ЕНЕРГЕТИЧНО-ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ПАРТНЕРСТВА (ДУЕТНОСТІ) В БАЛЬНИХ ТАНЦЯХ

Miroslav Keba

Анотація


Мета роботи - проаналізувати енергетично-технічні прийоми у бальній хореографії, які сприяють розкриттю дуетного образу в танці. Методологія дослідження грунтується на принципах єдності теорії і практики, об’єктивності та комплексності дослідження, на проективних методиках і методі вивчення та узагальнення передового хореографіч­ного досвіду. Наукова новизна полягає у акцентуванні уваги на ролі енергетики та техніки під час виконання хореог­рафічного дуету, що виступають запорукою втілення художньої образності в бальному танці, у відкритті значення партнерингу для системи вищої хореографічної освіти. Висновки. Доведено, що енергетичний контакт між партнерами впливає на техніку виконання фігур, на координацію жестів, на відчуття ритму, що переводить дуетність з формату простої механіки у формат природної пластики, який досягається за рахунок максимального чуттєвого ефекту між жі­ночим і чоловічим началом. Зазначено, що за таких умов окремі технічні прийоми перетворюються на "клітинки" ціліс­ного дуетного образу, що особливо помітно на прикладі мистецтва бальної хореографії.


Ключові слова


мистецтво хореографії; бальний танець; дуетний образ; енергетика душі та тіла; парт- неринг; технічні дії

Повний текст:

PDF

Посилання


Дегтярева Е.Ю. Популяризация бальных танцев и перспективы их дальнейшего развития / Е.Ю. Дегтярёва // Вестник МГУКИ. - 2012. - №3 (47). - С. 115-119.

Захаров Р.В. Слово о танце / Р.В. Захаров. - М.: Молодая гвардия, 1977. - 160 с.

Кошелев С. Биомеханика спортивного танца / С. Кошелев. - М.: ООО "Фирма Печатный двор", 2006. - 62 с.

Саратник А.С. Малые хореографические формы: понятие и классификация / А.С. Саратник, Н.А. Клименко // Инновационные технологии в науке и образовании: материалы V Междунар. науч. -практ. конф. (Чебо¬ксары, 27 март 2016 г.). В 2 т. Т. 1 / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. - Чебоксары: ЦНС "Интерактив плюс", 2016. - № 1 (5). - С. 55-60.

Халивер Д. С. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки / Д. С. Халивер. - М.: Новое слово, 2004. - 111 с.

Vermey R. Latin. Thinking, Sensing and Doing in Latin American Dancing / Ruud Vermey; published by K.Verlag GmbH, 1994. - 192 p.

Faina M, Bria S, Scarpellini E, Gianfelici A, Felici F. The energy cost of modern ballroom dancing. In: 48th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine. Baltimore, Maryland, USA: Medicine and Science in Sports and Exercise 2001: S87

Winget, C.M., DeRoshia, C.W. and Holley, D.C. (1985) Circadian rhythms and athletic performance. Medicine and Science in Sports and Exercise 17, 498-516.

Degtyareva E. (2012) Promoting of ballroom dances and prospect of their further development. Bulletin of Moscow State University of culture and arts, № 3 (47), 115-119. [in Russian].

Zakharov R. V. (1977) Word about dance. M.: Young Guard. [In Russian].

Koshelev S. (2006) Biomechanics of sports dance. M. [In Russian].

Saratnik A., Klimenko N. (2016) Small choreographic forms: concept and classification. In “Innovative technologies in science and education”, vol. 1, № 1 (5), 55-60. [In Russian].

Haliver D. S. (2004) Dancer's body. Medical view of dances and trainings. M.: "The new word" [In Russian].

Vermey R. Latin. (1994) Thinking, Sensing and Doing in Latin American Dancing; published by K.Verlag GmbH. [In English].

Faina M, Bria S, Scarpellini E, Gianfelici A, Felici F. (2001) The energy cost of modern ballroom dancing. In: 48th Annual Meeting of the American College of Sports Medicine. Baltimore, Maryland, USA: Medicine and Science in Sports and Exercise: S87. [In English].

Winget, C.M., DeRoshia, C.W. and Holley, D.C. (1985) Circadian rhythms and athletic performance. Medicine and Science in Sports and Exercise 17, 498-516. [In English].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018