DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2016.148795

ЩОДО ПИТАННЯ БРЕНДІНГУ МІСТ В УКРАЇНІ

Maria Chernets

Анотація


Мета роботи. Дослідження проведене з метою аналізу досвіду та сучасних тенденцій брендінгу міст України. Методологія дослідження полягає у застосуванні описового, аналітичного та порівняльного методів. Зазначений методологічний підхід дає змогу розкрити та проаналізувати вітчизняний досвід із формування і просування брендів таких міст, як Київ, Чернігів, Львів та інших, порівняти бренд-стратегії міст та виявити  їх позитивні та негативні аспекти. Наукова новизна роботи полягає в актуалізації значення міста як геокультурного об’єкта та залучення брендінгових технік до процесу розвитку міської ідентичності на сучасному етапі вітчизняного державотворення, а також виявленні та дослідженні функціональних складових формування національного бренду на основі геокультурного брендінгу міст. Висновки. На сьогодні в Україні існують усі передумови для створення та розвитку яскравих та потужних геобрендів. Проте є низка проблем, які заважають їх сконструювати. Бренд м. Львів є найкращим зразком вітчизняного геобрендінгу. Київ – це одна з найцікавіших туристичних локацій, яка потребує злагодженого та послідовного застосування брендінгових технік. Чернігів – місто з прекрасною візуальною символікою, яка відображає його культурну ідентичність, формує унікальний геокультурний образ. Водночас, просування бренду та його широке представлення майже відсутнє.Ключові слова


геобрендінг; бренд міста; міська ідентичність; культура; Київ; Чернігів; Львів

Повний текст:

PDF

Посилання


Київ–місто, де все починається [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://startsinkyiv.org/proj_01.htm.

Лавриненко Г. Формування міжнародного іміджу України в Західному світі (на прикладі Польщі) / Г. Лавриненко / Схід. – № 4 (111). – 2011.

Логотип для Києва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inspired.com.ua/design/kyiv-brand.

Настав час відкрити Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uspp.ua/nastav-chas- vidkriti-ukrainu.html.

Офіційний веб-портал Чернігівської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chernigiv-rada.gov.ua/info/2406.

Рогальська Т. Архетипи в територіальному брендінгу українських міст [Електронний ресурс] / Рогальська Т. – Режим доступу: http://www.journ.univ.kiev.ua/ndumk/index.php/component/content/article/92-2/kontent- ukrainskoi-reklamy-ta-zv-iazkiv-z-hromadskistiu/102-arkhetypy-v-terytorialnomu-brendynhu-ukrayinskykh-mist.

Сайт "1Zt.ua" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.1.zt.ua/themes/misto/zastupnik- mera-chernigova-doslidila-brendi-mist-zhitomir-pase-zadnih.html.

Сайт Рідний Київ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kyiv.ridna.ua/2015/05/kyjiv-stane- svitovym-mistom.

Соскин О. И. Роль брендинга городов в эпоху перемен; под общей ред. О. И. Соскина /Соскин О. И. – К. : Институт трансформации общества, 2012. – 112 с.

Соскін О.І. Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України ; під загальною ред. О. І. Соскіна / Соскин О. І. – К.: Вид-во "Інститут трансформації суспільства", 2011. – 80 с.

Бойко Т. А. Чернигов – город легенд: бренд от разработки до внедрения [Електронний ресурс] / Бойко Т. А. – Режим доступу: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/37626/1/bmisgr_2014_01.pd.

Туристичні логотипи міст України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.travelsmart.com.ua/a136-turisticheskie-logo-gorodov.

Чернигов – город старых и новых легенд [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://citybranding.ru/chernigov.

Kyiv – mіsto, de vse pochinaetsya. Retrieved from: http://startsinkyiv.org/proj_01.html [in Ukrainian].

Lavrynenko H. Formuvannya mizhnarodnoho imidzhu Ukrayiny v Zakhidnomu sviti (na prykladi Pol'shchi) /H. Lavrynenko / Zhurnal "Skhid". – # 4 (111). – 2011.

Lohotyp dlya Kyyeva Retrieved from: http://inspired.com.ua/design/kyiv-brand–[in Ukrainian].

Nastav chas vіdkriti Ukrainu. Retrieved from: http://uspp.ua/nastav-chas-vidkriti-ukrainu.html [in Ukrainian].

Ofitsiynyy veb-portal Chernihivs'koyi mis'koyi rady. Retrieved from: http://www.chernigiv- rada.gov.ua/info/2406 [in Ukrainian].

Rogalska, T. Arkhetipi v teritorіalnomu brendіngu ukrainskih mіst. Retrieved from: http: //www.journ.univ.kiev.ua/ndumk/index.php/component/content/article/92-2/kontent-ukrainskoi-reklamy-ta-zv-iazkiv-z- hromadskistiu/102-arkhetypy-v-terytorialnomu-brendynhu-ukrayinskykh-mist [in Ukrainian].

Sayt "1Zt.ua" Retrieved from: http://www.1.zt.ua/themes/misto/zastupnik-mera-chernigova-doslidila- brendi-mist-zhitomir-pase-zadnih.html [in Ukrainian].

Sayt Ridnyy Kyyiv. Retrieved from: http://kyiv.ridna.ua/2015/05/kyjiv-stane-svitovym-mistom[in Ukrainian].

Soskin, O.I. Rol brendinga gorodov v epohu peremen (2012) K. institut transformacii obshhestva [in Ukrainian].

Soskin, O.I. Brending mіst: dosvіd kraїn vishegradskoї grupi dlya Ukraini.(2011) K. "Institut transformacіi suspіlstva"

T. A. Boyko. Chernyhov – horod lehend: brend ot razrabotky do vnedrenyya. Retrieved from: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/37626/1/bmisgr_2014_01.pdf–[in Ukrainian].

Lohotypy mist Ukrayiny. Retrieved from: http://www.travelsmart.com.ua/a136-turisticheskie-logo- gorodov[in Ukrainian].

Chernyhov – horod starykh y novykh lehend Retrieved from: http://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:http://citybranding.ru/chernigov [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018