НЕОКЛАСИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ЖАННИ КОЛОДУБ (НА ПРИКЛАДІ "ПАРТИТИ" ДЛЯ КАМЕРНОГО ОРКЕСТРУ)

Rimma Sulim

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане з виявленням неокласичних тенденцій у творчості української композиторки Жанни Колодуб. Проблеми аналізу розмаїття стильових напрямів другої половини ХХ – початку ХХІ ст. є актуальними для сучасного мистецтвознавства, адже в музиці цього періоду спостерігається синтез різних стилів. Наукова новизна. Уперше у вітчизняному музикознавстві детально проаналізовано "Партиту" Ж. Колодуб для камерного оркестру (1986 р.), розглянуто особливості драматургії, образно-емоційного змісту, музичної мови та структури цього твору, розкрито поєднання у ньому сучасних засобів виразності з характерними ознаками стилю класицизму і бароко. Методологія дослідження. Використано історико-компаративний метод, який дає можливість висвітлити характерні особливості "Партити" Ж. Колодуб з точки зору успадкування барокових і класичних традицій. Крім того, застосовується актуальна у сучасному мистецтвознавстві та літературознавстві методологія аналізу структури художнього тексту. Висновки. У "Партиті" Ж. Колодуб неокласичні тенденції виявляються, насамперед, у зверненні до старовинних жанрів партити, прелюдії, жиги, сарабанди, менуету і рондо, поширених в епоху бароко або класицизму. Сучасними засобами виразності композиторці вдалося не лише передати зовнішні риси або чисто конструктивні елементи музики цих стилів і жанрів, а й відтворити притаманний їм образно-емоційний зміст. Повільній "Прелюдії" лірико-філософського плану контрастує швидка і весела "Жига", яка має легкий та жартівливий характер. У "Сарабанді", що є драматичною кульмінацією циклу, відтворюються образи людських страждань. Витончений та галантний "Менует" представлений у дещо гумористичному плані, а у фінальному "Рондо" завдяки швидкій темі токатного плану відтворюється безперервний та радісний рух життя. У "Партиті" Ж. Колодуб відчувається романтичне ставлення сучасної людини до мистецтва далеких епох – переважно з непідробним захопленням, а іноді навіть із гумором. У статті відзначено оригінальність задуму твору.Ключові слова


сучасна українська музика; творчість Жанни Колодуб; оркестрові твори; неокласичні тенденції; жанр партити

Повний текст:

PDF

Посилання


Бентя Ю. Concerto Grosso Віталія Губаренка як приклад сучасної інтерпретації барокового жанру / Юлія Бентя // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Вип. 32. Книга 4. Віталій Губаренко: Сторінки творчості. Статті, дослідження, спогади. – К., 2003. – С. 127–142.

Зав’ялова О. Неостилістичні ознаки ансамблевих жанрів камерно-інструментального мистецтва України / О. Зав’ялова // Українське мистецтвознавство : матеріали, дослідження, рецензії : зб. наук. праць. – Вип. 7. – К., 2007. – С. 25–31.

Зав’ялова О. Театральність в необарокових жанрах української камерно-інструментальної музики (на прикладі 8 "Маленьких партит" Ю. Іщенка) /Зав’ялова О. // Історія української наукової думки: Компл. дослідж. духовної культури слов’ян : зб. наук. праць / упоряд. Н. Костюк. – Вип. 3. – К., 2006. – С. 112–121.

Мельник Л. Необарокові тенденції в музиці ХХ століття : автореф. Дис канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.03 / Мельник Лідія Олександрівна; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – К., 2004. – 19 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/19303.html.

Мельник Л. "Сад божественних пісней" Івана Карабиця в контексті необароко європейського та українського / Л. Мельник // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Вип. 31: Vivere memento (пам’ятай про життя): статті і спогади про Івана Карабиця / ред.-упоряд. М. Д. Копиця. – К., 2003. – С. 88–96.

Олексів Я. Відображення необарокової стильової тенденції в баянних партитах українських композиторів /Олексів Я. // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – 2012. – № 2. – С. 65–70.

Рудницький О. Неокласичні тенденції у творчості Миколи Колесси – розвиток традиції та нове переосмислення / Рудницький О. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2011. – № 4. – С. 228–230.

Тукова І. Функціонування інструментальних жанрових моделей західноєвропейського бароко в українській музиці другої половини ХХ ст.: дис. канд. мистецтвознав.: спец. 17.00.03 / Тукова Ірина Геннадіївна; Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. – К., 2003 [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://disser.com.ua/content/43007.html.

Черкашина М. Творчі дебюти Жанни Колодуб / Марина Черкашина-Губаренко : монографія. – К., 1999. – 24 с.

Бентя Ю. Concerto Grosso Віталія Губаренка як приклад сучасної інтерпретації барокового жанру / Юлія Бентя // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Вип. 32. Книга 4. Віталій Губаренко: Сторінки творчості. Статті, дослідження, спогади. – К., 2003. – С. 127–142.

Зав’ялова О. Неостилістичні ознаки ансамблевих жанрів камерно-інструментального мистецтва України / О. Зав’ялова // Українське мистецтвознавство : матеріали, дослідження, рецензії : зб. наук. праць. – Вип. 7. – К., 2007. – С. 25–31.

Зав’ялова О. Театральність в необарокових жанрах української камерно-інструментальної музики (на прикладі 8 "Маленьких партит" Ю. Іщенка) /Зав’ялова О. // Історія української наукової думки: Компл. дослідж. духовної культури слов’ян : зб. наук. праць / упоряд. Н. Костюк. – Вип. 3. – К., 2006. – С. 112–121.

