo novoj Ukrainy" u Natsionalnomu kulturnomu tsentri Ukrainy u Moskvi vid 10.12.2012 r.

Davydova L. Dialogi vremen o vechnosti / L. Davydova // Gazeta "Muzykalnyj vestnik" ONMA im. A. V. Negdanovoj. – № 1–2. – Odessa, "Odesskyi drukarskyi dim", 2004. – S. 22.

Elektronnyj lyst V. Larchikova avtoru vid 05.09.2012. // [Elektronnyj resurs]. – Zberigajetsia v osobystomu arhivi A. Kravchenko.

Povzun L. Genetychnyj kod kamernosti v instrumentalno-ansamblevyh zhanrah / L. Povzun // Muzychne mystetstvo i kultura: Naukovyj visnyk. – Vyp. 12. – Odessa, 2010. – С. 91–100.

Suchasne violonchelne mystetstvo: estetika, teoria, praktyka : [Navch. posibnyk dla vychsyh navch. Zakladiv kulturi i mystetstv ІІІ – ІV rivniv akredytatsii] / Sumarokova V. G. ta in. – Odessa: VMV, 2009. – 160 s.

Veselina O. Rol mikrotonovyh zasobiv u tsilisnij muzychno-intonatsijnij kontseptsii suchasnyh tvoriv dlia duetu violonchelej / O. Veselina // Khudozhnia tsilisnist jak phenomen muzychnoji tvorchosti ta vykonavstva. – K.: Naukovyj visnyk NMAU im. P. I. Chajkovskogo, 2005. – Vyp. 48. – S. 84–91.

Zagajkevich A. Perspektiva tvoru ta avtorskij analiz (na prykladi "Gravitatsii" dlia dvoh violonchelej) / A. Zagajkevich // Khudozhnia tsilisnist jak phenomen muzychnoji tvorchosti ta vykonavstva. – K.: Naukovyj visnyk

NMAU im. P. I. Chajkovskogo, 2005. – Vyp. 48. – S. 200 – 206.

##submission.downloads##