DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2016.148408

МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

Tetiana Hlushchuk

Анотація


Мета статті. Дослідження пов’язане з виявленням нових аспектів розуміння музично-виконавського мистецтва, яке розглядається як феномен культури і привертає увагу науковців у визначенні його особливостей у художньо-творчій практиці та діяльності музиканта-виконавця. Методологія дослідження полягає в застосуванні системного та аналітичного методів, які дають змогу комплексно переосмислити музично- виконавське мистецтво з позицій сучасної наукової думки українського мистецтвознавства в широкому спектрі спеціальної літератури. Наукова новизна роботи полягає в переосмисленні сучасного музично-виконавського мистецтва, яке розглядається не тільки як системне явище, що функціонує у взаємодії музично-виконавської освіти, музично-творчої діяльності та музично-концертної практики, тобто у взаємодії таких елементів, як "виконавець", "музичний твір", "музично-виконавська школа", "музично-виконавська діяльність", "музично- виконавська творчість", "музично-концертна практика", а й як система стосунків, що виникають у процесі сприйняття музики, створення, відтворення, аналізу та оцінки музичних творів, тобто як феномен духовного життя суспільства, який визначає його соціокультурний простір. Висновки. Музично-виконавське мистецтво є багатоскладним об’єктом мистецтвознавчого дослідження, який передбачає різноманітні принципи аналізу: воно може усвідомлюватися в аспекті музичної теорії із закономірностями органічного переходу музики з текстуального стану в звукову форму, особливостями матеріального втілення музичного твору в реальному звучанні,  як самостійне явище з власною історією, видатними представниками, характеристиками соціокультурного і художньо-творчого виявлення. Тобто музично-виконавське мистецтво є одночасно об’єктом вивчення як теорії та історії музичного виконавства, так і теорії та історії культури та навіть ширше – як багатогранне явище воно може бути об’єктом вивчення низки наук: філософії, соціології, психології, естетики.Ключові слова


музичне виконавство; музично-виконавське мистецтво; музична культура; мистецтвознавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Давидов М. А. Виконавське музикознавство : енциклопедичний довідник / М. А. Давидов. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. – 400 с.

Жайворонок Н. Б. Музичне виконавство як феномен музичної культури : дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.01 "теорія і історія культури" / Жайворонок Наталія Борисівна. – К., 2006. – 183 с.

Катрич О. Стильова ієрархія та стильова концентричність – два погляди на проблему дослідження музично-виконавського стилю / О. Катрич // Науковий вісник НМАУ. Музичне виконавство. – К., 2001. – Вип. 18. – С. 115–122.

Козаренко О. В. М. В. Лисенко як основоположник української національної музичної мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.01 "теорія і історія культури" / О. В. Козаренко. – К, 1993. – 20 с.

Козаренко О. В. Національна музична мова в дискурсі постмодернізму / О. В. Козаренко // Феномен української національної музичної мови. – Львів : Вид. НТШ ім.Т. Шевченка, 2000. – С. 218–254.

Маркова О. М. Онтологія виконавства і "розпізнавання" в музиці / Трансформація музичної освіти і культури в Україні : матеріали науково-творчої конференції, присвяченої 90-річному ювілею з дня заснування Одеської державної музичної академії ім. А. В. Неждановой / гол. ред. О. В. Сокол. – Одеса: Друкарський дім, 2004. – С. 46–56.

Маркова О. М. Теорія виконавства в сучасному музикознавстві / О. М. Маркова // Українське музикознавство. – К., 2002. – Вип. 31. – С. 93–102.

Одеській державній музичній академії імені А. В. Нежданової – 90 / упор.: Сокол О. В., Розенберг Р. М., Самойленко О. І. та ін.. – Одеса : Друк, 2003. – 224 с.

Опарик Л. Фортепіанно-виконавське мистецтво ХХ століття як естетичний феномен / Л. Опарик // Молоде музикознавство : зб. статей. – Львів, 2002. – Вип. 7. – С.101–110.

Davydov, M.A. (2010). Performing musicology, encyclopedic guide. Lutsk: Volyn Oblast Printing House [in Ukranian].

Jaivoronok, N.B. (2006) Musical performance as a phenomenon of musical culture. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev [in Ukranian].

Katrich, O. (2001). Style hierarchy and concentricity – two views on the problem study music and performance style. O. Katrich (Eds.), Music Performance. Kiev [in Ukranian].

Kozarenko, O.V. (1993). M.V. Lysenko as the founder of Ukrainian national musical language. Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev [in Ukranian].

Kozarenko, O.V. (2000). National musical language in the discourse of postmodernism. O.V. Kozarenko (Eds.), Phenomenon of Ukrainian national musical language. Lviv: Ed. NTSh im.T. Shevchenko [in Ukranian].

Markova, O.M. (2004). Ontology performance and "recognition" in music. Materials of scientific and creative conference dedicated to the 90-th anniversary of the founding of Odessa State Music Academy A. Nezhdanovoy "Transforming music Education and Culture in Ukraine". Odessa: Printing House [in Ukranian].

Markova, O.M. (2002). Theory of performance in contemporary musicology. Ukrainske muzykoznavstvo. Kiev [in Ukranian].

Odessa State Music Academy A.V. Nezhdanova – 90. (2003). Emphasis : Sokol A.V., Rosenberg R.N., Samoilenko A.I., etc . Odessa : Press [in Ukranian].

Oparyk, L. (2002). Piano performing art of the XX century as an aesthetic phenomenon. Molode muzykoznavstvo. Lviv [in Ukranian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018