DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2018.148290

ВІЗУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ЖУРНАЛУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИДАННЯ

Victoria Butenko

Анотація


Мета дослідження полягає у виявленні індивідуально-стильових характеристик журналу, які впливають на його ідентифікацію серед інших видань. Методологія дослідження. Застосовано такі методи: порівняння, систематизації, аналізу, узагальнення досліджуваної проблеми, опису, конкретності, використано наукові праці з дизайну та моделювання. Наукова новизна дослідження полягає у спробі довести вплив візуального стилю журналу на його ідентифікацію. Висновки. Як показує проведене дослідження, візуалізація є складовою інформаційного повідомлення, яке здатне впливати на сприйняття, забезпечуючи чітку передачу інформації навіть без перегляду тексту. Візуальний стиль журналу значно впливає на його ідентифікацію за допомогою таких символічних форм, як логотип, шрифт, колір та графічні зображення. Саме символіка допомагає розпізнати журнал серед інших, робить його унікальним та привертає до себе увагу читача, а візуальні характеристики формують неповторний імідж журналу, стають його інформаційним носієм та ідентифікують видання, закріплюючи його асоціативний образ у пам’яті споживача.


Ключові слова


Журнал; видання; дизайн; графічна складова; візуальний стиль; ідентифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Брингхерст Р. Основы стиля в типографике. М.: Д. Аронов, 2006. 201 с.

Лаптева И. Использование цвета в периодических изданиях. КомпьюАрт. 2001. №9. С. 15-17.

Ньюарк К. Что такое графический дизайн? М.: Астрель, 2005. 256 с.

Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает мир. М.: ЛИБРОКОМ, 1996. 224 с.

Типология периодической печати: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. М. В. Шкондина, Л. Реснянской. М.: Аспект Пресс, 2009. 236 с.

Шевченко В. Е. Роль візуального стилю журналу для ідентифікації видання// Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія : Соціальні комунікації. 2015. №2. С. 139-147.

Шевченко В. Е. Форми візуалізації в сучасному журналі : монографія. К.: Видавець Паливода А. В., 2013. 340 с.

Bringherst R. (2006). Basics of style in typography. Moscow : D. Aronov. [in Russian].

Lapteva I. (2001). Use of color in periodicals. KompyuArt. 9. PР. 15-17. [in Russian].

Nyuark K. (2005). What is Graphic Design? Moscow: Astrel. [in Russian].

Rozin V. M. (1996). Visual culture and perception. How a person sees and understands the world. Moscow: LIBROCOM. [in Russian].

Typology of the periodical press: Proc. allowance for university students (2009). M. V. Shkondina, L. L. Resnyanskaya. [in Russian].

Shevchenko V. (2015). The role of the visual style of the journal to identify the publication. Scientific notes [Ukrainian Academy of Printing]. Series : Social Communications. Vol. 2. [in Ukrainian].

Shevchenko V. (2013). Forms of visualization in the modern journal: monograph. Kyiv: Palivoda A. [in Ukrainian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018