DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2016.148204

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ДРАМАТУРГІЇ: кінець XIX - початок XX ст.

Irina Yan

Анотація


Мета роботи. У статті розглянуто жанрово-стильові особливості української театральної драматургії кінця XIX - початку XX століття у контексті тогочасних європейських мистецьких тенденцій. Методологія дослідження полягає у застосуванні історико-культурного, компаративного, мистецтвознавчого методів, які дають можливість проаналізувати процес формування жанрово-стильової палітри української театральної драматургії як важливої складової історичної пам’яті, яскравого прояву національної ідентичності. Наукову новизну роботи становить цілісний та системний аналіз жанрово-стильових особливостей української театральної драматургії кінця XIX - початку XX століття у контексті розвитку європейського драматургічного процесу. Висновки. Творча спадщина провідних українських драматургів формувала репертуарну основу тогочасного українського театру, сприяла національному самоутвердженню, збереженню культурної ідентичності та доводила творчу спорідненість української театральної культури з європейською.Ключові слова


українська театральна культура; соціокультурні процеси; українська театральна драматургія; репертуар

Повний текст:

PDF

Посилання


Андріанова Н. Шляхи розвитку українського театру / Н. Андріанова. - К. : Знання, 1960. - 40 с.

Антонович Д. Триста років українського театру, 1619-1919 / Д. Антонович. - Прага, 1925. - 272 с.

Василько В. Театру віддане життя / В. Василько. - К. : Мистецтво, 1987. - 180 с.

Волицька І. В. Театральна юність Леся Курбаса (проблема формування творчої особистості) / І. В. Во- лицька. - Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1995. - С. 78.

Вороний М. Театр і драма / М. Вороний. - К. : Мистецтво, 1989. - 166 с.

Дем’янівська Л. С. Українська драматична поема (Проблематика, жанрова специфіка) / Л. С. Дем’янів- ська. - К.: Вища школа,1984. - 159 с.

Красильникова О. В. Історія українського театру XX сторіччя / О. В. Красильникова. - К. : Либідь, 1999. - 208 с.

Копистянська Н. X. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства / Н. X. Копистянська. - Львів: ПАЇС, 2005. - 368 с.

Кропивницький М. Л. Твори в 6 томах / М. Л. Кропивницький. - К.: Держлітвидав. УРСР, 1960. - Т. 6. - 672 с.

Мірошниченко Н. Модернізм в українській драматургії початку XX ст./ Н. Мирошниченко // Український театр XX ст. - К.: ЛДД, 2003. - С. 4-36.

Новиков А. О. Українська драматургія й театр: від найдавніших часів і до початку XX ст. / А. О. Новіков. Харків: Основа, 2011. - 408 с.

Романицький Б. Український театр в минулому і тепер / Б. Романицький. - К. : Держполітвидав УРСР, 1950. - 130 с.

Супрун Н. Дивосвіт Г. Хоткевича / Н. Супрун. - Харків: Фоліо, 1998. - 280 с.

Український театр XX століття / ред.: Н. Корнієнко; Держ. центр театр. мистецтва ім. Л. Курбаса. К. : ЛДЛ, 2003. - 512 с.

Хороб С. І. Українська модерна драма кінця XIX - початку XX століття (неоромантизм, символізм, експресіонізм)/ С. І. Хороб. - Івано-Франківськ: Плай, 2002. - С. 222, 223.

Хоткевич Г. М. Спогади. Статті. Світлини / Г. М. Хоткевич. - К. : Кобза, 1994. - 166 с.

Чорний С. Український театр і драматургія / С. Чорний. - Мюнхен, Нью-Йорк, 1980. - С. 168-248.

Шурапов В. П. Театру Марка Кропивницького 120 років / В. П. Шурапов. - Кіровоград: «Код», 2002. - 40 с.

Шлемко О. Д. Гуцульський театр Гната Хоткевича як мистецький та етносоціокультурний феномен: автореф. дис... канд. мистецтв.: 17.00.03 / О. Д. Шлемко. - К., 2004. - 19 с.

Andrianova, N. (1960). Ways of development of Ukrainian theater. Moscow: Znannia [in Russian].

Antonovich, D. (1925). Three hundred years of Ukrainian theater, 1619-1919. Prague: Ukrainian public fund [Czech Republic].

Vasulko, V. (1987). Theatre devotional life. Kiev: Art [in Ukrainian].

Volyts’ka, I. V. (1995) Kurbas’s Theatrical Youth. Lviv: Institute of NAN in Ukraine [in Ukrainian].

Voronui, M. Teater and drama (1989). Kyiv: Art [in Ukrainian].

Dem’yanivs’ka, L. S. (1984). Ukrainian drama poem (problems genre specificity). Kiev: Basis [in Ukrainian].

Krasilnikova, O. V. (1999) History of Ukrainian theater of the twentieth century. Kiev: Lubid [in Ukrainian].

Kopystyanska, N. X. (1984). Genre system of literary space. Lviv: PAIS [in Ukrainian].

Kropivnitskiy, M. L. (1968). Works. Kyiv: Derzhpolitvydav [in Ukrainian].

Miroshnichenko, N. (2003). Ukrainian modernism drama in the early XX century. Ukrainian theater XX century. Kiev: LDL [in Ukrainian].

Novikov, A. O. (2011). Ukrainian drama and theater from ancient times to the early twentieth century. Kharkiv : Basis [in Ukrainian].

Romanytsky, B. (1950). Ukrainian theater in the past and now. Kiev: Derzhpolitvydav URSR [in Suprun, N. (1998). Wonderworld G. Khotkevych. Kharkov: Folio [in Ukrainian].

Suprun, N. (1998). Wonderworld G. Khotkevych. Kharkov: Folio [in Ukrainian].

Ukrainian theater of the twentieth century. (2003). Ed.: N. M. Korniyenko; National Center of Theatrical Art named after Les Kurbas. Kiev: LDL [in Ukrainian].

Khorob S. I. (2002) The Ukrainian Drama of the end of the XIX-th - the XX-th beginning of the century. Ivano-Frankivsk: Play [in Ukrainian].

Khotkevich, G. M. (1994). Spogadi. Statti. Svitlini. Kyiv: Kobza [in Ukrainian].

Chornyy, S. (1980). Ukrainian theater and drama. Munich-NewYork [in Germany].

Shurapov V. P. (2000). Theater Mark Kropivnitskogo 120 years. Kirovograd: Code [in Ukrainian].

Shlemko O. D. (2004). The Hnat Khotkevich Hutsulian theatre as an art and ethno-socio-cultural phenomenon. Extendet abstract of candidate’s thesis. Kiev: The Institute of the fine art, study of folklore and ethnology named after M.T. Rylskyy of the NAN (National Academy of Sciences) of Ukraine [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018