АНАЛІЗ СЮЖЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ ІКОНИ ХШ-ХУШ СТ. "УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ"

Alexander Tsuhorka

Анотація


Мета роботи - провести поглиблене дослідження символіки древньої іконописної традиції, проаналізувати характерні особливості ікони хмарного типу Успіння Богородиці, а також ікони з клеймами, в яких ілюструється "Сказання про Успіння" і гравюри Києво-Печерської лаври. Методологія дослідження полягає у використанні мис­тецтвознавчого і культурологічного підходів, загальнонаукових методів аналізу і синтезу, принципу історизму. Нау­кова новизна дослідження полягає у акцентуванні уваги на зображенні того, як розступились апостоли, звільнивши місце у центрі за ложем Богоматері. Саме тут з’являється Їй Той, до кого Вона прагнула все життя, Кому присвятила Своє життя, спрямовувала всі помисли та почуття, заради кого стерпіла грандіозні страждання, здолавши з Ним увесь Його Хресний шлях, - Її Божественний Син. На подяку за те, що Пресвята Діва носила на руках Своїх Сина Божого, коли Він був немовлям, Син Божий несе Її на руках на початку Її небесного життя. Висновки. Простежено розвиток сюжету "Успіння Богородиці" в українській іконі ХШ-ХУШ ст., висвітлено характерні особливості іконо­писної традиції та еволюцію його образних і стилістичних особливостей. Згадувані в тексті зразки ікони Успіння є лише мізерною часткою великого духовного, культурного та мистецького спадку.


Ключові слова


Успіння Богородиці; художня мова; ікона; сюжет; образ

Повний текст:

PDF

Посилання


Бецис А. Успение Пресвятой Богородицы в древнерусских иконах /Бецис А. - М., 2007.

Міляєва Л. Українська ікона ХІ-XVIII ст. / Міляєва Л., за участю Гелитович М. - К.: Духовна спад¬щина України, 2007. - 116 с.

Патерик Печерский. - К.: Издательство Свято-Успенсской Киево-Печерской Лавры, 2014. - 478 с.

Поселянин Е. (Е. Н. Погожев). "Богоматерь. Полное иллюстрированное описание Ее земной жизни и посвященных Ее жизни чудотворных икон" / Поселянин Е. (Е. Н. Погожев). - СПб., 1914; М., 2002.

Проповіді на свято Успіння [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://azbyka.ru/propovedi/tag/ uspenie-bozhiej -materi.

Успенский Л. А. Богословие иконы православной Церкви /Успенский Л. А. - Переяславль: И-во братства Св. Александра Невского. - 656 с.

Форум "Икона Успения Богородицы". "Радуйтесь! Я с вами во все дни" (Акафіст Успінню) [Елект¬ронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=45640&fullview=1&order=asc.

Betsys, A. (2007). Assumption of Mary on the ancient icons. Moscow [in Russian].

Milyayeva, L. (2007). Ukrainian icons of XI-XVIII centuries. M. Helytovych (Ed.). Kyiv: Dukhovna spadshchyna Ukrayiny [in Ukrainian].

Pechersk Lives of the Fathers. (2014). Kyiv: Yzdatel'stvo Svyato-Uspensskoy Kyevo-Pecherskoy Lavry [in Russian].

Poselyanyn, E. (2002). "Mother of God. Completely illustrated description of her life and miracle icons, devoted to her life. Moscow [in Russian].

Sermons at the holiday of Assumption. Retrieved from http://azbyka.ru/propovedi/tag/uspenie-bozhiej- materi [in Russian].

Uspenskyy, L. A. (n.d.). Theology of icons of Orthodox Church. Pereyaslavl': Y-vo braPstva Sv. Aleksandra Nevskoho [in Russian].

Forum "Icon of Assumption of Mary". "Rejoice! I am with us all days" (Akafist Uspinnyu) [Elektronnyy resurs]. Retrieved from http://www.cirota.ru/forum/view.php?subj=45640&fullview=1&order=asc [in Russian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018