DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2018.148333

СПРИЙНЯТТЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ У ДИЗАЙНІ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Yelyzaveta Dziuba

Анотація


Мета дослідження полягає у розкритті особливостей сприйняття дизайну періодичних видань крізь призму композиційного формоутворення. Методологія дослідження. В досягненні поставленої мети застосовано наступні методи дослідження: описовий, порівняльний методи, функціональний аналіз, методи систематизації, узагальнення досліджуваної проблеми, конкретності, використано наукові праці з дизайну та моделювання. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що, проаналізовано вплив візуального стилю періодичних видань на загальне сприйняття читачем, досліджено зв’язок композиційної структури із основними вимогами до формоутворення при створенні видання. Висновки. Читач повинен цілісно сприймати періодичне видання, а не лише його окремі елементи. У цьому важлива роль відводиться композиційному оформленню видання. Саме композиція здатна об’єднати всі номери друкованих періодичних видань спільними художньо-технічними ознаками, а саме: способом розташування структурних елементів на шпальтах, розділах і рубриках, їхньою упорядкованістю; способами виокремлення матеріалів та їх індивідуальним оформленням. Елементи композиційного формоутворення у дизайні формуються кожен окремо, що пов’язано з архітектонікою текстового матеріалу. Гармонійне співвідношення формоутворюючих предметів становить основу вдалого дизайну періодичного видання. Сприйняття таких елементів у їхній цілісності впливає на рейтинг видання.


Ключові слова


Дизайн; композиція; періодичні видання; візуальне сприйняття; композиційно-графічна модель; візуальний стиль

Повний текст:

PDF

Посилання


Галкин С. И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и журнала. М.: Аспект-Пресс, 2007. 215 с.

Гула, Є. П. Проблеми композиційного формоутворення в дизайні періодичних видань // Вісник КНУТД. 2015. № 1 (82): Серія "Технічні науки". C. 85-90.

Квентин Ньюарк. Что такое графический дизайн? / пер. с англ. И. В. Павловой. М.: АСТ: Астрель, 2005. 255 с.: ил.

Крупський І. В. Українська газета як художньо-поліграфічний феномен: Історія, сучасний стан, пер-спективи розвитку. Львів.: ЛДУ, 1993. 103 с.

Тулупов В. В. Дизайн периодических изданий. Учебник. СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2008. 224 с.

Фастовец Е. В. Газетная графика: структура, функции и основные принципы моделирования. Авто-реф. дис… канд. филолог. наук. М.; 1973.

Фрост Крис. Дизайн газет и журналов; науч. ред. пер. О. И. Рожнова; [пер. с англ. М. В. Лапшинов].: Издательский дом "Университетская книга", 2008. 231 с.

Хоменко Е. А. Структурно-композиционные и визуально-образные средства графического дизайна в газете: Автореф. дис... канд. Искусствоведения: М., 2005.

Шевченко В. Е. Оформлення сучасного газетного видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики / За заг. ред. В. В. Різуна. К., 2003. 344 с.

Янченко А. Є. Графічний дизайн як базова категорія оформлення сучасного газетного видання // Наукові записки Інституту журналістики. К., 2011. Т. 45. С. 73-78.

Galkin S. I. (2007). Technology and technology of the media. Artistic design of the newspaper and maga-zine. Moscow: Aspekt-Press. 215. [in Russian].

Gula Y. P. (2015). Problems of composite shaping in the design of periodicals. Vіsnik KNUTD. 1(82). 85- [in Ukrainian].

Kventin Nyuark. What is Graphic Design? / trans. with English. I. V. Pavlova. Moscow: AST: Astrel. 255. [in Russian].

Krupskiy І. V. (1993). Ukrainian newspaper as an artistic and printing phenomenon: History, current state, prospects of development. Lviv : LDU. 103. [in Ukrainian].

Tulupov V. V. (2008). Design of periodicals. Textbook. SPb.: Izd-vo Mikhaylova V. A. 224. [in Russian].

Fastovets Ye. V. (1973). Newspaper graphics: structure, functions and basic principles of modeling. Au-thor's abstract. dis ... cand. philologist. sciences. Moscow [in Russian].

Frost Kris. (2008). Design of newspapers and magazines. sci. Ed. trans. O. I. Rozhnova; [trans. with English. M. V. Lapshinov]. Moscow: Izdatelskiy dom "Universitetskaya kniga". 231. [in Russian].

Khomenko Ye. A. (2005). Structural-compositional and visual-graphic means of graphic design in the

newspaper: Author's abstract. dis ... cand. Art History. Moscow. [in Russian].

Shevchenko V. E. (2003). Designing a Modern Newspaper / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Journalism / For co. Ed. V. V. Rizuna. Kyiv. 344. [in Ukrainian].

Yanchenko A. E. (2011). Graphic design as a basic category of modern design of newspaper, Naukovi zapysky of the Institute of journalism. 45, Кyiv. 73-78.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018