DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.179687

ОБ’ЄКТИ МИСТЕЦТВА З КАЛЕНДАРНОЮ СИМВОЛІКОЮ ЯК ЕЛЕМЕНТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Nataliia Shevchenko

Анотація


Мета роботи – характеристика впливу пам‘яток календарного значення на формування нових еле- ментів культурної спадщини як культурних констант ідентичності українського народу. Методологія до- слідження базується на компаративному підході із застосуванням принципів соціокультурного і системного аналізу. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше здійснено ґрунтовний аналіз сучасних джерел з проблематики дослідження пам‘яток календарного значення, визначено їхній потенціал як елементів культур- ної спадщини і роль у формуванні культурної ідентичності українського народу з позицій залучення об‘єктів мистецтва з календарною символікою до туристичного використання і створення нових програм туристичних маршрутів. Висновки. Встановлено, що на території сучасних українських земель протягом кількох тисяч  років сформувалася система відображення календарно-астрономічних уявлень, яка у певні проміжки часу мала різне знакове оформлення: орнаменти із паралельних штрихів або насічки на іклі мамонта та браслетах мізин- ської культури; керамічні рогаті крісельця у вигляді голови бика як символ поклоніння трипільців небесному Тільцю; орнаментація на пряслі-колесі бронзового часу, що відповідає основним сузір'ям, які Сонце проходило від точки весняного до точки осіннього рівнодення; кам‘яна скульптура календарного значення; календарні символи на глиняних виробах древніх слов‘ян; обрядові свята та календарна словесність, що пов‘язує трипільську цивілізацію і сучасні елементи сакральної сфери життя українців. Популяризація об‘єктів ми- стецтва календарної символіки як елементів культурної спадщини та включення їх до програм туристичних маршрутів сприятиме формуванню культурної ідентичності українського народу.


Ключові слова


об‘єкти мистецтва з календарною символікою; елементи культурної спадщини; культурні константи ідентичності

Посилання


Бурдо Н. Б., Відейко М.Ю. Трипільська культура. Спогади про золотий вік: монографія. Харків : Фоліо, 2008. 415 с.

Довженко Н. Д. Проблеми дослідження найдавніших мегалітичних пам'яток України. Праці центру пам'яткознавства. Київ, 1993. Вип. 2. С. 108–135.

Задников С. А., Шрамко И.Б. Памятники скифского времени в басейне реки Ольховатки. Проблеми історії та археології України : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. до 100-річчя XII Археологічного з‘їзду в м. Харкові 25 – 26 жовтня 2003 р. Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. С. 37–40.

Очерки истории отечественной астрономии с древнейших времен до начала ХХ века / под. ред. И. А. Климишина. К. : Наукова думка, 1992. 512 с.

Погожева А. П. Антропоморфная пластика Триполья / отв. ред. В. И. Молодин. Институт истории, филологии и философии. Новосибирск : Наука, 1983. 144 с.

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян: монография. М. : Наука,1981. 608 с.

Супруненко А. Б. О Федоровском идоле и кургане. Охорона і дослідження пам'яток археології Пол- тавщини: Третій обласний науково-практичний семінар : тези доповідей. Полтава, 1990. С. 80 – 86.

Ткачук Т. М., Мельник Я.Г. Семіотичний аналіз трипільсько-кукутенських знакових систем (мальо- ваний посуд): монографія. Івано-Франківськ : Плай, 2000. 238 с.

Фролов Б. А. Палеолитическое искусство и мифология. У истоков творчества (первобытное искусс- тво). Новосибирск, 1978. С. 103–115.

Чмихов М. О.,Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України: курс лекцій. Київ : Либідь, 1992. 376 с.

Burdo N. B. M. & Yu. Videiko (2008). Trypillian culture. Memories of the golden age. Kharkiv : Folio, 415 р. [in Ukrainian].

Dovzhenko N. D. (1993). Problems of research of ancient megalithic monuments of Ukraine. Works of the Center of Memory Studies. (Vols. 2), (рр. 108–135). Kyiv: [in Ukrainian].

Zadnykov S. A, & Shramko Y. B. (2003). Monuments of the Scythian time in the basin of the Olkhovatka River. Problems of the history and archeology of Ukraine : зб. матеріалів Proceedings of the International Scientific Conference to the 100th anniversary of the XII Archaeological Congress. (рр. 37–40), Kharkiv : Skhidno-rehionalnyi tsentr humanitarno-osvitnikh initsiatyv. [in Ukrainian].

Klymyshyn Y. A. (Eds.). (1992). Essays on the history of domestic astronomy from ancient times to the beginning of the twentieth century. Kyiv: Naukova dumka, 512 р. [in Ukrainian].

Pogozheva A P. (1983). Anthropomorphic plastic Tripoli. V I Molodin (Eds.). Institut istorii filologii i filosofii. Novosibirsk: Nauka, 144 р. [in Russian].

Rybakov B A. (1981). Paganism of the ancient Slavs. Moskva: Nauka, 608 р. [in Russian].

Suprunenko A. B. (1990). About Fedorovsky idol and barrow. Guard and study of archeology monuments of Poltava region: Abstracts of Papers, (рр. 80 – 86), Poltava. [in Ukrainian].

Tkachuk T. M. & Melnyk Ya. H. (2000). Semiotic analysis of Trypilly-Cuckoo sign systems (figurines). Ivano-Frankivsk : Plai, 238 р. [in Ukrainian].

Frolov B. A.(1978). Paleolithic art and mythology. At the origins of creativity (primitive art). (рр. 103– 115), Novosibirsk. [in Russian].

Chmykhov M. O, Kravchenko N. M, & Cherniakov I. T. (1992). Archeology and ancient history of Ukraine. Kyiv: Lybid, 376 р. [in Ukrainian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018