ДМИТРО ГНАТЮК - ВІД ПРАКТИКИ ДО ТЕОРІЇ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИКОНАВСЬКОГО ДОСВІДУ В ОПЕРНІЙ СТУДІЇ

Viktor Bondarchuk

Анотація


Мета статті зумовлена потребою узагальнення виконавського та режисерського досвіду Д.М.Гнатюка, пов'язаного з його діяльністю у Оперній студії. Методологія дослідження передбачає включення проблеми аналізу в простір історичного, мистецтвознавчого та культурологічного дискурсу з обов’язковим закріпленням питання у міждисциплінарному контексті. Наукова новизна дослідження полягає у вивченні творчого шляху Д.Гнатюка в період його режисерської діяльності у Оперній студії консерваторії. Проведення аналітичних па­ралелей між творчо-виконавською, громадською та педагогічною діяльністю створить оптимальні умови для розкриття багатогранної сутності митця ХХ століття Дмитра Г натюка. Висновок. Працюючи в Оперній студії, Дмитро Михайлович здійснив свою мрію - виконав творчу місію і втілив у життя заповітні внутрішні настано­ви - сформував потужну основу вітчизняного оперного мистецтва, виніс у світовий простір і на загальне ви­знання українську оперну класику, закріпив у свідомості молодих акторів-початківців відчуття відповідальності за національно-самобутнє надбання - українську пісню, слово, театр.


Ключові слова


творча особистість; виконавська інтерпретація; художня апробація; драматургія твору; академічне виконавство; Оперна студія

Повний текст:

PDF

Посилання


Болдачёв А. В. Темпоральность и философия абсолютного релятивизма. - М.: УРСС, 2011. - 224 с. /Болдачёв А. В. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: lib100.com/philosophy/temporality/pdf.

Гнатюк Дмитро. Покликання зобов’язує / Гнатюк Дмитро // Культура і життя. - 14.03.1971 р.

Зинькевич Елена. А.П.Чехов и украинская опера /Зинькевич Елена [Електронний ресурс]. - Режим доступу : j greenlamp.narod. ru/chehov. htm.

Історична довідка оперної студії Київської державної ордена Леніна консерваторії ім. П.І. Чайковсь- кого / Архів НМАУ імені П.І.Чайковського. - Фонд № Р - 810.

Маркова А. К. Психология профессионализма /Маркова А. К. - М.: Международный гуманитарный фонд Знание, 1996. - 312 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.twirpx.com/file/144730.

Мензатюк З. Безсмертна музика "Запорожця" /Мензатюк З. // Радянська Україна. - 12.12.1984 р.

Постанова колегії міністерства культури української РСР про запровадження Республіканського конкурсу на краще виконання сучасних радянських пісень про працю в рамках Всесоюзного музичного фести¬валю "Київська весна" /Київ. - №1/11. - від 18.01.1983 року. - 6 с.

Рожок Володимир. Стефан Турчак / Володимир Рожок; переднє слово Бориса Олійника. - К.: Ли- бідь, 2013 с.; іл.

Стадник Н. "Україно моя, Україно, я для тебе на світі живу" /Стадник Н.// Шлях до перемоги. - Ч.51 (2434). - 20.12.2000 р.

Станішевський Ю. О. Дмитро Гнатюк / Ю. О. Станішевський. - К. : Муз. Україна. 1991. - 167 с.

Стефанович М. Київський державний ордена Леніна академічний театр опери та балету УРСР імені Т.Г.Шевченка. Історичний нарис /Стефанович М. - Київ. - 1968 р. - 273 с.

Стефанович М. Новаторство чи штукатурство / Стефанович М. - Культура і життя. - 9.02.1967 р.

Цикора С. Дебют мастера /Цикора С. - Москва, Известия. - 14.11.1975 г.

Цюпа Ю. Пісня серця /Цюпа Ю. - Вечірній Київ. - 26.03.1975 р

Чубук М. І зацвіте і забуяє сад / Чубук М. - Молодь України. - 13.11.1977 р.

Boldachyov, A. (2011). Temporality and philosophy of absolute relativism. Moscow [Russian].

Gnatyuk, D. (1971). Calling requires. Culture and Life. [Ukrainian].

Zynkevych Elena. Chekhov and Ukrainian opera. [Electronic resource]. Access: jgreenlamp.narod.ru/ chehov.htm [Ukrainian].

Historical Reference of opera studio of the Kiev State Order of Lenin .. Tchaikovsky Conservatory. Archive of Tchaikovsky National Music Academy. Kyiv, [Ukrainian].

Markova, A.K (1996). Psychology professionalism. Moscow [Russian].

Menzatyuk S. (1984). Immortal Music "Zaporozhets." Soviet Ukraine. [Ukraine].

Decree of the Ministry of Culture of Ukrainian SSR on introduction of the Republican contest for the best performance of contemporary Soviet songs of labor within the Union Music Festival "Kiev Spring". (1983). Kiev. [Ukrainian].

Rozghok Vladimir. (2013). Stefan Turchak. Kyiv: Lybid [Ukrainian].

Stadnik N. (2000). Ukraine, my Ukraine, for you I live in the world. The path to victory. [Ukrainian].

Stanishevsky, Y.O. (1991). Dmitry Hnatyuk. Kyiv, Musical Ukraine. [Ukrainian].

Stefanovic, N. (1968). Kiev state order of Lenin academic Opera and ballet theater of USSR named after T. G. Shevchenko. Kiev. [Ukrainian].

Stefanovic M. (1967). Innovation or plastering. Culture and Life. [Ukrainian].

Chicory S. (1975). Debut of masters. Moscow: Izvestiya. [Russian].

Tsyupa J. (1975). The song of the heart. Evening Kyiv. [Ukrainian].

Chubuk M. (1977). And the flourish garden. Youth of Ukraine. [Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018