DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180523

АРХЕТИП БАТЬКА В МИСТЕЦТВІ ВАСИЛЯ КУРИЛИКА: ТИПОЛОГІЯ ТА СМИСЛОВІ КОНОТАЦІЇ

Khrystyna Beregovska

Анотація


Мета роботи дослідити архетип Батька як одну з основ національного та особистісно- психологічного самоусвідомлення у творчості канадського художника українського походження В. Курилика. Відтак провести типологію архетипних образів Батька як смислових модулів, які інформують про батьківсько- синівські взаємини у полінаціональному емігрантському канадському соціумі. Методологія. Для вирішення поставлених завдань використано загальнонаукові й міждисциплінарні методи дослідження: аналіз, синтез, фо- рмалізація та компаративний метод. За допомогою методу екстраполяції, який ґрунтується на припущенні того, що закономірність розвитку об‘єкта в минулому буде незмінною протягом певного часу й у майбутньому, ми охарактеризували закономірні, «успадковані» через покоління поведінкові моделі стосунків батько-син, які В. Курилик зобразив у живописних творах. Наукова новизна. Ми вперше в контексті мистецтвознавчого дослі- дження творчості В. Курилика порушили проблему архетипу Батька як неодмінної складової смислової моделі мистецтва художника, проаналізувавши різні підходи до трактування батьківського образу. Висновки. На підс- таві аналізу творів художника, а також його теоретичних рефлексій ми з‘ясували загальні принципи та модифі- кацію архетипу Батька. У статті ми вперше уклали типологію образів батька на підставі аналізу живописних творів: образ нарцисичного бунтаря, особа з комплексом безземельства, образ братонищення, романтична візія достатку, іронічна сатира, меланхолія національного.


Ключові слова


архетип; мистецтво В. Курилика; типологія образів; смисл; конотації

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Береговська Х. Архетипи у творчості Василя Курилика на прикладі серій «Останні дні», «Перший емігрант» та «Велика самотність». Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті. 2018. 5. 55-59.

Великий успіх В. Курилика у Торонті. Ми і світ. 1964. 117. 59.

Виїмки з листів Василя Курилика до М. й О. Колянківських. Ми і світ. 1978. 202.17-29.

Свято Канади в Ніягара коледжі у Велланді. Ми і світ. 1982. 227. 60.

Юнг К.Архетип и символ. Москва. Ренесанс.1991.169.

Kurelek W., Murray J. Kurelek's Vision of Canada. Edmonton. Hurtig Publishers. Exhibition catalogue. 1983. 80.

Kurelek W. The Ukrainian Pioneer. Niagara Falls. Niagara Falls art Gallery Kurelek art collection. 1980.75.

Someone with me. The Autobiography of William Kurelek. Cornell University. 1973. 523.

Kear A. William Kurelek Life and Work. URL: https://www.aci-iac.ca/ art-books/william-

kurelek/biography/#fathers-and-sons

Beregovska Kh. (2018). Archetypes in the artwork of Vasyl Kurelek on examples several series ―The last day‖, ―Ukrainian pioneer‖ and ―Big lonless‖. Visnyk tradycij I novacij u vushchij arhitekturno-hudozhnij shkoli, 5, pp. 55-59. [in Ukrainian].

Great success of V. Kurylyk in Toronto. (1964). My i svit. [in Ukrainian].

Some letters of Vasyl Kurylyk to M. and O. Koliankivsky. (1978). My i svit. [in Ukrainian].

Holiday of Canada at Niagara College in Velland. (1982). My i svit. [in Ukrainian].

Ung K. (1991). Archetypes and symbols, Moskva [in Ukrainian].

Kurelek W., Murray J. (1983). Kurelek's Vision of Canada. Edmonton: Hurtig Publishers. [in English].

Kurelek, W. (1980). The Ukrainian Pioneer. Niagara Falls art

Gallery Kurelek art collection. [in English].

Someone with me. The Autobiography of William Kurelek. (1973). Cornell University. [in English].

Kear, A. William Kurelek Life and Work. Retrieved from: https://www.aci-iac.ca/art-books/william- kurelek/biography [in English].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018