ФЕНОМЕН "ПЕРПЕТУУМ МОБІЛЕ" В МУЗИЦІ ТА ОБРАЗОТВОРЧИХ ВИДАХ МИСТЕЦТВА

Tetjana Borysenko

Анотація


Мета роботи - виявити відмінне та спільне конотацій П.М. в окремих галузях художньо-образної творчості, дослідити інтеграцію феномена П.М. в процесі розвитку музичного та образотворчого видів мистецтва. Методологія дослідження включає порівняльний культурно-історичний метод, за допомогою якого аналізуються зразки творів різних стильових напрямів; на основі компаративного методу розглядаються конотації П.М. в музиці, скульптурі та живопису в контексті мистецтвознавчого дискурсу. Наукова новизна. Феномен П.М. в мистецтвознавстві не дослі­джувався послідовно, окремі дослідження не мали узагальнюючого, системного характеру. Зважаючи на універсаль­ність символу, виникла необхідність виявити та порівняти образні конотації П.М в музиці та інших видах мистецтва. Новизна роботи полягає у виявленні наскрізних зв’язків між втіленнями П.М., в трансісторичному дослідженні роз­витку та взаємовпливу різнобічних зразків даного феномена. Висновки. На основі дослідження генезису П.М. вияв­лено когезію та наскрізність цього символу в різних галузях художньої творчості, що проявляється насамперед у втіленні загальних форм (коло, спіраль), а також виявляє спільну тенденцію в музиці та в художньо-зображувальних видах мистецтва, проявляючи схожі образні конотації, що дає можливість для глибшого осмислення ролі П.М. як міфологеми в загальному розвитку європейської культури XIX-XXI ст.


Ключові слова


перпетуум мобіле; когезія; конотація; міфологема; генезис; символ

Повний текст:

PDF

Посилання


Автайкина Л.Ю. Теоретические идеи и художественная практика Огюста Родена в историко¬культурном контексте Франции XIX века: дис.канд.философских наук : 24.00.01 - теория и история культуры / Мордовский государственный университет им Н.П. Огарева. Л.Ю. Автайкина. - Саранск, 2004. http://www.dslib.net.

Акопян Л.О. Мифотворчество в музыке XX века. Анализ глубинной структуры музыкального текс¬та / Л. Акопян. - М.: Практика,1995. - 256с.

Денисов Э. Современная музика и проблемы эволюции композиторской техники / Э. Денисов. - М.: Советский композитор, 1986. - 162 с.

Дмитриева Н.А. Михаил Врубель. Жизнь и творчество/ Н. Дмитриева. - М.: Детская литература, 1988. - 148 с.

Дмитриева Н.А. Пикассо / Н. Дмитриева. - М.: Наука, 1971. -238 с.

Енциклопедия символов / сост. В.М.Рошаль. - М.: АСТ, 2005. - 1007 с.

Калитина Н.Н Рисунки Родена // Вестник СПбГУ. Сер. 2. - 2010. - Вып.4. - С.101- 106.

Осадча О.Ю. Мифология музыкального текста: автореферат дис.канд.философских наук: 09.00.13 - религиоведение, философская антропология, философия культуры / О.Ю Осадча. - Волгоград, 2002. - 16 с.

Павчинский С. Э. Симфониченкое творчество А.Онеггера / С. Павчинский. - М. Советский компо- зитор,1972. - 224 с.

Тасалов В.И. Прометей или Орфей искусство "технического века" / В. Тасалов. - М.: Искусство, 1967. - 371 с.

Autaykina L.Yu. (2004) Dissertations of philosophical sciences "Theoretical ideas and artistic practice of Auguste Rodin in the historical and cultural context of France of the XIX century". Saransk. Mode access http://www.dslib.net [in Russian].

Akopyan L.O.(1995) Myth-making in the music of the XX century. Analysis of the deep structure of the musical text . Moscow: Practice [in Russian].

Denisov E. (1986) Modern music and the problems of the evolution of composer technology. Moscow: Soviet composer [in Russian].

Dmitrieva N.A. (1988) Michael Vrubel. Life and work / N. Dmitrieva. - M. Children's Literature [in Russian].

Dmitrieva N.A. (1971) Picasso. Moscow: Science [in Russian].

Encyclopedia of symbols comp. V.M. Roshal. (2005) Moscow: AST [in Russian].

Kalitina NN (2010) Drawings of Rodin. Bulletin of St. Petersburg State University [in Russian].

Osadcha O.Yu. (2002) Abstract of the candidate of philosophical sciences. "Mythology of the musical text". Volgograd [in Russian].

Pavshinsky S.E. (1972) Symphony of A. Onegger's works Moscow: Soviet composer [in Russian].

Tasalov V.I. (1967) Prometheus or Orpheus art of the "technical age." Moscow: Art [in Russian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018