DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.179683

СПЕЦИФІКА ФІЛОСОФСЬКО-ХУДОЖНЬОГО ОСЯГНЕННЯ СВІТУ ЯК ПРОБЛЕМА ЦІЛІСНОСТІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ

Оlena Kunderevich

Анотація


Метою роботи є аналіз підходів щодо співвідношення філософського та художнього осягнення світу, розгляд проблеми цілісності духовної культури, а також пошук моделей співвідношення мудрості й творчості. Методологія дослідження базується на застосуванні загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, зокре- ма: аналізу, синтезу, логічного методу та методу узагальнень. Наукова новизна полягає у запровадженні твер- дження про те, що філософська творчість, що йде за людиною в мистецтво, зустрічається із зовсім новим образом людини. Бути людиною – означає відхилитися від мети, означає відвернутися від абстрактності, подо- лати зведеність до ідеї. Людину, нарешті, можна зрозуміти як саму творчість, що бере свій початок в житті но- уменальному, тобто в свободі. Висновки. Філософія і мистецтво є тими духовними просторами, в яких не тільки втілюється індивідна буттєвість, але й формується мета подальшого розвитку людини і людства. Твор- чий потенціал митців і філософів створює певний настрій та часто є поштовхом до самозаглиблення й сход- ження людської душі шляхом добра до осягнення себе.


Ключові слова


духовна культур; філософія; мистецтво; творчість; свобода; людина

Посилання


Ортега-и-Гассет Х. История как система. Вопросы философии. 1996. ғ 6.

Воєводін О. Про своєрідність теоретико-естетичного знання. Дні науки. 1998 р. Київ: ―Київський університет‖, 1998. С. 65.

Горак Г. І. Філософія. Київ, 1998. С. 4.

Шестов Л. Сочинения. В 2 т. Т. 2. Москва: Наука, 1993. С. 27.

Борев Ю. Эстетика. Москва, 1988. С. 388.

Цветаева М.И. Об искусстве. Москва, 1991. С. 371.

Шеллинг Ф.В.И. Иммануил Кант. Сочинения. В 2 т. Т. 2. Москва, 1989. С. 30.

Кант И. Пролегомены. Москва, 1934. С. 118.

Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. Соч. в 2 т. Т. 1. Москва, 1987. С. 264.

Шестов Л. На весах Иова. Странствование по душам. Париж., 1975. С. 240.

Булгаков С. Свет невечерний. Москва, 1994. С. 332.

Ortega y Gasset H. (1996).History as a system. Voprosy filosofii, 6 [in Russian].

Voyevodin O. (1998). About originality of theoretical and aesthetic knowledge. Dni nauky. Kyiv.:

―Kyyivsʹkyy universytet‖ [in Ukrainian].

Gorak G.I. (1998). Philosophy. Kyiv [in Ukrainian].

Shestov L. (1993). Compositions. Vol. 2. Moscow: Nauka [in Russian].

Borev Yu. (1988). Aesthetics. Moscow [in Russian].

Tsvetaeva M. I. (1991). About art. Moscow [in Russian].

Schelling F.VI.I. (1989). Immanuel Kant. Vol. 2. Moscow [in Russian].

Kant I. (1934). Prolegomeny. Moscow [in Russian].

Schelling F.VI.I. (1987). The system of transcendental idealism. Vol. 1. Moscow [in Russian].

Shestov L. (1975).On the scales of Job. Wandering souls. Paris [in France].

Bulgakov S. (1994). Light of non-evening. Moscow [in Russian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018