DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2018.148336

ЗОЛОТНЕ ШИТВО І ТИПОЛОГІЯ РУШНИКОВИХ ШВІВ

Mariya Zalevska

Анотація


Мета роботи полягає у виявленні особливостей золотного шитва в українському декоративному мистецтві; визначенні підходів до класифікації і характеристики основних і оздоблювальних швів у гаптуванні; розкритті типології рушникових швів. Методологія дослідження передбачає звернення до порівняльного та типологічного методів на основі міждисциплінарного (культурологічного та мистецтвознавчого) підходу, до загальнонаукових методів (аналізу, історико-аналітичного, синтезу, порівняльного, аналогії). Наукова новизна роботи полягає у виявленні подібності і ідентичності рушникових швів і швів у вишивках золотними нитками. Висновки. Вишивка золотними і срібними нитками і вишивка рушниковими швами відтворює і зберігає найдавніші традиції і мотиви шиття, збагачується новими ідеями художньо-виражальних методів і засобів, розширює значний вплив на декоративне і ужиткове мистецтво. Дослідження вишивального мистецтва дозволяє стверджувати, що в ньому відбились найповніше і найяскравіше художня культура, естетичне і духовне мислення українського народу.


Ключові слова


Золотне шитво; рушникові шви; вишивальне мистецтво; декоративне і ужиткове мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Анри де Мюрал. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. Москва; 1982. 142 с.

Вишивка козацької старшини ХVІІ–ХVІІІ ст.: Каталог колекції Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. Київ: Родовід, 2001. 200 с.

Новицька М. Вишивання і гаптування // Історія українського мистецтва: у 6 т. Т. 3: Мистецтво другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. Київ, 1968. С. 372–380.

Новицька М. "Золотна вишивка", "Орнамент золотної вишивки Київської Русі" // Статті в журналах. 1960.

Савицький П. Об украинской вышивке ХVІІІ века и современном ее возрождении // Черниговская земская неделя. 1914. № 24, 25.

Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). Ніжин: Аспект-Поліграф, 2005, 260 с.

Спаська Є. Скатерті гетьмана Івана Скоропадського // Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарновського. 1926.

Таранущенко С. Пам’ятки мистецтва старої Слобожанщини. Харків, 1922.

Anri de Mural. (1982). The history of arts and crafts from the earliest times to the present. [in Russian].

Lace of the Cossack elder of the seventeenth and eighteenth centuries. Catalog of the collection of the Cher-nihiv Historical Museum named after. V. V. Tarnovsky. (2001). [in Ukrainian].

Novitskaya M. (1968). Embroidery and wrapping History of Ukrainian art: in 6 t. – Vol.3: Art of the second half of the seventeenth and eighteenth centuries [in Ukrainian].

Novitskaya M. (1960). "Gold embroidery", "Ornament gold embroidery of Kyivvan Rus" Articles in jour-nals [in Ukrainian].

Savitskyi P. (1914). About Ukrainian embroidery of the XVIII century and its modern rebirth Chernigov Zemsky week [in Russian].

Selivachov M. (2005). Lexicon of Ukrainian ornamentation (iconography, nomination, stylistics, typology) [in Ukrainian].

Spaska E. (1926). Scattered Hetman of Ivan Skoropadsky Chernigov Historical Museum named after. V. V. Tarnovsky [in Ukrainian].

Taranushchenko S. (1922). Pam, pieces of art of the old Slobozhanshchyna [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018