Збереження національної нематеріальної культурної спадщини в умовах глобалізації

Zoya Bosyk

Анотація


У статті проведено наукове дослідження національної нематеріальної культурної спадщини в умовах глобалізації з визначенням її форм збереження та охорони, підкреслено значущість існуючих традицій і надбань, для людства у ХХІ столітті.Ключові слова


Глобалізація; збереження; охорона; нематеріальна культурна спадщина; фольклор; ЮНЕСКО; Конвенція

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Andres H.O Zberezhennia nematerialnoi kulturnoi spadshchyny muzeyamy Ukrainy v dobu globalizacii / H.O. Andres // Shosti kulturolohichni chytannia pamyati V. Podkopayeva: materialy Vseukr. nauk. -prakt. konferentsii "Natsionalnyi movno-kulturnyj prostir Ukrainy v konteksti globalizatsijnyh ta evrointegratsijnyh procesiv", (Kyiv, 3–5 cherv. 2009 r.) / Ministerstvo kultury i turyzmu Ukrainy, DAKKKiM. – Kyiv, 2009. – S. 158–160.

Andres H.O. Ohorona nematerialnoi kulturnoi spadshchyny yak aktualnyi napryam kulturnoi polityky Ukrainy / H.O. Andres // Pratsi centru pamjatkoznavstva [Tekst]: zb. nauk. pr. / Centr pamjatkoznavstva Nats. akad. nauk Ukrainy I Ukr. T-va ohorony pamjatok istorii ta kultury; [redkol.: O. M. Tytova (holov. red.) ta in.]. – K.: [Centr pamjatkoznavstva NAN Ukriany: UTOPIK] : UTOPIK, 2012. – Vyp. 22. – 338 s.

Bosyk Z.O. Nemateialna kulturna spadshchyna Ukrainy ta jiji zberezhennya na suchasnomu etapi / Z. O. Bosyk Suchasni problemy mystetstvoznavchoi ekpertnoi otsinky kulturnyh tsinnostey ta predmetiv kolektsionuvannya: Materialy Vseukrainskoi nauk. prakt. konf., Kyiv, 26 – 27 lystopada 2009 r. – K.: DAKKKiM, 2009. – S. 108–112.

Bosyk Z.O. Tradytsijna kultura XXI stolittia v konteksti zhyttiezdatnosti nematerialnoi kulturnoi spadshchyny Ukrainy (na prykladi folklore) / Z.O. Bosyk // Visnyk Derzhavnoi akademii kerivnyh kadriv kultury I mystetstv: [Nauk. zhurnal.]. K.: Milenium, 2015. – №1. – 234 s.

Globalizatsiya [Eletronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki

Dmytrenko M. K. Ukrainskyi folklore I globalizaciya [Eletronnyi resurs] / M. K. Dmytrenko. – Rezhym dostupu: http://www.yatran. com.ua/articles/328.html.

Zakon Ukrainy "Pro pryjednannya Ukrainy do Konventsii pro okhoronu nematerialnoi kulturnoi spadshcyny" // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2008. – № 16. – S. 153.

Konvencija pro ohoronu nematerialnoi kulturnoi spadshnyny: [Eletronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=995_d69.

Nematerialna kulturna spadshyna Ukrainy. Spivpratsia z UNESCO [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://culturalstudies.in.ua/ UNESCO/unesko-sp1-1.php.

Petrykicskyi rozpys vkliucheno do Spysku nematerialnoi kulturnoji spadshchyny UNESCO [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://uzhgorod.in/ua/novini/2013/dekabr/petrikivs_kij_rozpis_vklyucheno_do_spisku_ nematerial_noyi_kul_turnoyi_spadschini_yunesko.

Ukrainskyi folklor: metodolohiya doslidzhennya, dynamika funktsionuvannya: Kolektyvna monohrafiya / za redaktsiyeyu doctora philologichnykh nauk, profesora M.K. Dmytrenka. – К.: PALYVODA A.V., 2014. – 252 s.

Андрес Г.О Збереження нематеріальної культурної спадщини музеями України в добу глобалізації / Г.О. Андрес // Шості культурологічні читання пам’яті В. Подкопаєва: матеріали Всеукр. наук. -практ. конференції "Національний мовно-культурний простір України в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів", (Київ, 3–5 черв. 2009 р.). – К.: ДАКККіМ, 2009. – С. 158–160.

Андрес Г.О. Охорона нематеріальної культурної спадщини як актуальний напрям культурної полі-тики України / Г.О. Андрес // Праці центру пам’яткознавства [Текст]: зб. наук. пр. / Центр пам’яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. Т-ва охорони пам’яток історії та культури ; [редкол. : О. М. Титова (голов. ред.) та ін.]. – К.: [Центр пам’яткознавства НАН України : УТОПІК] : УТОПІК, 2012. – Вип. 22. – 338 с.

Босик З.О. Нематеріальна культурна спадщина України та їх збереження на сучасному етапі / З. О. Бо-сик // Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей та предметів колекціонування: Матеріали Всеукраїнської наук. практ. конф., Київ, 26 – 27 листопада 2009 р. – К.: ДАКККіМ, 2009. – С. 108–112.

Босик З.О. Традиційна культура XXІ століття в контексті життєздатності нематеріальної культур-ної спадщини України (на прикладі фольклору) / З.О. Босик // Вісник Державної академії керівних кадрів куль-тури і мистецтв : [Наук. журнал.]. – К.: Міленіум, 2015. – №1. – 234 с.

Глобалізація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki

Дмитренко М. К. Український фольклор і глобалізація [Електронний ресурс] / М. К. Дмитренко. – Режим доступу: http://www.yatran. com.ua/articles/328.html.

Закон України "Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спа-дщини" // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 16. – С. 153.

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини: [Електронний ресурс]. – Режим до

ступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=995_d69.

Нематеріальна культурна спадщина України. Співпраця з ЮНЕСКО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://culturalstudies.in.ua/ UNESCO/unesko-sp1-1.php.

Петриківський розпис включено до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uzhgorod.in/ua/novini/2013/dekabr/petrikivs_kij_rozpis_vklyucheno_do_spisku_nematerial_ noyi_kul_turnoyi_spadschini_yunesko.

Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування: Колективна монографія за редакцією доктора філологічних наук, професора М.К. Дмитренка. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 252 с
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018