ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МУЗЕЮ ВІРМЕНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ЛЬВОВІ

Iryna Hayuk

Анотація


Мета роботи - дослідити маловивчене питання організації та функціонування Музею вірменської куль­тури у Львові. Початок діяльності музею поклала 1932 р. львівська виставка досягнень вірменської культури. Після анексії Західної України СРСР музей закрили, його колекцію розформували. Методологія дослідження включає використання методів історичного аналізу та синтезу, а також методу інтерпретації. Наукова новизна дослідження полягає у висвітленні історичного контексту створення Музею вірменської культури, виокремлен­ні основних етапів його організації та життєдіяльності. Також у статті вперше представлені окремі експонати Вірменського музею, віднайдені у фондах та експозиціях львівських музеїв. Висновки. Створення у Львові Музею вірменської культури відіграло важливу роль у відродженні та збереженні культури вірменської діаспо­ри у Західній Україні, а також показало вагомість етнонаціонального чинника в культурному житті регіону.


Ключові слова


Музей вірменської культури; виставка; діаспора; культура; мистецтво; художник; експонат

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрович В. Епілог львівського середовища малярів вірменського походження: майстри се¬редини 17 - першої третини 18 ст. / В. Александрович // Україна в минулому. - Вип. VIII. - Київ-Львів, 1996. - С.136-150.

Александрович В. Малярі вірменського походження у Львові перед серединою 17 ст. / В. Алексан¬дрович // Зб.наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. - Львів-Київ-Нью-Йорк, 1996. - С.537-554.

Г аюк І. Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні / І. Г аюк. - Львів: Афіша, 2012. - Т. І.

Гаюк І. Колекція Вірменського музею у фондах ЛМІР / І. Гаюк // Вісник ЛМІР. - №1. - Львів: Ло¬гос, 2007. - С. 28-32.

Глембоцька Г. Про долю Вірменського музею / Г. Глембоцька // г. Галицька брама. Листопад, №№ 21-22. - Львів: "Центр Європи", 1996.

Горбань І. Вірменський музей у Львові / І. Горбань // Znani i nieznam midzywojennego Lwowa. Studiа i materialy. Kielce: wyd-wo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2012. - T. 3. - S. 127-135.

Дашкевич Я.Р. Богдан Януш як вірменознавець / Я.Р. Дашкевич // Нариси про діячів історії, полі¬тики, культури. - Львів, 2006. - С.402-404.

Крутоус А. До питання формування окремих музейних збірок України та м. Львова у ХІХ - першій третині ХХ ст. / А. Крутоус //Наукові записки / Львівський історичний музей. - Львів, 1998. - Вип. 7. - 400 с.

Сусак В. В. Художники евреи из Восточной Галиции в Парижской школе (1900-1939) / В.В. Сусак / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe.

Far away from mount Ararat. Armenian culture in the Carpathian Basin / Catalogue of exibition. - National Szechenyi Library (OSZK), Leipziger Universitatsverlag, Budapest History Museum (BHM). – 2014

Ormianie polscy. Odr^bnosc i asymilacja. - Museum Narodowe w Krakowie. - Krakow, 1999.

Kronika. Wystawa Zabytk6w Ormianskich we Lwowie. (19 czerwca -30 wrzesnia 1932) w swiatowej prasie ormianskiej // "Poslaniec sw Grzegorza, lipiec-sierpien 1932 roku, №№ 7-8 (62-63).

Mansfeld B. Muzea na drodze do samoorganizacji. Zwiqzek Muzeow w Polsce 1914-1951 / B. Mansfeld. - Warszawa, 2000. - 163 c.

Petrus J. T. Archidiecezjalny Muzeum Ormianski we Lwowie / J. T. Petrus // Ormianie polscy. Odr^bnosc i asymilacja. - Krakow, 1999. - c. 27-32.

Poslaniec sw.Grzegorza, Maj-czerwiec 1929 r., №№ 24-25

Poslaniec sw.Grzegorza, Maj-czerwiec 1929 r., №№ 40-41

Smirnow J. Muzeum ormianskie we Lwowie / J. Smirnow // Kurier Galicyjski, 30 marca - 15 kwietnia 2010. - С. 21-22, 28-29.

Wystawa zabytkow ormianskich we Lwowe. - Lwow, 1932.

Aleksandrovych V. (1996). Epilogue of Lviv’s environment of painters of Armenian origin: the craftsmen of the middle of the 17th - the first third of the 18th century. Ukraine in the past, VIII, 136-150 [in Ukrainian].

Aleksandrovych V. (1996). Painter of Armenian origin in Lviv before the middle of the 17th century. The collection of scholarly papers to the honor of 70th anniversary of the birth of Yaroslav Dashkevych, 537-554 [in Ukrainian].

Hayuk I. (2012). Illustrated Encyclopedia of Armenian Culture in Ukraine. Lviv: Afisha, vol. I [in Ukrainian-Russian].

Hayuk I. (2007). Collection of the Armenian museum in the funds of LMIR. Bulletin of LMIR, 1, 28-32 [in Ukrainian].

Hlembotska G. (1996). About fate of the Armenian museum. Galician Gate, 21-22, 12 [in Ukrainian].

Gorban, I. (2012). Armenian museum in Lviv. Znani i nieznam mi^dzywojennego Lwowa. Studiа i materialy, 3, 127-135 [in Ukrainian].

Dashkevych Y. (2006). Bogdan Janusz as Armenologist. Essays about figures of history, politics and culture, 402-404 [in Ukrainian].

Krutous A. (1998). To the question about formation of some individual and museum collections in Ukraine and Lviv in XIX - the first third of the XXth century. Scholarly Notes of Lviv History Museum, 7 [in Ukrainian].

Susak V. (2008). Artists - Jew of Eastern Galicia in Parisian school (1900-1939). Retrieved from irbis- nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64.exe) [in Russian]

Far away from mount Ararat. Armenian culture in the Carpathian Basin. (2014). Catalogue of exibition [in English]

Ormianie polscy. Odrbnosc i asymilacja (1999). Museum Narodowe w Krakowie. Krakow [in Polish].

Kronika. (1932). Wystawa Zabytkow Ormianskich we Lwowie. (19 czerwca -30 wrzesnia 1932) w swiatowej prasie ormianskiej. Poslaniec sw Grzegorza, 7-8 (62-63) [in Polish].

Mansfeld B. (2000). Muzea na drodze do samoorganizacji. Zwiqzek Muzeow w Polsce 1914-1951. Warszawa [in Polish]

Petrus J. T (1999). Archidiecezjalny Muzeum Ormianski we Lwowie. Ormianie polscy. Odr^bnosc i asymilacja, 27-32. [in Polish]

Poslaniec sw.Grzegorza. (1929), 24-25 [in Polish].

Poslaniec sw.Grzegorza. (1930), 40-41 [in Polish].

Smirnow J. (2010). Muzeum ormianskie we Lwowie. Kurier Galicyjski, 21-22, 28-29 [in Polish].

Wystawa zabytkow ormianskich we Lwowe (1932). Lwow [in Polish].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018