КОМПОЗИЦІЯ Й ОРНАМЕНТИКА ДЕКОРУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КЕРАМІКИ У СУЧАСНІЙ ЕТНОДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

Ludmyla Paslavska

Анотація


У статті розглядаються основні художньо-виражальні засоби декорування української кераміки, характеризуються закономірності й принципи композиції та орнаментики, інтерпретуються елементи декору традиційної української кераміки в контексті актуальних проблем відродження, збереження, використання традицій народного мистецтва на основі розвитку нових напрямків декоративно-прикладного мистецтва та етнодизайну.Ключові слова


композиція; орнаментика; декор; художньо-виражальні засоби декорування; традиції; декоративно-прикладне мистецтво; етнодизайн

Повний текст:

PDF

Посилання


Божко Т. О. Використання традицій українського декоративно-прикладного мистецтва у сучасному дизайні пакувань: матеріали до науково-практичної конференції: "Народні традиції у декоративно-прикладному мистецтві" / Т. О. Божко. – К. : КДІДПМД ім. М. Бойчука, 2006. – С. 30–34.

Божко Т. О. Етнічна символіка у масовій культурі: проблеми та наслідки застосування / Т. О. Божко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. 31. – С. 104–111.

Босий О. Міф, символ, орнамент : історія, символіка та композиція української орнаментики : метод. посіб. / О. Босий. – Вінниця : Данилюк В. Г., 2011. – 119 с.

Гурська А. С. Мова та граматика українського орнаменту : навч.-метод. посіб. / А. С. Гурська. – К.: Альтернативи, 2003. – 144 с.

Найден О. Орнамент українського народного розпису: витоки, традиції, еволюція / О. Найден. – К.: Наукова думка, 1989. – 162 с.

Нікішенко Ю. І. Символіка окремих геометричних орнаментів української вишивки / Ю. І. Нікішенко // Наукові записки НаУКМА. – Т. 20–21. – К.: КМ Академія, 2002. – С. 76–80.

Павлуцький Г. Історія українського орнаменту / Г. Павлуцький. – К.: Вид-во АН України, 1927. – 26 с. 8. Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) / М. Р. Селівачов. – К.: Редакція вісника "Анта", 2005. – 400 с.

Bozhko T. O. Vykorystannia tradytsii ukrainskoho dekoratyvno-prykladnoho mystetstva u suchasnomu dyzaini pakuvan: materialy do naukovo-praktychnoi konferentsii: "Narodni tradytsii u dekoratyvno-prykladnomu mystetstvi" / T. O. Bozhko. – K. : KDIDPMD im. M. Boichuka, 2006. – S. 30–34.

Bozhko T. O. Etnichna symvolika u masovii kulturi: problemy ta naslidky zastosuvannia / T. O. Bozhko // Aktualni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhnoi kultury. – K. : Milenium, 2013. – Vyp. 31. – S. 104–111.

Bosyi O. Mif, symvol, ornament : istoriia, symvolika ta kompozytsiia ukrainskoi ornamentyky : metod. posib. / Oleksandr Bosyi. – Vinnytsia : Danyliuk V. H., 2011. – 119 s.

Hurska A. S. Mova ta hramatyka ukrainskoho ornamentu : navch.-metod. posib. / A. S. Hurska. – K. : Alternatyvy, 2003. – 144 s.

Naiden O. Ornament ukrainskoho narodnoho rozpysu: vytoky, tradytsii, evoliutsiia / O. Naiden. – K. : Naukova dumka, 1989. – 162 s.

Nikishenko Yu. I. Symvolika okremykh heometrychnykh ornamentiv ukrainskoi vyshyvky / Yu. I. Nikishenko

// Naukovi zapysky NaUKMA. – T. 20–21. – K. : KM Akademiia, 2002. – S. 76–80.

Pavlutskyi H. Istoriia ukrainskoho ornamentu / H. Pavlutskyi. – K. : Vyd-vo AN Ukrainy, 1927. – 26 s.

Selivachov M. R. Leksykon ukrainskoi ornamentyky (ikonohrafiia, nominatsiia, stylistyka, typolohiia) / M. R. Selivachov. – K. : Redaktsiia visnyka "Anta", 2005. – 400 s.
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018