DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.179641

ВЗАЄМОДІЯ МІСТА І ВІЗУАЛЬНИХ МЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ URBAN STUDIES

Anastasiia Tormakhova

Анотація


Мета роботи полягає в окресленні основних напрямків взаємодії архітектурного простору і медіа- технологій, висвітленні специфіки їхніх взаємовпливу та тенденцій, пов‘язаних зі зміною візуального образу міста. Методологія дослідження полягає в застосуванні аналітичного підходу стосовно питання впливу медіа на міський простір. За допомогою методу синтезу здійснено узагальнення уявлень стосовно формування нового образу міста. Наукова новизна. Уперше системно представлено особливості впливу медіа на формування візуального образу міста. Висвітлено специфіку проектів, що вкладаються в концепт смарт-урбанізму, який підтримується громадською організацією Future Cities Catapult. Представлено інші шляхи взаємодії технологій та архітектурного простору, як-от створення медіа фасаду та встановлення рухомої архітектури. Висновки. Місто є центром життя більшості населення. З розвитком технологій відбувається поступова трансформація міста, візуальний образ якого змінюється завдяки медіа. Медіа-простір постає формою унаочнення шляхів ре- формування міста, відбувається формування різних проектів в рамках програми Future Cities Catapult, які пов‘язані зі смарт-урбанізмом. Шляхом взаємодії медіа та міського архітектурного простору виступає фор- мування медіа-фасаду. Стирання меж, які були встановлені у класичних видах мистецтва, призводить до зміни сутнісних характеристик архітектури та перетворення її на рухому мінливу конструкцію, що відтворює пара- дигми запитів, наявних у сучасному суспільстві. Місто виступає як живий організм, який поступово набуває іншого візуального образу, тісно взаємодіючи з медіа-технологіями.


Ключові слова


архітектура; місто; візуальні медіа; смарт-урбанізм

Посилання


Липов А.Н. Оптико-кинетическое искусство. Поиски новых типов формообразования. Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. Москва: ИФ РАН, 2006. Вып. 2. С.144-161.

Маньковская Н. Кинетическое искусство. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. С. 231.

Чепелик О. В. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія. Київ: Хімджест, 2009. 272 с.

About Future Cities Catapult. URL: https://futurecities.catapult.org.uk/about/ (дата звернення 15.04.2019).

Bowen W. M., Dunn R. A., Kasdan D. O. What is "Urban Studies"? context, internal structure, and content. Journal Of Urban Affairs, 2010. Volume 32, Number 2. рр. 199–227. DOI: 10.1111/j.1467-9906.2009.00474.x.

Caprotti F. Spaces of visibility in the smart city: Flagship urban spaces and the smart urban imaginary. Urban Studies Journal Limited, 2018. DOI: 10.1177/0042098018798597.

The smart urbanist. URL: http://www.smarturbanism.org.uk (дата звернення 15.04.2019).

Lipov, A.N. (2006). Optical kinetic art. The search for new types of shaping. Estetika: Vchera. Segodnja. Vsegda. Moscow: IF RAN, (Issue. 2), (pp.144-161) [in Russian].

Man'kovskaja, N. (2003). Kinetic art. Leksikon nonklassiki. Hudozhestvenno-jesteticheskaja kul'tura XX veka. Moscow: Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija, p. 231 [in Russian].

Chepelyk, O. V. (2009). Interaction of architectural spaces, contemporary art and new technologies, or mul- timedia utopia. Kyiv: Khimdzhest [in Ukrainian].

About Future Cities Catapult. Retrieved from: https://futurecities.catapult.org.uk/about/.

Bowen, W. M., Dunn, R. A., Kasdan, D. O. (2010). What is "Urban Studies"? context, internal structure, and content. Journal Of Urban Affairs, (Volume 32, Number 2), (рр. 199–227). DOI: 10.1111/j.1467- 9906.2009.00474.x.

Caprotti, F. (2018). Spaces of visibility in the smart city: Flagship urban spaces and the smart urban imagi- nary. Urban Studies Journal Limited. DOI: 10.1177/0042098018798597.

The smart urbanist. Retrieved from: http://www.smarturbanism.org.uk.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018