НОВА СТИЛІСТИКА В МИСТЕЦТВІ ХОРЕОГРАФІЇ: початок ХХ століття

Svetlana Shalapa

Анотація


Мета дослідження - визначити передумови виникнення нової стилістики руху, яка концептуально вплинула на формування нового виду мистецтва танцю початку ХХ століття. Методологія дослідження базу­ється на застосуванні історико-аналітичного методу (для окреслення загальносвітових процесів, які визначили найбільш значущі досягнення у культурі кінця ХІХ ст. та докорінно вплинули на розвиток подій на початку ХХ ст.), культурологічно-теоретичного (для означення загальнокультурних течій мистецтва на стику століть), структурно- стилістичного (для дослідження особливостей танцю модерн як нової стилістики руху). Наукова новизна полягає у визначенні історичних передумов виникнення нової стилістики руху в мистецтві танцю. Висновки. На початку ХХ століття завдяки активному розвитку капіталізму, індустріалізації та гуманізації суспільства відбуваються зрушення в галузі культури, формуються нові погляди на мистецтво та його втілення у життя. Цивілізаційний розвиток людства змінює парадигму його духовного та культурно-мистецького життя. Виникають нові мисте­цькі течії - модерн і експресіонізм, які вплинули на розвиток і трансформацію мистецтва танцю та формування нової стилістики руху в хореографічному мистецтві.


Ключові слова


стилістика руху; мистецтво танцю; модерн; хореографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Никитин В. Модерн-джаз танец: история, методика, практика /Никитин В. - М: ГИТИС, 2000. - 438 с.

Станішевський Ю. Експерименти модерн-балету / Юрій Станішевський // Музика. - 2008. - № 1. - C. 19.

Станішевський Ю. О. Балет /Ю. О. Станішевський //Енциклопедія сучасної України / Координаційне бюро Енциклопедії сучасної України Нац. акад. наук України. - К., 2003. - ТЧ.2: Б - Біо. -С.145-148.

Художественная гимнастика : учеб. пособ. / под ред. Т. С. Лисицкой. - М. : ФиС, 1982. - 232 с.: ил.

Чернышова-Мельник Н.Д. Дягилев: Опередивший время / Наталья Чернышова-Мельник. - М.: Мо¬лодая гвардія, 2011. - 475[5] с.:ил.

Шалапа С. В.Теорія і методика викладання спортивного танцю : підручник / Шалапа С. В. - К. : НАКККіМ, 2015. - 396 с.

Шереметьевская Н. В. Танец на эстраде / Шереметьевская Н. В. - М.: Искусство, 1985. - 416 с., ил.

Эбер Ж. Физическое воспитание по естественному методу; перевод с фр. Фани Риммер; под. ред. д-ра Н.Д.Королёва /Эбер Ж.- Издание Ленинградского Губернского Совета Профессиональных Союзов, 1925. - 178 с.

Nikitin V. Yu. (2000) Modem jazz dance: History. Methods. Practice. M.: Izd-vo "GITIS" [in Russian].

Stanishevsky, Y. (2008). Experiments of modern ballet. Music, 1, 19 [in Ukrainian].

Stamshevskiy Yu. O. (2003) Modem Encyclopedia of Ukraine / Coordination Bureau Encyclopedia of Contemporary Ukraine [in Ukrainian].

Lisitskoy T. S. (1982) Rhythmic gymnastics. M. : FiS [in Russian].

Chernyshova-Melnik N.D.(2011) Dyahylev: Ahead of its time. M.: Molodaya gva^ya [in Russian].

Shalapa S. V. (2015) Theory and methodology of sport dance training: Manual. K. : NAKKKiM [in Ukrainian].

Sheremetevskaya N. V. (1985) Variety dance. M.: Art [in Russian].

Eber Zh. (1925) Natural methods of physical education. Edition Lenynhradskiy Provincial Council of Professional Unions [in Russian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018