DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.179647

ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ

Roman Nedzelsky

Анотація


Мета статті – виявити історичні чинники формування національного культурного простору. Методо- логія статті ґрунтується на міждисциплінарному підході, що передбачає застосування таких наукових методів, як аналіз для розкриття основних елементів формування національного культурного простору. Наукова новиз- на полягає у дослідженні процесу розвитку культурної політики, в такі періоди: вплив християнства на станов- лення та розвиток середньовічної української культури, розвиток культурної політики в період козацько- гетьманської держави, формування національного культурного простору в роки українських визвольних зма- гань та формування державної культурної політики в Україні в умовах незалежності. Висновки. Найважливі- шого значення набуває проблема законодавчого визначення державного статусу української мови та поширення її функціонування у всіх сферах суспільного життя. Позитивно на процесах націотворення мають відбитися й активне утвердження історичної державної символіки, відновлення єдності національної церкви, розповсю- дження української «високої» культури, збереження та розвиток усіх форм народної культури.


Ключові слова


вплив християнства; становлення середньовічної української культури; розвиток культурної політики в період козацько-гетьманської держави; формування національного культурного простору в роки українських визвольних змагань; державна культурна політики в Україні в умовах незалежності

Посилання


Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада : навч. посіб. Київ : Заповіт, 1997. 344 с.

Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні // М. С. Грушевський. Духовна Україна: [зб. творів]. К.: Либідь, 1994. 560 с.

Жулинський М. Г. Нація. Культура. Література: національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки. Київ : Наукова думка. 2010. 560 с.

Рубльов О. С. Українські визвольні змагання: 1917-1921 рр. / О. С.Рубльов, О. П. Реєнт. Україна крізь віки : [у 15-ти т.]. Т. 10. Київ : Альтернативи, 1999. 320 с.

Толочко О. П. Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко. Україна крізь віки : [у 15 т.]. Т. 4. Київ : Альтернативи, 1998. 352 с.

Українська культура: [лекції за ред. Д. Антоновича] / упор. С. В. Ульяновська; вст. слово І. М. Дзюби; перед, слово М. Антоновича; додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. Київ: Либідь, 1993. 592 с.

Verstyuk, V. F. (1997). The Ukrainian Central Rada: K.: Nauk, dumka [in Ukrainian].

Grushevskyj, M. S. (1994). From the history of religious thought in Ukraine. K.: Ly`bid [in Ukrainian].

Zhulyns`kyj, M. G. (2010). Nation. Culture. Literature: national-cultural myths and ideological and aesthetic quest. K. : Nauk, dumka [in Ukrainian].

Rubl`ov, O. S. (1999). Ukrainian Liberation Contest: 1917-1921. Ukrayina kriz viky. K. : Al`ternaty`vy`[in Ukrainian].

Tolochko, O. P. (1998). Kievan Rus. K. : Al`ternaty`vy [in Ukrainian].

Ukrainian culture. (1993). K.: Lybid [in Ukrainian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018