DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2016.148427

ТЕХНОЛОГІЇ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З СІМ’ЯМИ

Oksana Oliinyk

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане з пошуком нових підходів у роботі з сім’ями шляхом формування і підвищення значущості системи ціннісних орієнтацій сімейного дозвілля, запровадження різноманітних його форм, видів і технологій у практику. Сімейне дозвілля відіграє провідну роль у формуванні гармонійних відносин в сім’ї. Занепад інституту сім’ї, тенденція до зниження рівня культури відносин і організації дозвілля у сучасних сім’ях потребує дослідження технологій сімейного дозвілля і його ролі в формуванні системи цінностей українських сімей. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів дозвіллєвої діяльності в різновікових групах і психологічних методів (інтерактивні методи). Означений методологічний підхід дозволяє розкрити сутність особистості та закономірності її формування на різних вікових етапах, проаналізувати активні методи соціально-психологічного навчання з метою розвитку особистості, її самореалізації. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про розмаїття технологій сімейного дозвілля: вікові, оздоровчі, екологічні, культурно-орієнтовані. Аналіз організації сімейного дозвілля, виявлення сфери сімейних дозвіллєвих вподобань і традицій дає можливість глибше усвідомити важливість використання прийомів, методів, форм і видів дозвіллєвої діяльності відповідно до етапів розвитку сім’ї, розподілу ролей і сімейних обов’язків, враховувати життєві цикли сім’ї, її склад, сімейні підсистеми, основні параметри сім’ї, які визначають специфіку взаємовідносин. Висновки. Сімейне дозвілля відіграє важливу роль у формуванні конструктивних стосунків в сім’ї, у передачі сімейних цінностей і традицій старшого покоління молодшому. Організоване сімейне дозвілля сприяє оптимізації подружніх і батьківсько-дитячих стосунків; формуванню позитивних емоційних зв’язків; розвитку соціальної та емоційної ідентичності всіх членів сім’ї; відродженню традицій і моральних цінностей сім’ї; формуванню культури організації та проведення вільного часу в сім’ї.Ключові слова


сім’я; структура сім’ї; сімейне дозвілля; види і форми сімейного дозвілля технології сімейного дозвілля

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Т.В. Семейная психология: Учеб. пособие / Т.В. Андреева. – СПб.: Речь, 2004. – 244 с.

Ариарский М.А. Прикладная культурология: Монография / М.А Ариарский. – СПб.: ТГУ, 2001. – 561 с.

Бабенко Н.Б. Дозвілля сім’ї. Теоретичні та емпіричні аспекти: Моногр. / Н.Б. Бабенко. – К.: ДАКККіМ, 2001. – 157 с.

Бабенко Н.Б. Соціологія сім’ї: Навч. посіб. / Н.Б. Бабенко. – К.: ДАКККіМ, 2001. – 257 с.

Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования: Уч. пособие / Г.М. Бирженюк, А.П. Марков. – СПб.: СПГУП, 1997. – 262 с.

Бочелюк В.Й. Дозвіллєвознавство: Навч. пос. / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

Воловик А.Ф. Педагогика досуга: Учебник / А.Ф. Воловик, В.А. Воловик. – М.: Флинта, 1998. – 240 с.

Зацепина М.Б. Культура досуга в семье / М.Б. Зацепина // Современное дошкольное образование: теория и практика. – 2008.− № 2. – 82 с.

Кудренко Т. В. Специфика ценностных приоритетов семьи в сфере досуга [Текст] / Т. В. Кудренко // Проблемы и перспективы развития образования: материалы IV междунар. науч. конф. − Пермь: Меркурий, 2013. − С. 149-150.

Олійник О.О. Сімейне дозвілля як форма психологічної допомоги / О.О. Олійник // Питання культурології. – К.: Київський національний університет культури і мистецтв, 2014.– Вип. 30. – С. 88 – 94.

Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник / І.В. Петрова. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

Черников А. В. Системная семейная терапия: Интегративная модель диагностики / А.В. Черников. – М.: Класс, 2012. – 208 с.

Ярошенко Н.Н. История и методология теории социально-культурной деятельности: Учебник / Н.Н. Ярошенко. – М.: МГКУКИ, 2009. – 360 с.

Andreieva, T.V. (2004). Family Psychology. St. Petersburg: Rech [in Russian].

Aryarskyi, M.A. (2001). Applied Cultural Studies. St. Petersburg: TSU [in Russian].

Babenko, N.B. (2001). Leisure of the family. Theoretical and empirical aspects. Kyiv: SAMSC&A [in Ukrainian].

Babenko, N.B. (2001). Sociology of the family. Kyiv: SAMSC&A [in Ukrainian].

Byrzheniuk, H.M., & Markov, A.P. (1997). Basics of sociocultural design:– St. Petersburg: SPSUP [in Russian].

Bocheliuk, V.I., & Bocheliuk, V.V. (2006). Leisure knowledge. Kyiv: Centre textbooks [in Ukrainian].

Volovyk, A.F., & Volovyk, V.A. (1998). Education of leisure. Moscow: Flynta [in Russian].

Zatsepyna, M.B. (2008). Culture of leisure in the family. Modern preschool education: theory and practice, 2, 74-82 [in Russian].

Kudrenko, T. V. (2013). Specificity values family priorities in the field of leisure: IV the Fourth Proceedings of the International Scientific Conference " Problems and prospects of development of education". (pp. 149-150). Perm: Merkuryi [in Russian].

Oliinyk, O.O. (2014). Psychological assistance in field of family leisure, Question of Cultural Studies. (Is. 30), (pp. 88-94). Kyiv: KyivNUC&A [in Ukrainian].

Petrova, I.V. (2005). Leisure in foreign countries. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].

Chernykov, A.V. (2012). Systemic family therapy: Integrative diagnostic model. Moscow: "Klass" [in Russian].

Yaroshenko, N.N. (2009). History and methodology of the theory of socio-cultural activities. Moscow: MSKUC&A [in Russian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018