DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.179651

ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ МИКОЛИ КОЛЕССИ (НА ОСНОВІ СПОГАДІВ ТА ІНТЕРВ’ЮВАННЯ УЧНІВ І КОЛЕГ МАЕСТРО)

Iryna Bermes

Анотація


Мета роботи. Розкрити прийоми навчання та виховання диригентів, які використовував у педагогічній діяльності М. Колесса. Головними методами дослідження є інтерв‘ювання й узагальнення, що дали можливість вирізнити педагогічний досвід видатного диригента та теоретика, автора навчального посібника «Основи техні- ки диригування», засновника львівської диригентської школи М. Ф. Колесси. Наукова новизна. У статті впер- ше окреслено педагогічний досвід майстра, який сприймав процес навчання в єдності двох складових: як

«творення людини» (В. Сухомлинський) і виховання музиканта-професіонала високого рівня. Висновки. Уза- гальнено головні принципи практичної роботи професора зі студентами, спрямовані на опанування техніки ди- ригування, вивчення хорової партитури, за допомогою яких «прочитується» й інтерпретується твір, втілюється у виконавській версії художній задум композитора. Для М. Колесси творення людини – це не тільки вплив пе- дагога на своїх студентів (як людини та музиканта-професіонала), а й кропітка праця над самовдосконаленням. Підкреслено, що визначальні домінанти педагогічної майстерності М. Колесси можуть успішно використовува- тися в практичній діяльності викладачів і студентів, впроваджуватися в навчальний процес вищої школи.


Ключові слова


Микола Колесса; педагог; техніка диригування; майстерність

Посилання


Бобер Л., Юзюк І. Грані педагогічного таланту. Микола Колесса – композитор, диригент, педагог: збірка статей / Упоряд. Я. Якубяк. Львів, 1997. С. 107−115.

Загвязинский В. Педагогическое творчество учителя. М.: Просвещение, 1987. 37 с.

Кияновська Л. Син століття. Микола Колесса в українській культурі ХХ віку. Сім новел із життя ар- тиста. Львів, 2003. 294 с.

Педагогічна майстерність: підручник / За ред. І. Зязюна. К. : Вища школа, 1997. 249 с.

Юзюк І. Секрет педагогічної майстерності. Музика. 1996. ғ 2. С. 21.

Bober, L., Yuziuk, I. (1997). Facets of pedagogical talent. Mykola Kolessa – kompozytor, dyryhent, pedahoh: zbirka statei. Lviv [in Ukrainian].

Zahviazynskyi, V. (1987). Teacher‘s pedagogical creativity. M.: Prosveshchenye [in Russian].

Kyianovska, L. S. (2003). Son of the century. Mykola Kolessa in the Ukrainian culture of the twentieth century. Seven novels from the Life of the artist. Lviv [in Ukrainian].

Pedagogical skills. (1997). Za red. I. Ziaziuna. K.: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Yuziuk, I. (1996). The Secret of pedagogical mastery. Muzyka. 2, 21 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018