DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2018.148234

Зародження виконавства на маримбі у Гватемалі

Ganna Ralo

Анотація


Мета роботи – дослідити появу та поширення низки примітивних дерев'яних конструкцій маримби у Гватемалі, таких як "con tecomates", "sencilla", "doble", що набули широкого застосування та популярності у різних районах країни, а також виникнення ансамблевого і сольного виконавства на цих інструментах. Методологія дослідження. З метою вивчення явищ у послідовному розвитку нами був використаний історико-хронологічний метод. Для аналізу кожного із ступенів історичного розвитку виконавства на маримбі у Гватемалі був обраний проблемно-хронологічний метод, який передбачає поділ теми на більш дрібні частини, які розглядаються у хронологічній послідовності. Можливість вивчити певні історичні факти у зв'язку з конкретною історичною обстановкою і її по-дальшою якісною зміною дозволяє нам порівняльно-історичний метод. У дослідженні був застосований метод типології, як складової частини наукового аналізу, суть якого полягає в розчленуванні досліджуваного об'єкта і подальшого його угруповання за певними ознаками. Наукова новизна полягає у тому, що вперше у вітчизняному музикознавстві розглядаються питання, пов'язані з виникненням перших примітивних дерев'яних конструкцій маримби у Гватемалі та розвитком виконавства на них. У статті автором вперше розглянуті специфічні відмінності маримбних конструкцій Гватемали від північноамериканських аналогів. Висновки. Проведене дослідження показало, що у XVII столітті маримба відігравала важливу роль у музичному житті Гватемали. Різноманітні конструкції маримби набули широкого поширення та стали популярними не тільки у країні, а й за її межами, завдяки численним гастрольним турам маримбних ансамблів та солістів.


Ключові слова


Виконавство; маримба; "con tecomates"; "sencilla"; "doble"; конструкції; Гватемала

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Лукьянов Д. М. Характеристика основных форм движений при игре четырьмя палками на двухрядных ударных инструментах [Текст]: учебно-методическое пособие/ Д.М. Лукьянов. – Вильнюс, 1987. – 33 с.

Михайленко А. Г. Современная книга о маримбе [Текст] / А. Г. Михайленко. – Новосибирск, 2006. – 256 с.: ил.

Михайленко А. Г. Какая маримба лучше? [Текст] / А. Г. Михайленко // Музыкальные инструменты. – 2006. – № 11. – С. 36–40.

Пономарев Н. А. Современные методы игры на маримбе [Текст] / Н. А. Пономарев // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2009. – Вып. 91. – С. 210–213.

Рало А. Н. Формирование функций ударных инструментов в оркестровой музыке [Текст]: учебно-методическое пособие / А. Н. Рало. – Одесса, 2008. – 102 с.

Blades J. Percussion instruments and their history [Text] / J. Blades. – The Bold Strummer, Ltd., 2005. – 515 p.

Сhenoweth V. The marimbas of Guatemala [Text] / V. Chenoweth. – USA: The University of Kentucky Press, 1974. – 109 p.

Lemus E. Memorias de Jesús B. Hurtado [Text] / E. Lemus. – San Mateo, California: Percussive Arts Soci-ety / Odiseas Centroamericanas, 2012. – 56 p.

Lukyanov D. M. (1987). Characteristics of the main forms of movement when playing four mallets on two-row percussion instruments. Vilnyus [in Russian].

Mikhaylenko A. G. (2006). Modern book about marimba. Novosibirsk [in Russian].

Mikhaylenko A. G. (2006). Which marimba is better? Muzykalnye instrument, 11, 36 – 40 [in Russian].

Ponomarev N. A. (2009). Modern methods of playing the marimba. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstven-nogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena, 91, 210 – 213 [in Russian].

Ralo A. N. (2008). Formation of the functions of percussion instruments in orchestral music. Odessa [in Russian].

Blades J. (2005). Percussion instruments and their history. The Bold Strummer, Ltd. [in Еnglish].

Сhenoweth V. (1974). The marimbas of Guatemala. USA: The University of Kentucky Press [in Еnglish].

Lemus E. (2012). Memorias de Jesús B. Hurtado. San Mateo. California: Percussive Arts Society. Odiseas Centroamericanas [in Еnglish].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018