ПАНОРАМНЕ ЗОБРАЖЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ 3^ ТЕХНОЛОГІЙ: НОВІ НАПРЯМИ КРОСКУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Oksana Gavelya

Анотація


Мета роботи - визначення нових векторів кроскультурних досліджень за допомогою системного підходу до проектування культурної 3D-карти України. Методологія дослідження полягає в застосуванні кроскультурного підходу як важливого методологічного засновку роботи. Наукова новизна роботи полягає у формуванні змістов­ної основи панорамних зображень культурного простору України за допомогою 3D-технологій. Проаналізовано наявний досвід створення інтернет-ресурсів, присвячених найвідомішим віртуальним галереям і музеям, вистав­ковим центрам, бібліотекам та іншим культурним установам, в яких розміщуються нерухомі об’єкти культурної спадщини України та інших країн світу. Окреслені можливості проведення Україною політики "м’якої сили", в основу якої покладено експорт до інших країн світу найбільш повного уявлення про національний спосіб життя, традиційні цінності українського народу. Висновки. Етноцентрична стратегія дає змогу спроектувати 3D- культурну карту України, спираючись на сильну національну основу української культури. Відповідно, кількість таких карт повинна відповідати кількості пластів української культури в сучасності та в її ретроспективі. Поліцен- трична стратегія значно розширює масштаби культурної 3D-карти України, виводячи її за межі власної націона­льної культури з орієнтацією на зовнішньокультурні вектори розвитку, характерні для того чи іншого історичного періоду розвитку культури України. Геоцентрична стратегія дає змогу спроектувати культурну 3D-карту України з урахуванням інтеграції національної культури у світову. Така стратегія орієнтує розробників карт на культурні об’єкти і цінності України, набір яких має властивість змінювати напрям розвитку освіти, культури і науки у всьому світі. Це стосується фактів і подій, які мали місце в історії української культури, діяльності видатних укра­їнців, які створювали і створюють специфічні культурні стандарти в усьому світі.


Ключові слова


геоцентрична стратегія; 3D-карта України; культурні цінності; політика "м’якої сили"

Повний текст:

PDF

Посилання


Берри Д В. Кросс-культурная психология : Исследования и применение / Джон В. Берри, Айп Х. Пуртинга, Маршалл Х. Сигалл, Пьер Р. Дасен. - Харьков : Гуманитарный центр. - Верджиния, США 2007. - 506 с.

Дитхелм Г. Управление проектами: в 2 т. Т. І. / Г. Дитхелм ; [пер. с нем.]. - Санкт-Петербург : "Биз¬нес-пресса", 2004. - 400 с.; Т.ІІ. - Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 2004. - 288 с.

Европа: вчера, сегодня, завтра / Ин-т Европы РАН; Отв. ред. Н.П. Шмелев, 2002. - М. : Экономика. - 82S с.

Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом постиндустриальном обществе / Р. Инглегарт; [под ред. В.Л. Иноземцева] / Новая постиндустриальная волна на Западе. - М. : Academia, 1999.

Интеграционный барометр ЕАБР - 2015 (четвертая волна измерений) / Руководитель проекта В.С. Пере¬боев. - СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2015. - 168 с. [Електроний ресурс]. - Режим доступу: htlp://www.eabr.org/r/research/centie/ projectsCII/integration_barometer.

Клакхон К.К.М. Зеркало для человека ; Введение в антропологию; [пер. с англ.] / Клайд Кей Мей- бен Клакхон. - СПб. : Евразия, 1998. - S51 с.

Коротаєв А. В., Халтурина Д. А. Мифы и гены: Глубокая историческая реконструкция [Текст] / А. В. Коротаєв, Д. А. Халтурина. - М. : Либроком, 2010. - 184 с.

Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего / Майкл Коул. - М.: Когнито-Центр, Издательство "Институт психологии РАН", 1997. - 4S2 с.

Культура имеет значение: Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу / Под ред. Л. Харрисона / (Lawrence Harrison, Samuel Huntington (eds.) Culture Matters: How Values Shape Human Progress. - New York: Basic Books, 2000). - М.: Московская школа политических исследований, 2002. - S20 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: msps.su/files/2010/12/Wer_culture-matters1a.pdf.

Почебут Л. Г. Взаимопонимание культур. Методология и методы этнической и кросс-культурной психологии. Психология межэтнической толерантности / Л. Г. Почебут : [учебное пособие]. - СПб. : Издательс-тво СПбГУ, 2007. - 281 с.

Преступность и криминология в современной Японии: [состав. Кан Уэда]; [пер. с яп.; под общ. ред. и с вступ. Ст. Н.Ф. Кузнецовой и В.Н. Еремина]. - М. : Прогресс. 1989. - 256 с.

Прокопеня Г. В. Генезис кросс-культурного подхода в исследовании культур : автореф. на соиск. науч. степ. канд. филос. наук / Г. В. Прокопеня. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский Государственный ун-т., 2008.

Schwartz S. H. Values: Cultural and individual. In S. M. Breugelmans, A. Chasiotis, F. J. R. van de Vijver (Eds.), Fundamental questions in cross-cultural psychology / Schwartz S. H. - Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011. - P. 463-493.

Berry, D. V. Purtinga A. H., Marshall H. S., Pierre R. D. (2007). Cross-Cultural Psychology: Research and Application. Kharkiv: Humanitarian Center [in Russian].

Diethelm G. (2004) Project management: Vol. І. St. Petersburg: "Business Press" [in Russian].

Shmelev N.P. (Eds.).(2002). Europe: yesterday, today, tomorrow. Moscow: Institute of Europe RAS [in Russian].

Inglegart R. (1999). Cultural shift in a mature post-industrial society. A new post-industrial wave in the West. V.L.Inozemtseva (Ed.). Moscow: Academia [in Russian].

Integral barometer of EDB-2015 (the fourth wave of measurements). (2015). retrieved from http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/integration_barometer [in Russian].

Clackhon K.K.M. (1998). Mirror for man; Introduction to anthropology. St. Petersburg. Eurasia. [in Russian].

Korotaev A.V., Khalturina D.A. (2010). Myths and genes: Deep historical reconstruction. Moscow. Librocom [in Russian].

Cole M. (1997). Cultural-historical psychology: the science of the future. Moscow. "Cognite Center", Publishing House "Institute of Psychology of the RAS" [in Russian].

Lawrence H., Samuel H. (2016). Culture matters: How do values contribute to social progress ? New York: Basic Books. retrieved from : msps.su/files/2010/12/Wer_culture-matters1a.pdf [in Russian].

Pochebut L. G. (2007). Mutual understanding of cultures. Methodology and methods of ethnic and cross¬cultural psychology. Psychology of interethnic tolerance. St. Petersburg. St. Petersburg State University [in Russian].

Kahn U. (1989). Crime and criminology in modern Japan. Moscow. Progress [in Russian].

Prokopenya G.V. (2008). Genesis of the cross-cultural approach in the study of cultures. Extended abstract of candidate's thesis. St. Petersburg: Saint-Petersburg State University [in Russian].

Schwartz S. H. (2011). Values: Cultural and individual. S. M. Breugelmans, A. Chasiotis, F. J. R. van de Vijver (Eds.), Fundamental questions in cross-cultural psychology. Cambridge, UK: Cambridge University Press [in English].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018