НАЦІОНАЛЬНА КУХНЯ ЯК КОМПЛЕКС КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНЦІВ

Olena Plyuta

Анотація


Мета статті - з’ясування витоків та історичної еволюції української кухні з урахуванням традицій і чинників її формування. Методологія роботи ґрунтується на застосуванні загальнонаукових методів (систем­ного, структурно-функціонального, генетичного тощо) із залученням дослідницьких настанов соціокультурного аналізу явищ і процесів. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні необхідності дослідження не лише витоків української кухні, а й форм її репрезентації, сутнісних ознак, функцій та ролі у соціальній культурі суспільства. Висновки. Багате історичне минуле зумовило регіональність української кухні та її особливості, пов’язані із соціальною культурою українців. Українська кухня походить від сільських страв, основою яких є злакові та овочі, її своєрідність виражається у використанні свинини, сала, буряка та пшеничного борошна, а також у комбінованій термічній обробці великої кількості компонентів страви. Багато страв української кухні набули етнічної символіки через їх усвідомлення українцями як своєрідного коду власної соціальної культури.


Ключові слова


українська кухня; їжа; кулінарія; гастрономія; традиції; соціальна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюх Л. З історії народної кухні. Великий піст. Молочні страви / Л. Артюх // Неопалима купина. - 1995. - № 1-2. - С. 3-5.

Артюх Л. З історії народної кухні. Картопля. Борщ / Л. Артюх // Неопалима купина. - 1995. - № 5- С. 18-21.

Артюх Л. З історії народної кухні. Мандрили. Шулики. Сластьони. Пундики / Л. Артюх // Неопа¬лима купина. - 1993. - № 2. - С. 23-27.

Артюх Л. Ф. Звичаї українців у народному календарі : [укр. нар. кухня] / Лідія Артюх. - Київ : Бал- тія-Друк, 2012. - 223 с.

Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія: історико-етнографічне дослідження : [монографія] / Л. Ф. Артюх. - К.: Наукова думка, 1977. - 154 с.

Борис Л. М. Динаміка тематичної групи лексики їжі та напоїв у буковинських говірках : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. М. Борис. - Чернівці, 2015. - 330 с.

Борисенко М. Побут міських мешканців України в 30-х роках ХХ століття / М. Борисенко // Етніч¬на історія народів Європи. - 2008. - Вип. 24. - С. 12-18.

Волкова А. В. Науково-етнографічне дослідження особливостей технології страв української національної кухні [Електр. ресурс] / А. В. Волкова. - Режим доступу : http://joumals.uran.ua/pathofscience/article/view/72984.

Дмитрук І. Ф. Гуцульщина в етнографічних дослідженнях кінця ХІХ - початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : 07.00.05 / І. Ф. Дмитрук. - Івано-Франківськ, 2009. - 24 с.

Жовнірова М. В. Їжа і харчування як елемент традиційно-побутової культури українців / М. В. Жов- нірова, Р. В. Дьяченко // Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. "Українська культура ХХІ століття: стан, про¬блеми, тенденції". - Київ :КНУКіМ, 2011 - С. 36-38.

Історія української культури : у 5 т. / голов. ред. Б. Є. Патон ; НАН України. - Київ : Наук. думка, 2001. - Т. 2 : Українська культура XIII - першої половини XVII століть [Електр. ресурс]. - Режим доступу : http://litopys.org.ua/istkult2/ikult2.htm.

Історія української культури : у 5 т. / голов. ред. Б. Є. Патон ; НАН України. - Київ : Наук. думка. - 2008. - Т. 4, кн. 1 : Українська культура першої половини XIX століття / Л. Ф. Артюх [та ін.] ; голов. ред. Г. А. Скри¬пник [та ін.]. - 1008 с.

Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: істор.-етногр. нарис / О. М. Кравець. - Київ : Наук. думка, 1966. - 136 с.

Кувеньова О. Ф. Громадський побут українського селянства / О. Ф. Кувеньова. - Київ : Наук. дум¬ка, 1966. - 135 с.

Ліпєц Ю. В. Розвиток і традиції харчування в українській культурі / Ю. В. Ліпєц // Матеріали Всеукр. на-ук.-теорет. конф. "Українська культура ХХІ століття: стан, проблеми, тенденції". - Київ : КНУКіМ, 2011 - С. 51-55.

Маланчук В. А. Побут українців у дослідженнях Володимира Гнатюка / В. А. Маланчук // Народна творчість та етнографія. - 1973. - № 2. - С. 28-34.

Наулко В. І. Культура і побут населення України / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. - Київ : Либідь, 1993. - 255 с.

Ніколенко В. В. Гастрономічні детермінанти суспільного життя: соціологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : 22.00.01 / В. В. Ніколенко. - Харків, 2015. - 38 с.

Панченко В. Г. Українське національне харчування: минуле і майбутнє. Уроки здоров’я : [зб. ст.] / В. Г. Панченко ; Ін-т суспільних досліджень. - Дніпропетровськ : Герда, 2009. - 234 с.

