ПОСТФОЛЬКЛОР У ПАРАДИГМІ ПОСТМОДЕРНУ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Zhanna Denysyuk

Анотація


Метою статті є дослідження постфольклору в межах постмодерної культурної парадигми - з огляду на постмодерні рецепції його розвитку. Методологія дослідження полягає у застосуванні аналітичного, культуро­логічного та компаративного методів у вивченні характерних ознак і особливостей постмодерної культури та загальних засад зародження і творення постфольклору в середовищі інтернет-простору, що виражає принципи постмодерної організації культурних текстів. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше досліджено постфольклор у контексті постмодерної культурної парадигми, проаналізовано характерні ознаки постфольклору інтернет-середовища та ключові засади творення культурних текстів постмодерну. Висновки. В результаті дослідження встановлено, що постфольклор інтернет-середовища, який в контексті постмодерної парадигми культури ввібрав у себе домінуючі засади творення та інструменти постмодерної культури, став но­вим культурним феноменом в осмисленні явищ актуальної дійсності та джерелом творчого самовираження й креативу. Вплив інформаційно-комунікативного середовища інтернету позначився на залученні таких постмо- дерних принципів побудови текстів постфольклору, як інтертекстуальність, цитація, колаж, гра знаками і сен- сами, а технологічний субстрат став визначальним у формуванні жанрового різноманіття та засобів художньої виразності. Постфольклор інтернет-середовища як дискретного і фрагментованого простору повною мірою є породженням постмодерної культури, мозаїчно відображаючи об’єктивну дійсність, звертаючись при цьому до численних культурних набутків, їх знаків, контекстних фонових знань, представляючи актуальну й суспільно значущу інформацію та події життя у формі лаконічних та семіотично насичених текстів.


Ключові слова


постмодерна парадигма культури; тексти постфольклору; інтертекстуальність; ризома; гра сенсами інтернет-середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р.Барт. - М., 1994 - С. 384-391 [Электронный ресурс]. - Электрон. дан (1 файл). - Режим доступа: http://www.philology.ru/literature1/barthes-94e.htm.

Бодрійяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж. Бодрійяр ; пер. з фр. В. Ховхун. - К.: Основи, 2004. - 230 с.

Бурдье П. О символической власти // Бурдье П. Социология социального пространства. - М.: Инсти¬тут экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. - С. 87-96.

Висоцька О. Є. Споживання масмедіа в контексті цінностей постмодерну / О.Є.Висоцька // Вісник Дніпропетровського університету. - 2016. - № 2. - С. 68-76.

Голозубов О. В. Радість і сміх у культурних практиках постмодерну: філософсько-антропологічні виміри: автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.04 / О. В. Голозубов ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковоро¬ди. - Х., 2010. - 36 с.

Делез Ж. Марсель Пруст и знаки / Пер. с фр. Е. Г. Соколова. - СПб.: Лаб. метафиз. исслед. при фи- лос. фак.; СПбГУ: Алетейя, 1999. -384 с.

Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с фр. под ред. В. Лапицкого. - СПб.: Академический проект, 2000. - 430 с.

Елинер И. Г. Информационное общество эпохи постмодернизма и проблемы мультимедийной куль¬туры / И. Г. Елинер // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. - 2011. - № 4. - С. 18-23.

Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального / Пер. с англ. А. Смирного - М.: Фонд "Прагмати¬ка культуры", 2002. - 160 с.

Иконникова С. Н. Постмодернизм как новая парадигма в культурологии / С. Н. Иконникова // Воп¬росы культурологии. - 2008. - № 7. - С. 4-7.

Каминская Е. А. Культурная среда существования современной фольклорной культуры / Е. А. Каминс¬кая // Этносоциум. - 2015. - № 9 (87). - С.76-79.

Клемят Л. Е. Постмодернистская эстетика и народные традиции в современном интернет-фольклоре / Л. Е. Клемят // Искусство и культура. -2016. - № 3. - С. 83-89.

Колистратова А. В. Об отсутствии автора в фольклоре и его исчезновении в дискурсе постмодерна / А. В. Колистратова // Наука и современность. - 2010. - № 2-3. - С.111-116.

Колистратова А. В. От архаики до сетевого фольклора: некоторые итоги лингвосемиотического анализа / А. В. Колистратова // Вестник ИГЛУ. -2011. - № 3 (15). - С.36-41.

Колистратова А. В. Эпоха постмодерна и фольклор: отсутствие субъекта высказывания / А. В. Колистра¬това // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2011. - № 2 (9). - С.88-90.

Коновалова О. А. Функциональная трансформация иронии в эпоху постмодерна / О. А. Коновалова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Воп¬росы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2011. - № 1 (7). -С.120-122.

Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда / Ж. Лакан. - М: Русское феноменологическое общество, 1997.

Лисоколенко Т. В. Игра в медиапространстве // Т. В. Лисоколенко / Актуальні проблеми філософії та соціології. - 2015. - Вип.5. - С. 67-71

Маланов А. В., Виноградова А. И. Постмодернизм как философия интернета / А. В. Маланов, А. И. Вино-градова // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2012. - Т. 2. - № 8. - С. 309-310.

Мальцева О. Тематика та смислові акцентуації гумору і сатири постмодерної доби (соціально- філософський аналіз) / О. Мальцева // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філософія. - 2013. - Вип. 12. - С. 68-87.

Митрошенков О. Что придет на смену постмодернизму? // Свободная мысль. - 2013. - № 3. - С.125-131.

