МИКОЛА ПОТОЦЬКИИ ЯК МАГНАТ ТА МЕЦЕНАТ

Natalia Kolosova

Анотація


Мета - розглянули меценатську діяльність Миколи Потоцького; охарактеризували Миколу Потоцького як історичну постать, магната та видатного мецената. Методологія дослідження. Багатогранність феномена меценатства зумовлює потребу його вивчення у міждисциплінарних дослідженнях з використанням принципу поліметодологізму. Концептуальний підхід грунтується на науковому осмисленні меценатства як цілісного, складного, самостійного явища культури. Наукова новизна. Концептуальною ідеєю нашої праці є висвітлення історично зумовленої вітчизняної сутності феномена меценатства, усвідомлення значення вітчизняної історії меценатської діяльності для адекватного розуміння природи, традиційних і сучасних форм цього специфічного виду доброчинності. Висновки. Меценатська діяльність Миколи Потоцького була спрямована на будівництво й оздоблення католицьких і греко-католицьких храмів, забезпечення продуктивної роботи запровадження у його маєтках творчих майстерень ("фабрик"), підтримку видатних представників двох поколінь майстрів львівської скульптурної школи. Магнат Микола Потоцький був суперечливою постаттю, однак його доброчинна довго­тривала й широкомасштабна діяльність на користь української культури визначає його місце в когорті видатних українських меценатів. Серед спонукальних чинників, що зумовили вибір об’єктів меценатської діяльності, домінували: морально-релігійні, естетичні й патріотичні мотиви.


Ключові слова


меценатська діяльність; мистецтво; скульптур; культура; фондування; фінансова підтримка

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович В. Про козацькі часи на Україні /Антонович В. - К.: Дніпро, 1991 - 238 с.

Багалій Д. Історія Слобідської України /Багалій Д. - Харків: Дельта,1993. - 255 с.

Ефименко П. Братства и союзы нищих / Ефименко П. // Киевская старина. - 1883. - Т. 7. - № 9-10. - С. 312-317.

Лебединцев Ф. Братства. Исторический обзор братств от первого их появления до настоящего вре¬мени /Лебединцев Ф. // Киевские епархиальные ведомости. - 1862. - № 8 - 10. - С. 258-274, 310-325, 353-359.

Левицька С. Правове регулювання та облік діяльності благодійних організацій /Левицька С. // Пе¬рехрестя. - 2002. - № 3. - С. 6-11.

Ульяновський В. Відоме і невідоме з біографії та діяльності князя К.Острозького / Ульяновський В. // Острозька давнина. - Львів, 1995. - 24 с.

Ступак Ф. Благодійні товариства Києва (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) /Ступак Ф. - К.: Хрещатик, 1998. - 206 с.

Попович Г. М. Благодійність як прояв соціальної відповідальності / Г. М. Попович // Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія Педагогіка. Соціальна робота. - 1999. - Вип. 2. - С. 84-87.

Потоцький Микола Василь // https://uk.wikipedia.org/wiki %D0%B9

Яковенко Н. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України: 3- тє вид., перероблене та розшир / Наталя Яковенко. - К.: Критика, 2006. 584 с.

Мастер Пинзель - легенда и реальность: Каталог виставки / Авт.-сост. Б.Г. Возницкий, Н.А. Опа- насенко. - Львов, 1987. - 28 с.

Возницький Б.Г. Франсис Оленський - львівський скульптор другої половини ХУШ ст. : Каталог виставки / Б.Г. Возницький. - Львів, 1995. - 31с.

Лазечко П. Меценати української культури / Л. Лазечко, П. Лазечко // Дзвін. - 2003. - № 11-12. - С. 133-138.

Слабошпицький М. Українські меценати: Нариси з історії української культури / Михайло Слабо- шпицький. - К.: В-во М. Коця, В-во "Ярославів Вал", 2001. - 328 с.

Мицько І. Загадки родоводу князів Острозьких // Острозький краєз- навчий збірник / І. Мицько. - Острог, 2010. - Вип. 5.

Antonovych V. (1991). On the Cossack times in Ukraine. K.: Dnipro. [in Ukrainian].

Bahalii D. (1993). History Sloboda Ukraine. Kharkiv: Delta. [in Ukrainian].

Yefimenko P. (1883). Brotherhoods and unions of beggars. Kievskaya starina.(Vols 7), 9-10,312 - 317. [in Ukrainian].

Lebedintsev F. (1862). Brotherhood. Historical review of the fraternities from their first appearance to the present day. Kievskie eparkhialnye vedomosti, 8 - 10, 258 - 274, 310 - 325, 353 - 359. [in Ukrainian].

Levytska S. (2002). Legal regulation and accounting activities of charitable organizations. (Vols1), p.p.6- 13.Crossroads.. [in Ukrainian].

Ulianovskyi V. (1995). Known and unknown biography and activities of Ostroh Prince K.Ostrozkoho. Ostroh antiquity. Lviv: Svitlo. [in Ukrainian].

Mytsko I. (2010). Riddles pedigree Ostrog princes. Ostrog local history collection. Ostroh. 5.

Stupak F. (1998). Kyiv Charitable Society (second half of XIX - early XX century.). K.: Khreshchatyk. [in Ukrainian].

H. M. Popovych (1999). Charity as a manifestation of social responsibility. Naukovyi visnyk Uzhho- rodskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Pedahohika. Sotsialna robota. 2 p.p. 84-87. [in Ukrainian].

Pototskyi Mykola Vasyl // https://uk.wikipedia.org/wiki% D0% B9;

Yakovenko N.(2006). Essays on the history of medieval and early modern Ukraine, 3rd ed., Revised and expanded . K.: Krytyka. [in Ukrainian].

B.G. Voznitskiy& N.A. Opanasenko (1987).Master Pynzel - legend and reality: the exhibition catalog. Lviv.: Svit. [in Ukrainian].

Voznyts'kyy B.H. (1995). Francis Olenskyy - Lviv sculptor of the second half of the eighteenth century.: Exhibition Catalog . Lviv.: Svit. [in Ukrainian].

Lazechko P.& L. Lazechko (2003). Patrons of Ukrainian culture. Dzvin. 11-12p.p. 133-138. [in Ukrainian].

Slaboshpytskyi M. (1999). Ukrainian patrons. Ukraina. 10 p.p. 54. [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018