КОНЦЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО КАМЕРНОГО ХОРУ "ХРЕЩАТИК"ЯК МИСТЕЦЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВОГО СИНТЕЗУ

Oksana Dondyk

Анотація


Мета роботи – проаналізувати концертну діяльність Академічного камерного хору "Хрещатик" як мистецьке відображення процесу жанрово-стильового синтезу. Методологія дослідження передбачає застосування універсальних наукових методів, зокрема структурного та компаративного аналізу, синтезу, систематизації, узагальнення, використання яких дає змогу оптимально висвітлити різні аспекти досліджуваної проблематики, а також послідовно систематизувати отримані результати у відповідних висновках. Наукова новизна публікації полягає у тому, що в ній вперше досліджено параметри концертної діяльності Академічного камерного хору "Хрещатик" крізь призму жанрово-стильового синтезу. Висновки. Творча діяльність Академічного камерного хору "Хрещатик" ґрунтується на постійних експериментальних пошуках, спрямованих на винайдення принципово нових жанрово-стильових вимірів художньої реальності, притаманних магістральному вектору розвитку сучасного камерно-хорового мистецтва. Підтвердженням цьому є численні спектаклі-постановки, сформовані на засадах жанрово-стильового синтезу, в яких хор стає активним учасником сценічного дійства як в площині індивідуальної акторської майстерності, так в контексті створення принципово нових жанрових феноменів, зокрема таких, як хоровий спектакль, що цілком відповідає актуальним потребам вітчизняного культурного простору.


Ключові слова


Концертна діяльність Академічного камерного хору "Хрещатик"; жанрово-стильовий синтез; експериментальні сценічно-хорові концепції; сучасне українське хорове виконавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Бенч-Шокало О.Г. Український хоровий спів: актуалізація звичаєвої традиції: навч. посіб. – К., 2002. – 439 с.

Дичко Л. Сучасний стан хорового мистецтва; тенденції розвитку / Л. Дичко // Матеріали до україн-ського мистецтва. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 18-22.

Ковалик П. А. Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії (з досвіду Київської хорової шко-ли): автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.03 – музичне мистецтво / П. А. Ковалик. – К., 2002. – 26 с.

Коробка Т.С. Комунікаційний процес у хоровому виконавстві як складна система творчих взаємозв’язків // Науковий вісник національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського: Зб. статей. Вип. 106: Культурологічні аспекти сучасного музичного дискурсу. Пам’яті Л. К. Каверіної. – К., 2013. – С.377- 392.

Лащенко А. П. Новітні тенденції сучасного хорового мистецтва України / А. П. Лащенко // Музичне виконавство. Книга сьома. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2001. Вип.18. – С. 8 – 25.

Лащенко А.П. Хоровая культура: аспекты изучения и развития / А.П. Лащенко. – К. : Муз. Україна, 1989. – 136 с.

Мартинюк А. К. Диригентсько-хорові школи в Україні і світі / А. Мартинюк // Теоретичні та прак-тичні питання культурології : зб. наук. статей. – Вип. 3. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – С. 106-112.

Степанченко Г. Хорові картини / Галина Степанченко // Дзеркало тижня. – 2004. – 19–25 червня (№24).

Ткач Т. С. Деякі теоретичні аспекти музичної комунікації у сфері хорового виконавства // Науковий вісник Національної музичної академії України ім П. І. Чайковського: Зб статей. – Вип.74: Естетика і практика сучасної мистецької освіти. – К., 2008. – С.50–57.

Яремчук А. Пасіонарний виклик Миколи Гобдича / Андрій Яремчук // Українська культура. – 2006. – №10. – С. 19–21.

Bench-Shokalo O.G. (2002). Ukraiian choir singing: actualisation of a tradition. Kyiv: [in Ukrainian].

Dychko, L. (2003). The modern state of choral art; developmental trends. Materialy do ukrayins'koho mystetstva , 2, 18 – 22 [in Ukrainian].

Kovalyk, P.А. (2002). The Chorus performance as the phenomenon of the creative interaction (from the Кyiv Cho-rus School experience). Abstract of the PhD diss. (Аrts), Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [in Ukrainian].

Korobka, T.S. (2013). The communication process in the choral performance as a complicated system of relationship. Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii im. P.I. Chaikovskoho , 106, 377-392 [in Ukrainian].

Laschenco, A. P. (2001). The newest trends in the modern Ukrainian Choral Art. Muzychne vykonavstvo. Knyha s'oma. Naukovyy visnyk NMAU im. P. I. Chaykovs'koho, 18, 8 – 25 [in Ukrainian].

Laschenco, A.P. (1989). Choral culture: aspects of learning and development. Muzychna Ukrayina, 136 [in Ukrainian].

Martynyuk, A.K. (2000). Conductor-choir school in Ukraine and the world. Teoretychni ta practychni pytannya kultorologiyi, 3, 106-112 [in Ukrainian].

Stepanchenko, Gh. (2004). . Choral pictures. Dzerkalo tyzhnya, 24, 19 – 25 [in Ukrainian].

Tkach, Yu.S. (2008). Some theoretical aspects of musical communication in choral performance. Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii im. P.I. Chaikovskoho, 74, 50-57 [in Ukrainian].

Jaremchuk, A. (2006). Passionary challenge of Mykola Gobdych. Ukrayins'ka kul'tura, 10, 19 – 21 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018