DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2014.148243

САМОДІЯЛЬНА ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

Svitlana Sadovenko

Анотація


У статті розглядаються культурологічні аспекти концептуалізації змісту самодіяльної художньої творчості. Показано, що остання є неодмінним супутником українського соціуму, який, складаючи ключовий елемент фольклоризму як артефакту фольклору, становить вагому частину його духовної культури. Самодіяльна художня творчість представлена як явище історико-культурного освоєння дійсності засобами мистецтва. Розкрито особливості, підходи та провідні завдання щодо дослідження самодіяльної художньої творчості.


Ключові слова


самодіяльна художня творчість; аматорське мистецтво; українська народна художня культура; фольклор; фольклоризм; клубні заклади; дозвілля;

Повний текст:

PDF

Посилання


Ариарский М. А. Прикладная культурология / М. А. Ариарский. – [Изд. 2-е испр. и доп.]. – СПб. : ЭГО, 2001. – 288 с.

Ариарский М. А. Социально-культурная деятельность как предмет научного осмысления / М. А. Ариарский. – СПб., 2008. – 792 с.

Культурно-освітня робота. Розвиток художньої самодіяльності в СРСР (за матеріалами дисертаційних досліджень, 1971—1975 рр.). [Оглядова інформація] / Державна бібліотека СРСР ім. В.І. Леніна, Інформаційний центр з проблем культури і мистецтва; ред. І.Л. Якубович. – М. : [б.і.], 1977. – 48 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://aspirantura.org.ua/aspirantura_text/u_kandidatskie-i-doktorskie-dissertatsii-1971-1975-gg--po-hudojestvennoy-samodeyatelnosti_130.html.

Народная культура в современных условиях: Учеб. пособие [авт. коллектив : О.Д. Балдина, Э.В. Быкова, Е.Э. Гавриляченко, Н.Г. Михайлова, Е.А. Семенова] / М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии; [Отв. ред. Н.Г. Михайлова]. – М., 2000. – 219 с.

Стрельцов Ю. А. Культурология досуга / Ю. А. Стрельцов. – Изд. 2-е. – М. : МГУКИ, 2003. – 297 с.

Ariarskiy M. A. Prikladnaya kul'turologiya / M. A. Ariarskiy. – [Izd. 2-e ispr. i dop.]. – SPb. : EGO, 2001. – 288 s.

Ariarskiy M. A. Sotsial'no-kul'turnaya deyatel'nost' kak predmet nauchnogo osmysleniya / M. A. Ariarskiy. – SPb., 2008. – 792 s.

Kulturno-osvitnia robota. Rozvytok khudozhnoi samodiialnosti v SRSR (za materialamy dysertatsiinykh doslidzhen, 1971—1975 rr.). [Ohliadova informatsiia] / Derzhavna biblioteka SRSR im. V.I. Lenina, Informatsiinyi tsentr z problem kultury i mystetstva; red. I.L. Yakubovych. – M. : [b.i.], 1977. – 48 s. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://aspirantura.org.ua/aspirantura_text/u_kandidatskie-i-doktorskie-dissertatsii-1971-1975-gg--pohudojestvennoysamodeyatelnosti_130.html.

Narodnaya kul'tura v sovremennykh usloviyakh: Ucheb. posobie [avt. kollektiv : O.D. Baldina, E.V. Bykova, E.E. Gavrilyachenko, N.G. Mikhaylova, E.A. Semenova] / M-vo kul'tury RF. Ros. in-t kul'turologii; [Otv. red. N.G. Mikhaylova]. – M., 2000. – 219 s.

Strel'tsov Yu. A. Kul'turologiya dosuga / Yu. A. Strel'tsov. – Izd. 2-e. – M. : MGUKI, 2003. – 297 s.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018