СВІТОГЛЯДНО-КУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ СТИЛЬОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНИ: 20-30-ті роки ХХ століття

Roksolana Dіachenko

Анотація


Мета - проаналізувати основні світоглядно-культурні чинники, які вплинули на стильову трансформацію за­кладів громадського харчування на теренах Радянської України у 20-30-х роках ХХ століття. Методологія дослідження ґрунтується на найважливіших методологічних принципах - історизму, достовірності та об’єктивності. Також автор послуговується засадами мистецтвознавчого та культурологічного підходу для характеристики найбільш значущих видозмін у дизайні закладів харчування під впливом розмаїття мистецьких стилів першої третини ХХ ст. Наукова но­визна. З’ясовано і прослідковано вплив основних соціокультурних умов і кон’юнктурних чинників на творчі префере­нції і смаки радянських митців, зокрема в середовищі архітекторів і дизайнерів, що відобразилося на вигляді закладів громадського харчування в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття. Висновки. Стильова трансформація закладів громад­ського харчування України у 20-30-х роках ХХ століття відбувалася під впливом поєднання двох аспектів: ідейних на­станов більшовицької кон’юнктури та нових течій у мистецтві. Фактично вся пізніша т. зв. сталінська архітектура середини 30-50-х рр. ХХ ст. є поєднанням декількох стилів, які визначені дослідниками, як сталінський ампір, класич­ний та монументальний стиль, в яких переважно були втілені ідеї еклектики (історизму), ар деко й ампіру.


Ключові слова


Конструктивізм; історизм; заклади громадського харчування; архітектура; соціалізм; індустріалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородкин Ю. Киевский архитектор Иосиф Каракис / Ю. Бородкин // Архитектура СССР. - 1991. - № 3. - С. 66-77.

Дедушкин А. Клуб-столовая РЖСКТ «Показательное строительство» [Электронный ресурс] / А. Дедуш¬кин. - Режим доступа: http://um.mos.ru/houses/klub_stolovaya_rzhskt_pokazatelnoe_stroitelstvo.

Иконников А. Историзм в архитектуре / А. Иконников. - М.: Стройиздат, 1997. - 557 с.

Малевич К. Государственникам от искусства. В 5 т. Т. 1. Собрание сочинений / К. Малевич. - М. : Гилея, 2004. - С. 75-88.

Марковський А. І. Архітектура Києва 1920-1930-х років у світовому контексті : автореф. дис. на зд. наук. ступеня канд. архітектури : спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Мар-ковський А.І.- К., 2014. - 20 с.

Рекрут В. Особливості організації кооперативної освіти споживчої кооперації України у 30-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. Рекрут. - Режим доступу: http://ukrcoop-joumal.com.ua/2010-3/num/rekrut.htm.

Хмельницкий Д. Архитектура Сталина. Психология и стиль / Д. Хмельницкий. - М. : Прогресс¬Традиция, 2007. - 376 с.

Шейко В. Монополізація радянською системою основних сфер духовного життя суспільства 30 -х ро¬ків / В. Шейко // Вісн. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. - К., 2000. - № 3. - С. 99-111.

Borodkin, Y. (1991). Kyiv architecture of Iosif Karakis. Arhitecture SSSR, 3, 66 - 77 [in Russian].

Dedushkin, A. Club-canteen RZhSKT «Demonstrative building». Retrieved from http://um.mos.ru/houses/ klub_stolovaya_rzhskt_pokazatelnoe_stroitelstvo [in Russian].

Ikonnikov, A. (1997). Historicism in Architecture. Moscow: Stroiizdat [in Russian].

Malevich, K. (2004). Statemen from the artists: in 5 vol. Volume. 1. Мoscow: Gileia [in Russian].

Markkovsky, A.I. (2014). Architecture of Kyiv 1920s - 1930s in the world context. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Rekrut, V. (2010). Peculiarities of the organization of the cooperative education of the consumers cooperation of Ukraine in 1930s. Retrieved from http://ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/rekrut.htm [in Russian].

Khelnytskii, D. (2007). Architecture of Stalin. Psychology and Style. Moscow, Progress-Tradicia [in Russian].

Sheiko, V. (2000). Soviet system’s monopolization of the main sphere of the spirit life of the society in 1930s. Visnyk DAKKKiM, 3, 99-111 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018