АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОНЦЕРТНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Veronica Levko

Анотація


Мета роботи. У дослідженні охарактеризовано концертне життя України  кінця ХХ – початку ХХІ століття на прикладі некомерційних напрямів музичного мистецтва, репрезентованих академічною, у тому числі авангардною, старовинною та народною музикою. Методологія дослідження полягає в застосуванні історико- культурного та пошукового методів. Зазначений методологічний підхід дає змогу виявити й узагальнити основні тенденції концертного життя України кінця ХХ – початку ХХІ ст., зокрема, виявити найбільш актуальні форми репрезентації некомерційної музики у її розмаїтті (академічний авангард, старовинний аутентичний та фольклорний напрями). Наукова новизна полягає у виявленні найбільш перспективних форм презентації сучасного академічного авангарду, які передбачають, зокрема, збільшення ваги видовищного компоненту та  синтетичних  форм концертів, що значно розширює потенціал мистецьких акцій і сприяє посиленню інтересу слухачів до сучасної музики академічного напряму. Другою важливою тенденцією сучасного українського концертного життя є оновлення звукового середовища через включення у концертні програми електронної музики, старовинної музики європейської традиції та автентичного фольклору. Третьою тенденцією є розширення мережі осередків, які використовуються концертні майданчики, а також актуалізація різноманітних заходів типу «концерт плюс». Висновки.  Концертне  життя України у царині некомерційної музики сьогодні є вельми різноманітним і у цілому співвідносним до світових трендів. Деякі тенденції, зазначені вище, відбуваються у руслі загальносвітових процесів (актуалізація синтетичних форм та посилення видовищного компонента; розширення мережі концертних майданчиків). Включення у концертні програми електронної музики, старовинної музики європейської традиції та автентичного фольклору та актуалізація заходів типу «концерт плюс» є характерною рисою для концертного життя пострадянського та власне українського культурного простору, особливо щодо розширення звукової палітри концертних програм, оскільки у  світовій практиці її оновлення відбулися раніше.Ключові слова


концертне життя; видовищний компонент; електронна музика; старовинна музика європейської традиції; автентичний фольклор; концертні осередки; «концерт плюс»

Повний текст:

PDF

Посилання


Галушко М. Накануне "Двух дней и двух ночей" / М. Галушко // Вечерняя Одесса. – 2005. – 21 апреля.

Дім освіти та культури "Майстер клас" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://masterklass.ua/ua.

Мазуро О. Е. Тенденции и проблемы организации концертного дела и концертно-зрелищного обслуживания населения в современных условиях (По материалам белорусской и российской печати) / О. Е. Мазуро. – Мн.-М., 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.nlb.by/press/upload/852.pdf.

Музей книги і друкарства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vuam.org.ua/uk/704:Музей_книги_і_друкарства_України.

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tmf-museum.kiev.ua.

Національний будинок органної та камерної музики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.organhall.kiev.ua.

Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://honchar.org.ua.

Фестиваль Давньої Музики у Львові [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dzyga.com/component/content/article/76-15/2153-festyval-davnoi-muzyky-u-lvovi.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://csam.archives.gov.ua.

Чібалашвілі А. О. Фестивалі сучасної музики в Україні та їх вплив на явище художнього синтезу в творчості сучасних українських композиторів / А. О. Чібалашвілі // Культура і сучасність : альманах. – К. : Міленіум, 2011. – № 2. – С. 258–263.

Шабалтіна С. М. Київська клавесинна школа в історико-культурному контексті / С. М. Шабалтіна, А. М. Гадецька // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – № 3. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. – С. 24–30.

Шоколадний будинок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shocolad-dim.kiev.ua.

XXI Міжнародний форум "Музика молодих-2011" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://composersukraine.org/index.php?id=2447.

Halushko, М. (2005) On the eve of the "Two days and two nights". Vechernyaya Odessa, 21.04 [in Russian].

House of Education and Culture "Master Klass" (2016). Retrieved from http://masterklass.ua/ ua/ [in Ukrainian].

Mazuro, О. Ye. (2008) Trends and problems of the organization of the concert business and the concert entertainment services to the population in modern conditions (On materials of the Belarusian and Russian press). Retrieved from http://old.nlb.by/press/upload/852.pdf [in Russian].

Museum of Books and Publishing of Ukraine (2016). Retrieved from http://vuam.org.ua/uk/704:Музей_книги_і_друкарства_України [in Ukrainian].

Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine (2016). Retrieved from http://www.tmf-museum.kiev.ua [in Ukrainian].

National Organ and Chamber Music Hall of Ukraine (2016). Retrieved from http://www.organhall.kiev.ua/ [in Ukrainian].

National Center of Folk Culture "Ivan Honchar Museum" (2016). Retrieved from http://honchar.org.ua/ [in Ukrainian].

Festival of Ancient Music in Lviv (2015). Retrieved from http://dzyga.com/component/content/article/76- 15/2153-festyval-davnoi-muzyky-u-lvovi [in Ukrainian].

Central State Archive of Literature and Arts of Ukraine (2016). Retrieved from http://csam.archives.gov.ua/holovna/ [in Ukrainian].

Chibalashvili, А. О. (2011) Festivals of Contemporary Music in Ukraine and their influence on the phenomenon of artistic synthesis in the works of contemporary Ukrainian composers. Kultura i sachasnist, 2, 258–263 [in Ukrainian].

Shabaltina, S. M. & Gadetska, A. М. (2010) Kyiv harpsichord school in the historical and cultural context. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chajkovskogo, 3, 24–30 [in Ukrainian].

Chocolate House (2016). Retrieved from http://shocolad-dim.kiev.ua/ [in Ukrainian].

XXI International Forum "Youth Music-2011" (2011). Retrieved from http://composersukraine.org/index.php?id=2447 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018