DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.179644

БРЕНДИНГ МІСТА ЯК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРУЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: КЛЮЧОВІ ПОЗИЦІЇ

Oksana Oliinyk

Анотація


Мета роботи – з визначенням ключових позицій обґрунтувати актуальність дослідження міського брендингу в межах культурології. Методологія дослідження ґрунтується на загальнонаукових методах  (аналізу, синтезу, узагальнення тощо). В основі дослідження – міждисциплінарна методологія з опорою на культурологічний підхід, який і дав можливість досягнути його мети. Наукова новизна полягає у приверненні уваги до необхідності врахування у брендингу міста низки культурних феноменів, зокрема ідентичності й об- разу міста, менталітету жителів, культурної спадщини. Висновки. Створення ефективної моделі функціонуван- ня міст відповідно до світових стандартів створює для них передумови позиціонування себе як своєрідної

«території безпеки», де гарантують об‘єктивне економічно-сприятливе конкурентне середовище  для бізнесу, що у свою чергу сприяє залученню зовнішніх інвестицій. Вони є тими додатковими важелями і ресурсами для збереження культурно-історичних здобутків і розвитку сучасної зручної і привабливої для туристів інфра- структури, а відтак багато в чому визначають культурно-комунікативну привабливість міського простору. Дає змогу сформувати бренд міста чітке позиціонування пріоритетів, цінностей, а також ідентифікація міста як культурно-комунікативного простору зі своєрідними традиціями та менталітетом жителів, згуртованих навко- ло вирішення спільних завдань. усі ці ключові позиції поряд з розвитком туризму, збереженням культурної спадщини, залученням інвестицій тощо визначає чи не ключові аспекти міського брендингу і вимагає до- слідження у межах і методами культурології.


Ключові слова


брендинг; бренд міста; імідж міста; ідентифікація міста; культурна спадщина; туризм; міське населення

Посилання


Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України / За заг. ред. О. І. Соскіна. К. : Вид- во "Інститут трансформації суспільства", 2011. 80 с.

Дубейковский В. Вопрос ғ 9. Что такое идентичность города? URL: http:// citybranding.ru/vopros9.

Лисенко С.М. та ін. Стратегічне бачення бренду міста очима його мешканців // Актуальні про- блеми економічного і соціального розвитку регіону: Зб. мат. всеукраїнської наук.-практ. конференції. В 2 т. Т. 2. Красноармійськ : КІІ ДонНТУ, 2011. 363 с. С. 83-90.

Львов: город, открытый для мира. URL: http://zavarnik.biz/lvov-gorod-otkrytyj-dlya-mira.

Нагорняк Т.Л. Міста як бренди за умов глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. ғ 1(111). С. 40-43.

Ремизов В. А., Садовская В. С. Культурная антропология : учебное пособие. Москва:МГИК, 2017.

с.

Тамберг В. 4 заблуждения брендинга территорий / портал комунікаційної групи "Region PR". URL: http://regionpr.ru/page422.html.

Шапкина Ю. Брендинг городов: особенности формирования бренда города. URL:

file:///C:/Users/Ira/Downloads/brending-gorodov-osobennosti-formirovaniya-brenda-goroda.pdf.

Шилехина М. С. Культурное пространство города как его идентификационное лицо: сущность и формирование // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2017. ғ 3(77). С. 52–62.

Branding of cities: the experience of the Visegrad Group countries for Ukraine / According to the commissions. edit O. I. Soskin. K .: View "Institute for the Transformation of Society", 2011 [in Ukrainian].

Dubyekovsky V. Question No. 9. What is the identity of the city? URL: http: // citybranding.ru/vopros9.[in Russian].

Lysenko S.M etc. Strategic vision of the city's brand through the eyes of its inhabitants // Actual problems of the economic and social development of the region: Zb. mate. All-Ukrainian sciences.-practice. conferences. In 2 tons of T. 2. Krasnoarmeysk: KII DonNTU, 2011, 83-90. [in Ukrainian].

Lviv: a city open to the world. Retrieved from: http://zavarnik.biz/lvov-gorod-kkrytyj-dlya-myra. [in Russian].

Nagornyak T.L. Cities as Brands in Conditions of Globalization // Bulletin of the Taras Shevchenko National Taras Shevchenko University. 2013. No. 1 (111), 40-43. [in Ukrainian].

Remizov V.A, Sadovskaya V.S. (2017). Cultural anthropology: a manual. Moscow: MGIK. [in Russian].

Tamberg V. 4 delusions of branding of territories / portal of communication group "Region PR". Retrieved from: http://regionpr.ru/page422.html [in Russian].

Shapkina Y. Branding of cities: features of forming a brand of a city. Retrieved from: brending-gorodov- osobennosti-formirovaniya-brenda-goroda.pdf [in Russian].

Shilehkina M.S. Cultural space of the city as its identity person: essence and formation // Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts. 2017. No. 3 (77), 52-62 [in Russian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018