DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2018.148184

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТАНЦЮ ЯК ФОРМИ КОМУНІКАЦІЇ

Iryna Hertz

Анотація


Мета статті – з’ясувати культурологічні засади вивчення танцю як форми комунікації. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові методи пізнання, а також методи культурної антропології. Новизна дослідження визначається загальною культурологічною не розробленістю питання комунікативної при-роди танцю і полягає в формулюванні проблеми танцю в культурологічному контексті, у виявленні специфіки комунікативних властивостей хореографічного мистецтва. Висновки. З’ясовано, що виявлення комунікативно-го аспекту феномена танцю обґрунтовує і розкриває таку функцію танцю, як засіб передання інформації, у тому числі думок, ідей і почуттів. Танець – комунікативний процес, що в цілому підтверджує теорію походження танцю в результаті реалізації потреби первісної людини висловлювати свої емоції і знання про світ, використовуючи своє тіло. Танець є формою комунікації в просторі культури і визначається як актуальне художнє висловлювання, в якому знаходять своє вираження світоглядні установки.

Ключові слова


Танець; хореографічне мистецтво; комунікація; тілесність; знакова система

Повний текст:

PDF

Посилання


Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д. Метафора в семантическом представлении эмоций // Вопросы язы-кознания. 1993. № 3. С. 27–35.

Басин Е. Я. Семиотика об изобразительности и выразительности. Москва : Искусство, 1965. 234 с.

Быховская И. М. Телесность человека как объект социокультурного анализа : автореф. дис. на со-иск. учен. степени д-ра филос. наук : 17.00.08. [б.м.], 1992. 35 с.

Выготский Л. C. Психология искусства / предисл. А. Н. Леонтьева ; коммент. Л. С. Выготского, В. В. Иванова ; общ. ред. В. В. Иванова. 3-е изд. Москва : Искусство, 1986. 573 с.

Гегель Г. Ф. Эстетика : в 4 т. Москва : Искусство, 1969. Т. 2. 695 с.

Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Книга первая // Сочинения : в ХIV т., т. XII. Москва : Поли-графкнига, 1938. 494 с.

Каган М. С. Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Ленинград, 1972. 528 с.

Кирилов А. П. Языковой аспект художественно-образной природы танцевального движения : дис. на соиск. учен. степени канд. искусствовед. Москва, 1988. 176 с.

Леонова С. Є. Символіка тілесності у сучасній театральній хореографії (на прикладі М. Ека) [Електр. ресурс]. Режим доступу : www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe?...2.

Матвейчук М. До проблеми тілесності в сучасному танці [Електр. ресурс]. Режим доступу : http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2015/1/64.pdf.

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / пер. с фр. под ред. И. С. Вдовиной, С. Фокина. Санкт-Петербург : Ювента; Наука, 1999. 603 c.

Мосс М. Техники тела // Мосс М. Общества. Обмен. Личность : тр. по социальной антропологии : пер. с франц. Москва : Вост. лит., 1996. С. 242–263.

Станишевский Ю. Украинский балетный театр: история и современность. Київ : Муз. Україна,

411 с.

Цветаева М. И. Искусство при свете совести // Сочинения : в 2 т. / сост., подгот. текста, коммент. А. Саакянц ; худ. В. Медведев. Москва : Худож. лит., 1988. Т. 2: Проза. Письма. 640 с.

Цветкова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник. – 2-е вид. Київ : Альтерпрес, 2007. 324 с.

Чілікіна Н. Сучасні аспекти філософії тілесності як ключ до мови тіла [Електр. ресурс]. – Режим доступу : http://publications.lnu.edu.ua/ bulletins/index.php/artstudies/article/viewFile/3066/3129.

Чурпіта Т. М. Професійне становлення М. Трегубова (1928–1935 рр.) // Мистецтвознавчі записки. 2014. Вип. 26. С. 302–309.

Lomax A. Folksong Style and Culture. – Washington, DC: American Association for the Advancement of Science; New Jersey: Transaction Books, 1968. – 363 p.

References

Apresyan, V. Yu., Apresyan, Yu. D. (1993). "Metaphor in the Semantic Representation of Emotions". Ques-tions of Linguistics, no. 3, р. 27–35 [in Russian].

Basin, E. Ya. (1965). Semiotics on the representativeness and expressiveness. Moscow: Iskusstvo, 234 p. [in Russian].

Bykhovskaya, I. M. (1992). The corporality of man as an object of socio-cultural analysis. Doctor’s thesis, 35 p. [in Russian].

Vygotsky, L. C. (1986). The psychology of art. Moscow: Iskusstvo, 573 p. [in Russian].

Gegel, G. F. (1969). Aesthetics: in the 4th volume. Moscow: Iskusstvo, vol. 2, 695 p. [in Russian].

Gegel, G. F. (1938). "Lectures on aesthetics. The first book". Compositions: in XIV vol., vol. XII. Moscow: Poligrafkniga, 494 p. [in Russian].

Gegel, G. F. (1938). "Lectures on aesthetics. The first book". Compositions: in XIV vol., vol. XII. Moscow: Poligrafkniga, 494 p. [in Russian].

Kagan, M. S. (1972). The morphology of art: Historical and theoretical study of the internal structure of the world of the arts. Leningrad, 528 p. [in Russian].

Kirilov, A. P. (1988). Language aspect of the artistic and imaginative nature of the dance movement. Doc-tor’s thesis. Moscow, 176 p. [in Russian].

Leonova, S. Ya. (2011). Symbolism of corporeality in contemporary theatrical choreography (on the exam-ple of M. Eka). URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe?...2... [in Ukrainian].

Matveichuk, M. (2015). To the problem of corporeality in modern dance URL: http://sm.etnolog.org.ua/ zmist/2015/1 / 64.pdf [in Ukrainian].

Merlo-Ponty, M. (1999). Phenomenology of Perception. St. Petersburg: Juventa; Nauka, 603 p. [in Russian].

Moss, M. (1996). "Techniques of the body". Society. Exchange. Personality: works on social anthropology. Moscow: Vostochnaya literatura, р. 242-263 [in Russian].

Stanishevsky, Yu. (2008). Ukrainian Ballet Theater: History and Modernity. Kiev: Muzichna Ukrayina, 411 p. [in Russian].

Tsvetaeva, M. I. (1988). "Art in the light of conscience". Compositions: in 2 vol. Moscow: Hudozhestven-naya literatura, Vol. 2: Prose. Letters, 640 p. [in Russian].

Tsvetkova, L. Yu. (2007). Method of Teaching Classical Dance. Kyiv: AlterPres, 324 p. [in Ukrainian].

Chilikina, N. (2013). Modern aspects of the philosophy of corporeality as the key to body language. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins / index.php / artstudies / article / viewfile / 3066/3129 [in Ukrainian].

Churpita, T. M. (2014). "The professional formation of M. Tregubov (1928-1935)". Art criticism notes, vol. 26, p. 302–309 [in Ukrainian].

Lomax, A. (1968). Folksong Style and Culture. Washington, DC: American Association for the Ad-vancement of Science; New Jersey: Transaction Books, 363 p. [in English].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018