АВАНГАРДНА МУЗЕОЛОГІЯ К. МАЛЕВИЧА: НІГІЛІЗМ ЧИ ІННОВАЦІЯ?

Serhii Rudenko

Анотація


Мета дослідження – з’ясувати, чи бачив К.Малевич соціально-культурну корисність музею. Методологія. Критицизм К.Поппера. Ситуаційний аналіз. Наукова новизна. Вперше здійснено науковий аналіз концепції музею, розробленої К.Малевичем. Вперше здійснено порівняння його теоретичних поглядів та практичних дій. З’ясовано, що К.Малевич розумів музейництво як органічне поєднання дослідницької та художньої творчості. Висновки. Основний посил авангардної музеології К.Малевича полягав у тому, що у разі відсутності суспільної корисності, музей не має права на існування. Малевич не висунув конкретного бачення сутності музею. Але запропонував метод заперечення як основоположний для розв’язання цієї проблеми. Малевич розглядав музеї в контексті модернізації. Щоб не зашкодити їй музей мав перетворитися на лабораторію. Логічні утруднення, з яким стикнувся Малевич полягало у тому, що він виступав із запереченням суспільного досвіду. В той час як музей-лабораторія мав його неминуче фіксувати (навіть коли мова йде про "теперішній момент"). В зв’язку з цим, перспективним напрямом подальших досліджень може бути з’ясування ставлення авангардних музеологів до суспільного досвіду та ролі музеїв у його збереженні та використанні.


Ключові слова


Авангардна музеологія; Малевич; соціально-культурна сутність музею; інженерна тео-рія музею; музеєзнавство: музейництво; інституційна критика музею; знищення музею

Повний текст:

PDF

Посилання


Авангардная музеология / Ред. А.Жиляев. М., 2015. 510 с.

Малевич о себе. Современники о Малевиче. Письма. Документы. Воспоминания. Критика / И. Вакар, Т.Михиенко. Том I. М., 2004. 583 с.

Лахути Д.Г., Садовский В.Н., Финн В.К. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. Карл Поппер и его критики // E-reading.club. URL: https://www.ereading.club/bookreader.php/135466/ Evolyucionnaya_epistemologiya_i_logika_social%27nyh_nauk%3A_Karl_Popper_i_ego_kritiki.html.

Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Книга первая. Проблемы формообразова-ния. Мастера и течения. М., 1996. 709 с.

Маринетти Ф.Т. Первый манифест футуризма // libelli.ru. URL: http://libelli.ru/works/marineti.htm.

Ковтун Е.Ф. Институт художественной культуры государственный (Гинхук) // knowledge.su. URL: http://knowledge.su/i/institut-khudozhestvennoy-kultury-gosudarstvenny.

Zhilyaev, A. (Ed.). (2015). Avangardnaya muzeologiya. Moscow [in Russian].

Vakar, I. (Eds). (2004). Malevich about himself. Contemporaries about Malevich. Vol.1. Moscow [in Russian].

Lakhuti, D.G. (Eds). Evolutional epistemology and logic of social sciences. Karl Popper and his critics. Retrieved from:https://www.ereading.club/bookreader.php/135466/Evolyucionnaya_epistemologiya_i_logika_social%27nyh_nauk%3A_ Karl_Popper_i_ego_kritiki.html [in Russian].

Khan-Magomedov, S.O. (1996). Architecture of Soviet Avant-garde. Book 1. Problems of form creating. Artists and flows. Moscow [in Russian].

Marinetti, F.T. The first Manifesto of Futurism. Retrieved from: http://libelli.ru/works/marineti.htm [in

Russian].

Kovtun, Ye.F. State Institute of Artistic Culture (GINHUK). Retrieved from: http://knowledge.su/i/institut-khudozhestvennoy-kultury-gosudarstvennyy [in Russian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018