ТВОРЧІСТЬ МАРІЇ БУРМАКИ ТА АЛЬОНИ ВІННИЦЬКОЇ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПОП-РОКУ

Viacheslav Ovsiannikov

Анотація


Мета роботи. У дослідженні охарактеризовано поп-рок як один з напрямів рок-мистецтва на прикладі популярних українських виконавиць Марії Бурмаки та Альони Вінницької. Методологія дослідження полягає в застосуванні комплексного методу, який дав змогу розглядати творчість поп-рок-виконавиць як цілісне явище сучасної популярної музичної культури, зокрема аналізувати їхню поетичну, композиторську, виконавську дія­льність у нерозривній синтетичній єдності, яка характерна для менестрельної традиції, до якої відноситься рок - музика. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше в українській науці було проаналізовано творчість 2000-х рр. популярних представниць українського поп-року Марії Бурмаки та Альони Вінницької, зокрема те­матику, жанрово-стильові орієнтири, імідж. Висновки. Творчість Марії Бурмаки та Альони Вінницької є репре­зентативною для української рок-музики в одному з популярних її відгалужень - поп-року. Обидві виконавиці представляють різні грані українського поп-року, які мають різну ґенезу, поетичні та музичні орієнтири. Марія Бурмака спирається на національні музичні традиції, її творчість охоплює бардівський, фольклорний та поп- роковий напрями, поєднання яких створює неповторну індивідуальність музичного стилю виконавиці; у своїх текстах співачка спирається на українську народну поезію та творчість митців ХХ століття, які роблять її тексти високозмістовними та поетично довершеними. Альона Вінницька як автор текстів та музики своїх пісень орієн­тується на традиції російського року, своєрідно поєднуючи їх з елементами шоу-бізнесу і використовуючи його виграшні елементи у формуванні свого артистичного іміджу.


Ключові слова


українська рок-музика; поп-рок; Марія Бурмака; Альона Вінницька

Повний текст:

PDF

Посилання


Алена Винницкая. Официальньш сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.alenavinnitskaya.com/

Андрєєв Є. В. Композиційні моделі класичного року (на матеріалі творчості гурту The Doors) : авто- реф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Андрєєв Євген Валерійович ; Харківський національний універси¬тет мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Х., 2014. - 16 с.

Васильєва Л. Л. Рок-музика як фактор розвитку культури другої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.01 / Васильєва Лариса Леонідівна ; Київський національний університет культури і мистецтв. - К., 2004. - 19 с.

Ліва Н. В. Рок-культура як явище романтичної традиції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 01 / Ліва Наталя Валеріївна ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - К., 2012. - 16 с.

Марія Бурмака. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.burmaka.kiev.ua.

Откидач В. М. Рок-музика як соціокультурне явище : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Откидач Володимир Миколайович ; Харківська державна академія культури. - Х., 2008. - 40 с.

Палій І. О. Трансдукція як явище музичної культури (на прикладі фортепіанного циклу М. Мусоргського "Картинки з виставки" і творчості рок-груп King Crimson та Pink Floyd) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 03 / Палій Ірина Олегівна ; Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Х., 2012. - 16 с.

Палкіна І. І. Жанр мелодекламації в українській рок-музиці / І. І. Палкіна // Вісник Національної ака¬демії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2014. - № 4. - С. 144-148.

Палкіна І. І. Жанрова палітра концептуальних альбомів у творчості "Pink Floyd": від вокального цик¬лу до рок-опери / І. І. Палкіна // Мистецтвознавчі записки. - К. : Міленіум, 2014. - Вип. 25. - С. 144-153.

Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Тормахова Вероніка Миколаївна ; Національна музична академія Укра¬їни ім. П. І. Чайковського. - К., 2007. - 17 с.

Alena Vinnitskaya (2016). Retrieved from http://www.alenavinnitskaya.com/ [in Russian].

Andrieiev, Ye. V. (2014). Composite models of classic rock (on the material of of the group The Doors). Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: Kharkiv National Kotlyarevsky University of Arts [in Ukrainian].

Vasilyeva, L. L. (2014). Rock-music as a factor of cultural development in the second half of the 20th century. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Kiev’s National University Of Culture And Arts [in Ukrainian].

Liva, N. V. (2012). Rock-culture as a phenomenon of romantic tradition. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts [in Ukrainian].

Maria Burmaka (2016). Retrieved from http://www.burmaka.kiev.ua/ [in Ukrainian].

Otkydach, V. M. (2008). Rock music as a socialculture phenomenon. Extended abstract of doctor’s thesis. Kharkiv: Kharkiv State Academy of Culture [in Ukrainian].

Paliy, I. O. (2012). Transduction as a phenomenon of musical culture (through the example of piano cycle M. Mussorgsky "Pictures at an Exhibition" and works of the rock bands King Crimson and Pink Floyd). Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: Kharkiv National Kotlyarevsky University of Arts [in Ukrainian].

Palkina, I. I. (2014). Recitation-genre to music in Ukrainian rock-music. Visnyk of National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts, 4, 144-148 [in Ukrainian].

Palkina, I. I. (2014). The genre variety of conceptual albums in creation of "Pink Floyd": from the song cycle to the rock opera. Mystesttvoznavchi zapysky, 25, 144-153 [in Ukrainian].

Tormkhova, V. N. (2007). Ukrainian popular music and folklore: interpenetration and synthesis. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018