Моташкова С. В. Постмодернизм и интертекстуальность как проблемы диалога автора и читателя / С. В. Моташкова // Известия Воронежского государственного педагогического университета. - 2015. - № 2 (267). - С. 144-147.

Неклюдов С. Фольклор и его исследования: век двадцатый / С. Неклюдов [Электронный ресурс]. - Электрон. дан (1 файл). - Режим доступа: culture29.primepix.ru/upload/.../73b/73bb571cb38f26cf4e596284aacc6b01.pdf

Савченко А. В., Суслова Т. И. Философско-антропологические основания интернет-фольклора как формы коммуникации / А. В. Савченко, Т. И. Суслова [Электронный ресурс]. - Электрон. дан (1 файл). - Режим доступа: http://credonew.ru/content/view/777/33/.

Сороковикова В. И. Постмодернизм: эстетический, культурологический и философский аспекты изуче¬ния / В. И. Сороковикова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2010. - № 1. - С. 114-119.

Фуко М. Археологія знання / М. Фуко. - К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003. - 326 с.

Bart, R. (1994 Death of the author. Bart R. Selected Works: Semiotics. Poetics, Moskwa), pp. 384-391 Retrieved from: http://www.philology.ru/literature1/barthes-94e.htm [in Russian].

Baudrillard, J. (2004). Simulacra and Simulation. K. : Osnovy [in Ukrainian].

Bourdieu, P. (2007 About symbolic power. Bourdieu P. Sociology of Social Space. M.: Instytut eksperimentalnoi sotsiolohii; SPb.: Aleteiia), pp. 87-96 [in Russian].

Vysotska, A.E. (2016). Consumption mass media in the context of postmodern values. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, 2, 68-76 [in Ukrainian].

Holozubov, O. (2010). Joy and laughter in postmodern cultural practices. Extended abstract of candidate’s thesis. Kh. [in Ukrainian].

Deleuze, J. (1999). Marcel Proust and signs. SPb.: Lab. metafiz. yissled. pry fslos. fak.; SPbHU: Aleteiia [in Russian].

Derrida, J. (2000). Letter and Difference. SPb.: Akademycheskyi proekt [in Russian].

Eliner. I.G. (2011). Information society of the postmodern era and the problems of multimedia culture. Vestnyk Sankt-Peterburhskoho hosudarstvennoho unyversyteta kultury i iskusstv, 4, 18-23 [in Russian].

Zizek, S. (2002). Welcome to the Desert of the Real. M.: Fond "Prahmatyka kulturi" [in Russian].

Ikonnikova, S.N. (2008). Postmodernism as a New Paradigm in Cultural Studies. Voprosy kulturolohyy, 7, 4-7 [in Russian].

Kaminskaya, E. A. (2015). Cultural environment of the existence of modern folklore culture. Etnososium, 9 (87), 76-79 [in Russian].

Klemyat, L.E. (2016). Postmodern aesthetics and folk traditions in contemporary Internet folklore. Iskusstvo i kultura, 3, 83-89 [in Russian].

Kolistratova, A. V. (2010). The absence of the author in folklore and his disappearance in the postmodern discourse. Nauka I sovremennost, 2-3, 111-116 [in Russian].

Kolistratova, A. (2011). From archaic to network folklore: some results of lingvosemiotic analysis. Vestnik IGLU, 3 915), 36-41[in Russian].

Kolistratova, A.V. (2011). Post-modern era and folklore: the absence of the subject of utterance. Fylolohycheskye nauky. Voprosi teoryy i praktyky, 2 (9), 88-90 [in Russian].

Konovalova, O.A. (2011). Functional transformation of irony in the postmodern era. Istorycheskie, filosofskie, polytycheskie i yurydycheskie nauky, kulturolohyia i yskusstvovedenie. Voprosy teoryy i praktyky, 1 (7), 120-122 [in Russian].

Lacan, J. (1997). Instance of the letter in the unconscious or the fate of the mind after Freud. M: Russkoe fenomenolohycheskoe obshchestvo [in Russian].

Lisokolenko, T.V. (2015). The game in the media space. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii, 5, 67- 71[in Russian].

Malanov, A.V.& Vinogradova, A.I. (2012). Postmodernism as a philosophy of the Internet. Aktualnie problemy aviatsii i kosmonavtiki, vol. 2(8), 309-310 [in Russian].

Maltseva, O. (2013). Theme of the Sense accentuation of humor and satire of postmodern era (social and phylosophical analysis). Naukovi zapysky [Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia"], 12, 68-87 [in Ukrainian].

Mitroshenkov, O. 92013). What will replace postmodernism?. Svobodnaya mysl, 3, 125-131 [in Russian].

Motashkova, S.V. (2015). Postmodernism and intertextuality as problems of dialogue between the author and the reader. Izvestyia Voronezhskoho hosudarstvennoho pedahohycheskoho unyversyteta, 2 (267), 144-147 [in Russian].

Neklyudov, S. Folklore and its research: the twentieth century. Retrieved from culture29.primepix.ru/upload/.../73b/73bb571cb38f26cf4e596284aacc6b01 .pdf. [in Russian].

Savchenko, A.V. & Suslova, T.I. Philosophical-Anthropological Foundations Internet folklore as a form of communication. Retrieved from http://credonew.ru/content/view/777/33/ [in Russian].

Sorokovikova, V.I. (2010). Postmodernism: aesthetic, culturological and philosophical aspects of the study. Aktualnye problemy humanytarnikh i estestvennikh nauk, 1, 114-119 [in Russian].

Fuko, M. (2003). Archeology knowledge. K. : Vyd-vo Solomii Pavlychko "Osnovy"[in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018