DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.179677

ГЛАМУР І ТІЛЕСНІСТЬ: ДО ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ В СУЧАСНОМУ ВІЗУАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ

Ruslana Bezugla

Анотація


Мета роботи полягає в аналізі гламуру й гламурної тілесності у співвідношенні з критеріями художно- сті і крізь призму теорії симулякрів культури постмодернізму. Сучасне візуальне мистецтво розглядається як динамічна система, яка зазнає впливу зовнішнього середовища: digital-технологій і суспільства споживання, а гламур досліджується як амбівалентний художньо-мистецький феномен, що спрямований на уніфікацію симво- лічних цінностей та естетичного ідеалу й містить певні сценарії поведінки. Методологія дослідження – сукуп- ність міждисциплінарного принципу, який дав змогу розглядати гламур у контексті естетичного ідеалу і як основну стратегію культури і мистецтва XXI століття. Наукова новизна. Обґрунтовується ідея, що гламур нав‘язує певні естетичні канони в галузі візуального мистецтва та візуальних образів. Запропоноване визначен- ня поняття «гламурної фетиш-краси». Висновки. Доведено, що гламур та його атрибутивні властивості безпо- середньо впливають на процеси естетизації повсякденного життя людини, які набувають сьогодні загальний і вельми неоднозначний характер. Результати дослідження можуть стати основою для більш глибокого вивчення проблеми впливу візуальних образів на формування ціннісних засад сучасної культури і мистецтва.


Ключові слова


гламур; тіло; тілесність; гламурна тілесність; художність; краса; естетичний ідеал; повсякденність

Посилання


Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. URL: http:// gtmarket.ru/laboratory/basis/5878/5881 (дата звернення: 01.12.2018).

Боряк О., Маєрчик М. Тіло в контексті культурно-антропологічних студій: ретроспекція та сучасні підходи. URL: http://www.etnolog. org.ua/vyd/vydetn/Body/Art01.htm (дата звернення: 31.08.2018).

Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. 784 с.

Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994. 606 с.

Никитина И. П. Философия искусства. Москва : Омега-Л, 2010. 559 с.

Тульчинский Г. Л. Слово и тело постмодернизма. От феноменологии невменяемости к метафизике свободы. Вопросы философии. 1999. ғ 10. С. 35–53.

Шевченко О. К. «Гламуризація» політичної влади як симптом суспільної ціннісної корозії. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, 2011. Вип. 4. С. 127–137.

Bodriyyar, Zh. (n.d.). To the criticism of the political economy of the sign. Retrieved from http:// gtmarket.ru/laboratory/basis/5878/5881 [in Russian].

Borjak O., Majerčyk M. Body in the context of cultural and anthropological studies: retrospection and modern approaches. Retrieved from http://www.etnolog. org.ua/vyd/vydetn/Body/Art01.htm [in Ukrainian].

Kassirer, E. (1998). Favorites. Experience of man. Moscow: Gardarika [in Russian].

Mukarzhovskiy, Ya. (1994). Studies on aesthetics and theory of art. Moscow: Iskusstvo [in Russian].

Nikitina, I. P. (2010). Philosophy of art. Moscow: Omega-L [in Russian].

Tulchinskiy, G. L. (1999). The word and body of postmodernism. From the phenomenology of insanity to the metaphysics of freedom. Voprosyi filosofii, 10, 35–53 [in Russian].

Ńevčenko, O. K. (2011). "Glamurization" of political power as a symptom of social value corrosion. Naukovi zapysky Instytutu polityčnyx i etnonacionalʹnyx doslidženʹ im. I. F. Kurasa, 4, 127–137 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018