ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ КВІНТЕСЕНЦІЇ ГЛЕМ-МЕТАЛУ В ХУДОЖНЬОМУ ОБРАЗІ МУЗИЧНОГО ГУРТУ І ЙОГО ВІЗУАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ

Olha Larina

Анотація


Мета дослідження полягає у висвітленні ключових ознак стилю глем-метал і шляхів їх інтерпретації в художньому образі музичного гурту. Методологія дослідження включає методи порівняння, абстрагування, аналізу та синтезу, індукції, історичного та логічного підходів. Наукова новизна полягає у спробі систематизації знань про особливості стилю глем-метал і сформування шляхів їх відображення в супровідній продукції альбомного релізу. Висновки. Результати проведеного дослідження доводять, що окрім візуалізації альбомної концепції художній образ музичного альбому має ряд інших функцій, а саме асоціативну, символічну, рекламну та самоідентифікаційну. В процесі формування на нього відчут-но впливає стиль, у якому розгортається творчість гурту. Безсумнівно, відображення кожного стилю в художньому образі має власні, унікальні особливості. Зокрема, глем-метал вирізняють такі риси як зневага до правил, нонконформізм, поетизація фрагментів буденного життя й естетизація недосконалості.


Ключові слова


Художній образ; музичний гурт; альбомний арт; глем-метал; стиль

Повний текст:

PDF

Посилання


Бірюков Ю. М. Графічний художній образ як процес пізнання навколишньої дійсності. Ми-стецтвознавство. Архітектура. Харків: Вісник ХДАДМ, 2011. № 5. С. 95-97.

Chapman C. Common design styles used in album artwork. Web Design Blog, 2011. URL: https://www.webdesignerdepot.com/2011/02/common-design-styles-used-in-album-artwork/.

Максименко Ю., Синенький Д. Теоретичні засади пізнання художнього образу. Психологія і сус-пільство. Одеса: ПНПУ ім. Ушинського, 2009. № 4. С. 181-185.

Stillman N. Cry Tough: Glam Metal on the Sunset Strip. East of Borneo, 2011. URL: https://eastofborneo.org/articles/cry-tough-glam-metal-on-the-sunset-strip/.

Овдієнко Л. Н. Трансцензус художнього образу: Соціально-психологічний контекст. Сучасні про-блеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. К.: Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, 2014. №10. С. 209-218.

Сотська Г. І., Шмельова Т. В. Словник мистецьких термінів. Херсон: Стар, 2016. 72 с.

S. Neil, N. Sixx, T. Lee, V. Neil, M. Mars. The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band. New York: HarperCollins, 2001. 431 p.

The new wave of Swedish sleaze. The Rockpit, 2010. URL: http://www.therockpit.net/Articles/ SWEDISHSLEAZE1.php.

The story behind Mötley Crüe’s Dr. Feelgood album artwork. Louder, 2016. URL: https://www.loudersound.com/features/the-story-behind-motley-crue-s-dr-feelgood-album-artwork.

Ткаченко А. В. Художній образ як ключове поняття в естетичному вихованні. Наука і освіта. Одеса: ПНПУ ім. Ушинського, 2016. №12. С. 63-67.

Щербань О. О. Символічна функція художнього образу. Філософія. Психологія. Педагогіка. К.: Вісник НТУУ КПІ, 2010. №2. С. 65-68.

Biryukov U. M. Graphic art vision as a process of cognition of the surrounding reality. Art history. Archi-tecture. Kharkiv: KSADA journal, 2011. № 5. P. 95-97 [In Ukrainian].

Chapman C. Common design styles used in album artwork. Web Design Blog, 2011. URL: https://www.webdesignerdepot.com/2011/02/common-design-styles-used-in-album-artwork/.

Maksymenko U., Synenkyi D. Theoretical foundations of the cognition of art vision. Psychology and so-ciety. Odesa: Ushynskoho SNPU, 2009. № 4. P. 181-185 [In Ukrainian].

Stillman N. Cry Tough: Glam Metal on the Sunset Strip. East of Borneo, 2011. URL: https://eastofborneo.org/articles/cry-tough-glam-metal-on-the-sunset-strip/.

Ovdiienko L. N. Art vision transcension: Socio-psychological context. Actual problems of research, res-toration and preservation of cultural heritage. К.: Institute of modern art problems Ukraine NAA, 2014. №10. P. 209-218 [In Ukrainian].

Sotska H. I., Shmelova T. V. Dictionary of art apellations. Kherson: Star, 2016.

p [In Ukrainian].

S. Neil, N. Sixx, T. Lee, V. Neil, M. Mars. The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band. New York: HarperCollins, 2001. 431 p [In English].

The new wave of Swedish sleaze. The Rockpit, 2010. URL: http://www.therockpit.net/Articles/ SWEDISHSLEAZE1.php.

The story behind Mötley Crüe’s Dr. Feelgood album artwork. Louder, 2016. URL: https://www.loudersound.com/features/the-story-behind-motley-crue-s-dr-feelgood-album-artwork.

Tkachenko A. V. Art vision as the main concept in the aesthetic education. Science and education. Odesa: Ushynskoho SNPU, 2016. №12. P. 63-67 [In Ukrainian].

Shcherban О. О. Symbolic function of the art vision. Philosophy. Psychology. Pedagogics. К.: NTUU KPI journal, 2010. №2. P. 65-68 [In Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018