DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2018.148242

ПРОПОРЦІОНУВАННЯ У МИСТЕЦТВІ АРХІТЕКТУРНОГО ДИЗАЙНУ ТА ОБ’ЄМНІЙ АРХІТЕКТУРІ

Sergey Sjomka

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане з аналізом розвитку пропорціонування в дизайні архітектурного середовища в наш час, можливістю переопрацювання існуючої теоретичної бази з огляду на сучасні тенденції розвитку суспільства, науки і техніки, передові нанотехнології. Методологія дослідження полягає в застосуванні методу комплексного функціонально-структурного аналізу, який включає натурні обстеження, аналіз літературних та інтернет-джерел, порівняльний та статистичний аналіз попередніх досліджень та пропорційних систем, комплексний аналіз факторів впливу, графоаналітичний аналіз вихідних даних. Наукова новизна полягає в розширенні уявлень про роль пропорціонування як науки і як явища в розвитку формоутворення і дизайну архітектурного середовища (від дослідження пропорцій Парфенону до створення сучасних пропорційних систем). Висновки стосуються проблем гармонізації простору композиційними засобами, зокрема за допомогою пропорціонування.


Ключові слова


Дизайн; архітектурне проектування; об’ємна архітектура; пропорціонування

Повний текст:

PDF

Посилання


Авксентьев В.Л. Архитектурная пропорция / В.Л. Авксентьев. – К.: Будівельник. – 1986. – 96 с.

Архитектурная бионика / Ю.С.Лебедев, В.И.Рабинович, Е.Д.Положай и др.; под ред. Лебедева Ю.С. – М.: Строийздат, 1990. – 269 с.

Безродний П.П. Архітектурні терміни: Короткий російсько-український тлумачний словник // За ред. В.В.Савченка. – 2-е вид., випр. і допов. – К.: Вища школа. – 2008. – 263 с.: іл.

Глазычев В.Л. Архитектура. Энциклопедия. – М.: ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография" /В.Л.Глазычев. – "Изд-во Астраль", 2002. – 672 с.

Даниленко В. Я. Основи дизайну: Навчальний посібник. / В.Я. Даниленко. – К. : Інститут змісту і ме-тодів навчання, 1996. – 92 с.

Малік Т.В. Історія дизайну архітектурного середовища: Навчальний посібник/ Т.В.Малік. – КНУБА, 2003. – 192 с.

Тимофієнко В.І. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / В.І.Тимофієнко. – Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, ГоловКиївархітектура, 2002. – 472 с.

Тімохін В.О. Основи дизайну архітектурного середовища: Підручник / В.О. Тімохін, Н.М. Шебек, Т.В. Малік та ін. – К. : КНУБА, 2010. – 400 с.

Шевелев И.Ш. Принципы пропорции / И.Ш. Шевелев. – М., 1986. – 200 с. , ил.

Шимко В.Т. Комплексное формирование архитектурной среды. Кн. 1: Основы теории / В.Т. Шимко. – М. : МАРХИ, СПЦ-принт, 2000. – 108 с.

Штейнберг А.Я. Методы и инструменты архитектурного проектирования // А.Я. Штейнберг. – К.: Будівельник, 1977. – 104 с.

Avksentyev, V.L. (1986). Architectural Proportion: – K .: Budivelnyk [in Russian].

Lebedev, Y.S. Rabinovich, V.I. Polozhay E.D. and others (1990). Architectural bionics. M.: Stroyizdat, [in Russian].

Bezrodny, P.P. (2008). Architectural Terms: A Brief Russian-Ukrainian Explanatory Dictionary. K .: Higher School [in Russian].

Glazychev, V.L. (2002). Architecture Encyclopedia. M: "CPI" Design. Information. Cartography [in Russian].

Danilenko, V.Y. (1996). Fundamentals of Design: Tutorial. K .: Inst of contents and methods of teaching [in Russian].

Malik, T.V .(2003). History of the design of the architectural environment: Teach. Manual. K .: KNUBA [in Russian].

Timofienko, V.I. (2002). Architecture and Monumental Art: Terms and Concepts. K .: View of the Institute of Contemporary Art Problems, Golovkii and Architecture [in Russian].

Timochin, V.О. (2010). Fundamentals of Design of Architectural Environment: Textbook. K .: KNUBA [in Russian].

Shevelev, I.Sh. (1998). Proportionality principle. M .: Stroyizdat [in Russian].

Shimko, V.T. (2000). Complex formation of architectural environment. The basics of the theory. M .: MARCHI [in Russian].

Steinberg, A.Ya. (1977) Methods and tools of architectural. K .:Budivelnyk [in Russian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018