РЕКЛАМА НА ШПАЛЬТАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ ПРЕСИ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА: кінець ХІХ – початок ХХ століття

Maryna Syniovyd

Анотація


Мета роботи. Вивчення проблематики розвитку реклами дає змогу глибше осягнути соціальну картину суспільства, відобразити рівень і особливості розвитку економіки, дослідити смаки та попит на товари та послуги певної історичної доби. Методологія дослідження полягає в застосуванні структурно-функціонального, історико- логічного методів та методу контент-аналізу. Наукова новизна. Інтенсивний розвиток реклами в губернській пресі  за рахунок витіснення журналістських матеріалів підтверджує включення провінційного регіону в культурно- ідеологічний простір глобального капіталізму. Висновки. Розкривається вплив губернської газетної реклами на глокалізаційні процеси в регіоні та розвиток соціокультурного середовища в умовах глобалізації кінця ХІХ – початку ХХ століття. Адже реклама мала безпосередній вплив на формування єдиного культурно-ціннісного простору, що проявлялося в трансформації морально-етичних норм, мистецьких вподобань, способу життя, стереотипів поведінки.Ключові слова


Полтавська губернія; глокалізація; реклама; соціокультурне середовище; преса

Повний текст:

PDF

Посилання


Адрес-календар і довідкова книга Полтавської губернії на 1900рік. / [укл. Д.А. Іваненко]. – Полтава: типо-літографія Губернського правління, 1900 р. – 618с.

Бондаренко В. Довідково-рекламна періодика в Східній Україні (кінець ХІХ ст. – початок ХХ) тематично-змістовий аспект / В. Бондаренко // Образ. – 2009. – №10. – С. 77-82.

Бріленкова А.В. Комерційна реклама в Росії (1861-1917): дис .. канд .. іст. наук: 07.00.02. / Бріленкова Алевтина Василівна. – СПб., 2007. – 208с.

Георгієвська В.В. Реклама – рушій розквіту: рекламно-довідкова преса на території Східної України (ХІХ- початку ХХ ст.) /В. Георгієвська, Н. Сидоренко. – К.: АДЕФ – Україна,2010 – 316 с.

Дзвін. – 1906 – № 28 – С. 1.

Дзвін. – 1906 – № 29 – С. 1.

Дзвін. – 1906 – № 33 – С. 1.

Дзвін. – 1906 – № 34 – С. 1.

Дзвін. – 1906 – № 35 – С. 1.

Дзвін. – 1906 – № 36 – С. 1.

Дзвін. – 1906 – № 43 – С. 1.

Литвиненко А.І. Музична культура Полтавщини ХІХ – початку ХХ століття в аспектах регіонального джерелознавства:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.01 – Теорія та історія культури / А.І. Литвиненко. – К., 2006. – 20 с.

Назаров. М.М. Масова комунікація в сучасному світі: методологія аналізу та практика досліджень.

М.М.Назаров. – М .: Едіторіал УРСС, 2002. – 240 с.

Олійник О.М. Концептуалізація глокалізації: методологічні аспекти / О.М.Олійник // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2009. – № 38. – С.41-51.

Полтавський день. – 1914. – № 352. – C.1-2.

Полтавський день. – 1918. – № 75. – С. 2.

Полтавський день. – 1918. – № 77. – С. 3.

Полтавський день. – 1918. – № 87. – С. 3.

Полтавські єпархіальні відомості. – 1914. – № 38. – С. 2059.

Полтавські єпархіальні відомості. – 1915. – №1. – C. 45-46.

Ученова В. В. Історія реклами. / В. В. Ученова, Н. В Старих. – СПб.: Пітер, 2002. – 304 с. 22. Хуторянин. – 1910. – №4. – С.157.

Хуторянин. – 1910. – №5. – С.199-256.

Хуторянин. – 1910. – №9. – С.343.

Хуторянин. – 1910. – №12. – С.462-508.

Хуторянин. – 1910. – №16. – С.552.

Yvanenko, D.A. (1900). Calendar and Address book Poltava province at 1900 hours. D.A. Yvanenko( Ed.). Poltava: Tipo-lithography Provincial of government [in Ukrainian].

Bondarenko. V. (2009). Reference and periodicals advertising in Eastern Ukraine (the end of the XIX century – beginning of XX century) context-semantic aspect. Image,10, 77-82 [in Ukrainian].

Brilenkova, A.V. (2007). Commercial advertising in Russia (1861-1917). Extended abstract of candidate’s thesis. SPb [in Russian].

Georgiyevska ,V., & Sidorenko V. (2010). Advertising – the engine heyday, advertising and information media in Eastern Ukraine (XIX- early XX century.) Kyiv: ADEF – Ukraine.

Dzvin. (1906), 28, 1[in Ukrainian].

Dzvin. (1906), 29, 1[in Ukrainian].

Dzvin. (1906), 33, 1[in Ukrainian].

Dzvin. (1906), 34, 1[in Ukrainian].

Dzvin. (1906), 35, 1[in Ukrainian].

Dzvin. (1906), 36, 1[in Ukrainian].

Dzvin. (1906), 43, 1[in Ukrainian].

Litvinenko, A.І. (2006). Musical culture of Poltava XIX – early XX century in the aspects of regional source. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv.[in Ukrainian].

Nazarov. M.M. (2002) . Mass communication in the modern world: the methodology of the analysis and the practice of research. Moscow : Editorial URSS [in Russian].

Olіynik O.M. (2009).Conceptualization of glocalization: methodological aspects . Humanitarian Bulletin DIG, 38, 41-51[in Ukrainian].

Poltavskyy den`. (1914), 352,1-2[in Ukrainian].

Poltavskyy den`. (1918), 75, 2[in Ukrainian].

Poltavskyy den`. (1918), 77, 3[in Ukrainian].

Poltavskyy den`. (1918), 87, 3[in Ukrainian].

Poltavskyy den`. (1918), 98, 4[in Ukrainian].

Poltavskie eparkhial`nye vedomosti. (1915), 1, 45-46[in Ukrainian].

Uchenova V.V., & Staruh N. V. (2002). History of advertising. SPb : Peter [in Russian].

Khutorianin. (1910), 3, 115-118[in Ukrainian].

Khutorianin. (1910), 4,157[in Ukrainian].

Khutorianin. (1910), 5,199-256[in Ukrainian].

Khutorianin. (1910), 12,462-508[in Ukrainian].

Khutorianin. (1910), 16,552[in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018