ДО ПИТАННЯ ДИЗАИНУ І ТИПОЛОГІЇ ВБУДОВАНИХ У ПЕРШІ ПОВЕРХИ ПІДПРИЄМСТВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Kulyk Andriі

Анотація


Мета роботи - охарактеризувати типи підприємств обслуговування, розташованих у перших поверхах житлових будинків з акцентуацією уваги на закладах торгівлі. Методологія. Для визначення і характеристики підприємств обслуговування використовувалися загальнонаукові методи (зокрема, типології та формування кла­сифікації), а також структурно-функціональний аналіз. Наукова новизна. Поряд з виокремленням підприємств обслуговування різних типів, обґрунтовано тенденцію, яка визначатиме види вбудованих підприємств у майбут­ньому: за сприятливих соціально-економічних та містобудівних умов зростатиме роль підприємств обслуговування, які поєднуватимуть у собі функціональне призначення закладів різних типів - аж до повного комплексу послуг. Це, відповідно, впливатиме на формування нових підходів до дизайнерських рішень їх планування і оздоблення. Висновки. До основних вбудованих підприємств обслуговування віднесено три їх види (роздрібної торгівлі; гро­мадського харчування; побутового обслуговування), але їх внутрішня типологія дуже широка і з кожним роком розширюватиметься за рахунок включення до пропонованого переліку нових послуг. При цьому існують певні обмеження за типом та класифікацією в облаштуванні підприємств, зокрема торговельних, для розміщення у ни­жніх поверхах житлових будівель, пов’язані не лише з санітарно-технічними вимогами, а й з потребами мешкан­ців насамперед у комфорті та естетично-візуальному сприйнятті їх дизайнерського оформлення.


Ключові слова


Будинок; перший поверх; вбудоване підприємство; торгівля; харчування; обслуговування; дизайн

Повний текст:

PDF

Посилання


Анисимова И. И. Комплексы обслуживания в многоэтажных жилых домах / И.И. Анисимова. - Моск¬ва : Стройиздат, 1976. - 67 с.

Змеул С.Г. Архитектурная типология зданий и сооружений: Учебник для вузов. Издание стереотип¬ное /Змеул С.Г., Маханько Б.А. - М.: Архитектура-С, 2004. - 240 с., ил.

Рунге В.Ф. Эргономика в дизайне среды / Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. - М.: Архитектура-С, 2005. - 327 с.

СНИП УКР (ДБН) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gost-snip.su/razdel/snip_ukr.

Трухачева Г. А. Многофункциональный жилой комплекс /Г. А. Трухачева, Л. А. Солодилова. - М.: АСБ, 2009. - 153 с.

Anisimova, I. I. (1976). Complexes of services in the residential houses with many floors. Moscow: Stroyizdat [in Russian].

Zmeul, S. G. & Makhanko, B.A. (2004). The architectural typology of houses and buildings. Moscow: Arkhitektura [in Russian].

Runge, V. F. & Manusevych, Yu. P. (2005). Ergonomics in the design of environment. Moscow: Arkhitektura [in Russian].

SNYP UKR (DBN). (n.d.). Retrieved from http://gost-snip.su/razdel/snip_ukr [in Ukrainian].

Trukhaceva, G. A. & Solodilova, L.A. (2009). The Multifunctional residential complex. Moscow: ACB [in Russian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018