DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180519

ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ВИТОКІВ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ МУЗИКИ

Marina Antoshko

Анотація


Мета роботи полягає у вивченні проблеми народної музики Китаю в історичному ракурсі. Методоло- гія дослідження полягає у використанні історичного та біографічних методів у вивченні даної тематики. Нау- кова новизна статті полягає в дослідженні доцільності проблеми китайської народної музики та вивчення її історичних витоків. Уперше було виокремлено історичні імена діячів, які безпосередньо вплинули на розвиток китайського народного мистецтва, завдяки яким були з‘ясовані культурні традиції країн Сходу. Висновки: на основі вивчення проблеми стосовно народної музики Китаю виявили процеси її розвитку та самобутню культуру.


Ключові слова


народна музика Китаю; музичне мистецтво; культурні традиції; фольклор Китаю; театр

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Виноградов В.С. Музыка в Китайской Народной Республике. Москва: Советский компози- тор.1959. 87 c.

Лю Лянь. Музично-теоретичні дисципліни в системі професійної підготовки музикантів у Китаї: автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.03. Харків. 2015. 17 с.

3.Судзуки С. Взращенные с любовью: Классический подход к воспитанию талантов. Москва: Попу- рри. 2005. 192 с.

4.Сюй Чже. Формування національних цінностей у студентів музичних спеціальностей у навчально- виховному процесі університету: автореф. дис. канд. пед. наук:13.00.07. Київ. 2014. 23 с.

5.Тавровський Ю.В. Загадки ―японського духу". Москва: Сов. Россия. 1989. 89 с.

6.Шнеерсон Г. О китайской музыке. Статьи китайских композиторов и музыковедов. Москва: ГМИ. 1958. Вып.1. 143 с.

Vinogradov, V.S. (1959). Music in the People's Republic of China. Moscow: Soviet composer [in Ukrainian].

Liu Lian. (2015). Musical-theoretical disciplines in the system of professional training of musicians in China. Extended abstract of candidate‘s thesis. Kharkiv: Nat.un. im. I.P.Kotlyarevsky [in Ukrainian].

Suzuki, S. (2005). Grown up with love: A classic approach to the development of talent. M .: Popurry [in Ukrainian].

Xu Zhe (2014).Formation of national values in students of music specialties in the educational process of

the university. Extended abstract of candidate‘s thesis. Kyiv: National. ped Untitled.M.P.Drahomanov [in Ukrainian].

Tavrovsky, Yu.V. (1989). Riddles of the "Japanese Spirit" . Moscow: Sov. Russia [in Ukrainian].

Shneerson, G. (1958) About Chinese music. Articles of Chinese composers and musicologists. Moscow: GMI [in Ukrainian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018