Похлебкин В. Национальные кухни наших народов [Электр. ресурс] / В. Похлебкин. - Режим дос¬тупа : http://www.e-reading.club/chapter.php/46184/6/Pohlebkin_-_Nacional%27nye_kuhni_nashih_narodov.html.

Українська стародавня кухня : довідник / упоряд. Т. Л. Шпаковської. - Київ : Спалах ЛТД, 1993. - 238 с.

Химич В. В. Эстетическая активность образов еды и питья в произведениях Михаила Булгакова / В. Химич // Известия Уральского государственного университета. 2006. - № 47. - С. 204-224.

Яценко С. А. Традиційна народна їжа як предмет етнографічного дослідження [Електр. ресурс] /

А. Панченко. - Режим доступу : http://eprints.zu.edu.Ua/2018/1/3.pdf.

Artyukh, L. (1995). "Excerpts on the History of Folk Cuisine. Lent. Dairy foods". Burning bush, vol. 1-2, P. 3-5 [in Ukrainian].

Artyukh, L. (1995). "Excerpts on the History of Folk Cuisine. Potato. Soup". Burning bush, vol. 5-6., P. 18¬21 [in Ukrainian].

Artyukh, L. (1993). "Excerpts on the History of Folk Cuisine. Mandrill. Szulik. Slastyon. Pundyk". Burning bush, vol. 2, P. 23-27 [in Ukrainian].

Artyukh, L. F. (2012). Ukrainian Customs in the national calendar. Kyiv: Baltia-Druk [in Ukrainian].

Artyukh, L. F. (1997). Ukrainian folk cooking: historical and ethnographic research. Kyiv: Scientific Thought [in Ukrainian].

Boris, L. (2015). Dynamics of the thematic group of vocabulary of food and beverages in Bukovina dialects. Candidate’s thesis. Chemivtsi [in Ukrainian].

Borisenko, М. (2008). "Life of urban residents of Ukraine in the 30s of the twentieth century". Ethnic history of the peoples of Europe, vol. 24, P. 12-18 [in Ukrainian].

Volkov^ A. V. Scientific and ethnographic research of the specific features of the technology of Ukrainian cuisine. Retrieved from : http://journals.uran.ua/pathofscience/article/view/72984 [in Ukrainian].

Dmitruk, І. F. (2009). Huzulschyna in ethnographic studies of the late XIX - early XXI century: Author’s Abstract. Dis. for obtaining a degree of Cand. Sc.: 07.00.05. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Zhovnirova, M. V., Dyachenko, R. V. (2001). "Food and nutrition as part of traditional Ukrainian consumer culture". Ukrainian culture of XXI century: state, problems and trends. Kyiv: KNUKiM, P. 36-38 [in Ukrainian].

History of Ukrainian Culture. (2001). B. Paton (heads. ed.); NAS of Ukraine. Kyiv : Science. opinion. Vol. 1-5, Vol. 2 : Ukrainian culture XIII - first half of XVII century. Retrieved from : http://litopys.org.ua/istkult2/ikult2.htm [in Ukrainian].

History of Ukrainian Culture. (2008). B. Paton (heads. ed.); NAS of Ukraine. Kyiv : Science. opinion. Vol. 1-5, Vol. 1: Ukrainian culture first half of the XIX century. L. F. Artyukh, G. A. Skrypnyk [heads. ed.] [in Ukrainian].

Kravecz', O. M. (1966). Family life and customs of Ukrainian people: historical and ethnographic sketch. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].

Kuvenova, A. F. (1966). Public Life of Ukrainian peasantry. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Lipiec, Y. (2011). "Development and food tradition in Ukrainian culture". Ukrainian culture XXI century: state, problems and trends. Kyiv: KNUKiM [in Ukrainian].

Malanchuk, V. A. (1973). "Life of Ukrainians in the research of Vladimir Hnatiuk". Folk art and ethnography, vol. 2, P. 28-34 [in Ukrainian].

Naulko, V. I., Artyukh, L. F., Gorlenko, V. F. and others. (1993). Culture and life of the population of Ukraine. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Nikolenko, V. V. (2015). Gastronomic determinants of social life: a sociological dimension. Doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Panchenko, V. G. (2009). Ukrainian national nutrition: past and future. Health lessons. Dnipropetrovsk : Gerd [in Ukrainian].

Pokhlebkin, V. National cuisines of our peoples. Retrieved from: http://www.e-reading.club/chapter.php/46184/6/Pohlebkin_-_Nacional%27nye_kuhni_nashih_narodov.html [in Russian].

Shpakovska, T. L. (compilation). (1993). Ukrainian ancient cuisine. Kyiv : Spalax LTD [in Ukrainian].

Khimich, V. V. (2006). " The aesthetic activity of images of food and drink in the works of Mikhail Bulgakov ". News of the Ural State University, vol. 47, P. 204-224 [in Russian].

Yatsenko, S. A. Traditional folk food as a matter of ethnographic study. Retrieved from : http://eprints.zu.edu.ua/2018/1/3 .pdf [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018