АКТУАЛІЗАЦІЯ АРХАЇЧНИХ МІСЯЧНО-СОНЯЧНИХ ЦИКЛІВ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ОБРЯДОВОМУ КАЛЕНДАРІ

Nataliia Shevchenko

Анотація


Метою статті є здійснення ретроспективного огляду особливостей місячно-сонячних календарів давніх цивілізацій та специфіки відображення астрономічних спостережень за небесними світилами в українському народному календарі, які знайшли свій вияв у аграрних обрядах та циклах прикмет і прислів’їв. Методологія дослідження полягає у використанні історичного та етнографічних методів, оскільки такий підхід дає змогу проаналізувати, як, зародившись ще в архаїчну епоху, календарі стали унікальною системою, що включає в себе уявлення про час, народні знання, вірування, обряди, свята. Наукова новизна. Автор доводить, що річний цикл українських обрядових свят найповніше був синхронізований за допомогою місячно-сонячних фаз. Іншими елементами землеробського календаря були цикл блискавок і дощів, цикл свят врожаю, дні поминання предків, свята, пов’язані зі спостереженнями за поведінкою тварин і птахів. Поява календаря, за висновками багатьох вчених вказує, що народ уже досягнув певного рівня розвитку культури, тому що для його створення необхідні значні практичні пізнання у галузі астрономії, астрології, математики, природознавства, агрономії та інших науках. Висновок. Отже, за допомогою аналізу календарних систем можна вивчати еволюцію наукового, господарського, релігійного і культурного розвитку різних етносів, оскільки вони несуть у собі значний обсяг інформації про своїх творців. Внутрішній ритм обрядового календаря, який існував тисячоліттями на теренах сучасної України, свідчить, що накопичені в процесах праці, у спілкуванні людей досвід і знання передавалися з покоління в покоління, формуючи генетичну пам’ять цивілізації. Водночас вони не втратили свого значення в сучасному постіндустріальному світі.Ключові слова


місячно-сонячні цикли; свято; прикмети; український обрядовий календар

Повний текст:

PDF

Посилання


Бикерман Э. Хронология древнего мира. Ближний Восток и античность / Э. Бикерман; пер. И. М. Стеблин-Каменского, отв. ред. М. А. Дандамаев. - М. : Наука, 1975. - 337 с.

Владимирский Б. М. Археоастрономия и история культуры / Б. М. Владимирский, Л. Д. Кисловский. - М. : Знание, 1989. - 64 с.

Власов В. Г. Формирование календаря славян. Ранний период / В. Г. Власов // Календарь в культуре народов мира : сб. статей / Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; отв. ред. : Н. Л. Жуковская, С. Я. Серов. - М. : Наука : Восточная литература, 1993. - С. 102-144.

Гамкралидзе Т. В. Индоэвропейский язык и индоевропейцы. Т. 2. / Т. В. Гамкралидзе, В. В. Иванов. - Тбилиси, 1984. - 1409 с.

Климишин И. А. Календарь и хронология / И. А. Климишин. - Изд. 3-є. - М. : Наука, 1990. - 480 с.

Лозко Г. С. Нове літо за традицією Предків / Г. С. Лозко // Сварог. - 2007. - № 21. - С. 61-63.

Лозко Г. С. Українське язичництво / Г. С. Лозко. - К. : Український центр духовної культури, 1994. - 98 с.

Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. XIX начало XX в. / В. К. Соколова. - М. : Наука, 1979. - 286 с.

Bikerman, E. (1975). Khronologiya drevnego mira. Blizhniy Vostok i antichnost. ( I. M. Steblin- Kamenskiy,Trans). Moskow: Nauka,. [in Russian].

Vladimirskiy, B. M. ,& Kislovskiy, L. D. (1989). Arkheoastronomiya i istoriya kultury. Moskow:Znanie, [in Russian].

Vlasov, V. G. (1993).Formirovanie kalendarya slavyan. Ranniy period. Zhukovskaya, N. L..(Eds.), Kalendar v kulture narodov mira. Institut etnologii i antropologii im. N. N. Miklukho-Maklaya RAN, (pp. 102- 144).Moskow:Nauka[in Russian].

Gamkralidze, T. V. (1984). Indoevropeyskiy yazyk i indoevropeytsy. Ivanov, V. V.(Eds.), (Vols.2), Tbilisi,. [in Gruziya].

Klimishin, I. A. (1990). Kalendar i khronologiya. Moskow:Nauka, [in Russian].

Lozko, H. S. (2007). Nove lito za tradytsiieiu Predkiv. Svaroh, 21, 61-63.[in Ukrainian].

Lozko, H. S. (1994).Ukrainske yazychnytstvo.Kyiv : Ukrainskyi tsentr dukhovnoi kultury.[in Ukrainian].

Sokolova, V. K. (1979). Vesenne-letnie kalendarnye obryady russkikh, ukraintsev i belorusov. XIX nachalo XX v.Moskow: Nauka, [in Russian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018