Мельник Л. Необарокові тенденції в музиці ХХ століття : автореф. Дис канд. мистецтвознав.: спец. 17.00.03 / Мельник Лідія Олександрівна; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – К., 2004. – 19 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/19303.html.

Мельник Л. "Сад божественних пісней" Івана Карабиця в контексті необароко європейського та українського / Л. Мельник // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Вип. 31: Vivere memento (пам’ятай про життя): статті і спогади про Івана Карабиця / ред.-упоряд. М. Д. Копиця. – К., 2003. – С. 88–96.

Олексів Я. Відображення необарокової стильової тенденції в баянних партитах українських композиторів /Олексів Я. // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – 2012. – № 2. – С. 65–70.

Рудницький О. Неокласичні тенденції у творчості Миколи Колесси – розвиток традиції та нове переосмислення / Рудницький О. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2011. – № 4. – С. 228–230.

Тукова І. Функціонування інструментальних жанрових моделей західноєвропейського бароко в українській музиці другої половини ХХ ст.: дис. канд. мистецтвознав.: спец. 17.00.03 / Тукова Ірина Геннадіївна; Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. – К., 2003 [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://disser.com.ua/content/43007.html.

Черкашина М. Творчі дебюти Жанни Колодуб / Марина Черкашина-Губаренко : монографія. – К., 1999. – 24 с.

Bentya Yu. (2003). Concerto Grosso by Vitali Hubarenko as an example of modern interpretation of Baroque genre. Scientific Bulletin of National Music Academy of Ukraine P. Tchaikovsky. 32 (4), 127–142 [in Ukrainian].

Zavyalova О. (2007). Neostylistic features of ensemble genres of chamber and instrumental art of Ukraine. Ukrainian art history: materials, research, review. 7, 25–31 [in Ukrainian].

Zavyalova О. (2006). Theatricality in the Neobaroque genres of Ukrainian chamber and instrumental music (Illustrated through the Example 8 Little Partitas by Yu. Ishchenko). Ukrainian history of thought: a comprehensive study of the spiritual culture of the Slavs. 3,112–121 [in Ukrainian].

Melnik L. (2004). Neobaroque tendencies in music of the twentieth century. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Nat. Mus. Acad. Ukraine P. Tchaikovsky. Retrieved from http://disser.com.ua/contents/19303.html [in Ukrainian].

Melnik L. (2003). Garden of Divine Songs by Ivan Karabyts in the context of European and Ukrainian Neobaroque. Scientific Bulletin of National Music Academy of Ukraine P. I. Tchaikovsky. 31, 88–96 [in Ukrainian].

Oleksiv Ya. (2012). Showing of Neoaroque style tendencies in Partytas for accordion by Ukrainian composers. Scientific notes Ternopil Pedagogical University V. Hnatyuk: Arts. 2, 65–70 [in Ukrainian].

Rudnicki O. (2011). Neoclassical tendencies in the work of Nicholas Kolessa – the development of a tradition and new rethink. Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts. 4, 228–230 [in Ukrainian].

Tukova I. (2003). Functioning of instrumental genre models of Western European Baroque in Ukrainian music in the second half of the twentieth century. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Nat. Mus. Acad. Ukraine P. Tchaikovsky Retrieved from http://disser.com.ua/content/43007.html [in Ukrainian].

Cherkashina M. (1999). Creative debuts of Jeanne Kolodub. Kyiv [in Ukrainian].

Bentya Yu. (2003). Concerto Grosso by Vitali Hubarenko as an example of modern interpretation of Baroque genre. Scientific Bulletin of National Music Academy of Ukraine P. Tchaikovsky. 32 (4), 127–142 [in Ukrainian].

Zavyalova О. (2007). Neostylistic features of ensemble genres of chamber and instrumental art of Ukraine. Ukrainian art history: materials, research, review. 7, 25–31 [in Ukrainian].

Zavyalova О. (2006). Theatricality in the Neobaroque genres of Ukrainian chamber and instrumental music (Illustrated through the Example 8 Little Partitas by Yu. Ishchenko). Ukrainian history of thought: a comprehensive study of the spiritual culture of the Slavs. 3,112–121 [in Ukrainian].

Melnik L. (2004). Neobaroque tendencies in music of the twentieth century. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Nat. Mus. Acad. Ukraine P. Tchaikovsky. Retrieved from http://disser.com.ua/contents/19303.html [in Ukrainian].

Melnik L. (2003). Garden of Divine Songs by Ivan Karabyts in the context of European and Ukrainian Neobaroque. Scientific Bulletin of National Music Academy of Ukraine P. I. Tchaikovsky. 31, 88–96 [in Ukrainian].

Oleksiv Ya. (2012). Showing of Neoaroque style tendencies in Partytas for accordion by Ukrainian composers. Scientific notes Ternopil Pedagogical University V. Hnatyuk: Arts. 2, 65–70 [in Ukrainian].

Rudnicki O. (2011). Neoclassical tendencies in the work of Nicholas Kolessa – the development of a tradition and new rethink. Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts. 4, 228–230 [in Ukrainian].

Tukova I. (2003). Functioning of instrumental genre models of Western European Baroque in Ukrainian music in the second half of the twentieth century. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Nat. Mus. Acad. Ukraine P. Tchaikovsky Retrieved from http://disser.com.ua/content/43007.html [in Ukrainian].

Cherkashina M. (1999). Creative debuts of Jeanne Kolodub. Kyiv [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018