DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2016.148798

ПРОБЛЕМА "ТРЕТЬОЇ ЛЮДИНИ" У АРИСТОТЕЛЯ В АСПЕКТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРИНЦИПУ РЕКУРСИВНОСТІ

Valery Sievers

Анотація


Мета статті полягає у встановленні інваріанту ідеї ієрархічності у філософії та математичної функції рекурсивності як ілюстрації філософської ідеї "вічного повернення". Методологія. Рекурсивність як метод постає у накопичених і "відсортованих" аргументах, способі існування індивідуальної свідомості у структурі реальності та у структурі свідомості як такої, поза індивідуальним полем смислів і полем фізичних взаємодій матеріальних та ідеальних елементів реальності, в чому гіпотетично припускається існування будь-яких обмежених  структур і смислів взагалі. Наукова новизна роботи для даної статті постає текстоутворюючим засобом когезії (синтаксичного погодження) та когерентності (смислової єдності) тексту, тобто забезпеченням  його цілісності. Єдність рекурсивності й рекурентності (ЄРР) дає змогу і вимагає припущення, що певний інтенціональний об'єкт, незалежно від форми – матеріальна річ, міф, образ, поняття, лексема, категорія, фетиш, мова, людина, цілий Всесвіт тощо –  може бути прийнятий за базову умову творіння, що за законом подальшого розгортання подій вже містить у собі свій майбутній образ і сценарій розгортання (архетип). Висновки Аристотеля про "третю людину" певним чином нагадують проблему свідомості у тому вигляді, як вона постала у європейській філософії ХХ ст. та й у наш час. Адже за логікою виявляється, що здатність людини розглядати одиничне з точки зору його поєднання з іншим одиничним та з точки зору відповідності одиничного своєму уявному ідеальному зразку постає як реалізація здатності й властивості свідомості як такої виносити (трансцендентувати) себе за власні межі (у даному випадку – кордони окремої людини) та зберігати впевненість, що у такому вигляді попередні властивості (атрибути) самого сприйняття як невід'ємної цілісності конкретної людини, що визначає предикат існування, зберігаються.Ключові слова


рекурсивність; імплементація; інтенціональний об'єкт; трансцендентність; "третя людина"

Повний текст:

PDF

Посилання


Абушенко В. Скандал в философии / В. Абушенко, А. Грицанов, М. Можейко // Всемирная энциклопедия. Философия ХХ век. – М.: АСТ, Минск: Харвест, "Современный литератор", 2002. – 976 с.

Белокопытова И. А. Кубанский государственный университет. Понятие рекуррентность в лигнвистике текста [Электронный ресурс] /Белокопытова И. А. – Режим доступу : www.lingvomaster.ru/files/379.pdf.

Лодатко Е. Рекурсивные лингвистические структуры [Электронный ресурс] /Лодатко Е. – №4 [167]. – Режим доступу:http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?level1.

Лосев А. История античной философии в конспективном изложении [Электронный ресурс] / А. Лосев. – Режим доступу : http://www.filosofa.net/book-142-page-10.html.

Марков А. Чтобы стать людьми обезьянам не хватает рабочей памяти [Электронный ресурс]

/ Марков А. – Режим доступу : http://elementy.ru/news/430954.

Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными условиями от Античности до наших дней / Б. Рассел. – М. : Академический проект, 2006. – 1008 с.

Рекурсия [Электронный ресурс]. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki.

Федоров А. В. Анализ элитарных медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории / Федоров А. В. // Инновации в образовании. – 2012. – № 8. – С. 82-103.

Философская энциклопедия. Т. 5 / Гл. Ред. Ф. В. Константинов. – М. : Издательство "Советская энциклолпедия", 1970. – 740 с.

Целиков Д. Майкла Корбаллиса "Рекурсивный разум: происхождение человеческого языка, мысли и цивилизации" (Recursive Mind: The origins of human language, thought, and civilization) [Электронный ресурс] / Целиков Д. – Режим доступа: http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/cms:0139848:RestoreObject.

Dwight W. Read. Working Memory: A Cognitive Limit to Non-Human Primate Recursive Thinking Prior to Hominid Evolution (PDF, 370 Кб) // Evolutionary Psychology. – 2008. -V. 6. – P. 676–714.

Naked Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://naked-science.ru/article/sci/u-vsekh- yazykov-byl-odin-obshc.

Abushenko, V. (2002) Scandal to philosophy. Moscow: AST, Minsk: kharvest, "Modern literati" [in Russian].

Belokopytov, I.A, Kuban state University. The concept of recursiveness in lignuistic text. Retrieved from: www.lingvomaster.ru/files/379.pdf [in Russian].

Ladutko, E. Recursive linguistic structures.: Retrieved from http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/ tguwww.woa/wa/Main?level1.

Losev, A. History of ancient philosophy in a concise presentation. Retrieved from http://www.filosofa.net/book-142-page-10.html [in Russian].

Markov, A. To become people monkeys is not enough working memory. Retrieved fromhttp://elementy.ru/news/430954 [in Russian].

Russell, B. (2006) History of Western philosophy and its connection with political and social context from Antiquity to the present day M. : Academic project [in Russian].

Recursion. Retrieved from https://ru.wikipedia.org/wiki/.

Fedorov, A. V. (2012) Analysis of elite media texts on lessons in classrooms [in Russian].

Encyclopedia of philosophy. (1970) Vol. 5. M. : Publishing house "Soviet encyclopedia" [in Russian].

Pillars, D. Michael Corballis "the Recursive mind: the origins of human language thought and civilization the Recursive Mind: The origins of human language, thought, and civilization) Retrieved from http://www.lomonosov- fund.ru/enc/ru/cms:0139848:RestoreObject. [in Russian].

Dwight, W. (2008) Read. Working Memory: A Cognitive Limit to Non-Human Primate Recursive Thinking Prior to Hominid Evolution. Evolutionary Psychology. 6, 676-714 [in English].

Naked Science. Retrieved from http://naked-science.ru/article/sci/u-vsekh-yazykov-byl-odin-obshc [in Russian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018