DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180527

СТАТУТ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ КООПЕРАТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (РАД І АРТІЛЕЙ) «УКРХУДОЖПРОМСПІЛКИ»

Anastasia Varyvonchyk

Анотація


Мета дослідження є важливою і малодослідженою проблемою, що пов‘язана з діяльністю традиційних народних мистецтв та висвітленням обставин розвитку і відстеження історичної еволюції «Укрхудожпрому»– підприємства, яке виготовляло та продукувало унікальні вироби української художньої промисловості. Мето- дологія дослідження ґрунтується на використанні архівних матеріалів та спостережень культурологічного, іс- торичного та мистецтвознавчого аналізу. Наукова новизна полягає у розкритті нових фактів та ґрунтовному аналізі документів щодо діяльності, статуту й обов‘язків«Укрхудожпромспілки», яку з часом було реорганізо- вано у виробничо-художне об‘єднання «Укрхудожпром». На основі результатів історичного дослідження мо- жемо зробити висновки, що держава підтримувала та сприяла розвитку художньої промисловості з виготовлення виробів для населення України, надаючи можливість майстрам в артілях заробляти на життя та створювати вироби художньої промисловості для кожного регіону із властивими орнаментами певної місцевос- ті.


Ключові слова


Укрхудожпромспілка; Укрхудожпром; артіль; статут; художня промисловість; виробництво

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Про державне акціонерне товариство «Укрхудожпром»: Постанова Кабінета Міністрів України.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/28-94-%D0%BF/

Про затвердження Державної програми збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року»: Постанова Кабінета Міністрів України URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/768-2007-%D0%BF/print1452791443789248/

Про збереження та розвиток народних художніх промислів України в ринкових умовах»: Постанова Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3686-12/

Центральний державний Архів Вищих Органів Влади та Управління України (ЦДАВО України). Фонд ғ 4676 опис 1 постійного зберігання за 1944 – 1973 рр. : оп. 1 сп. 2, 4, 97, 240, 568, 573, 568, 667, 589, 643, 723, 760, 786, 811, 873, 944, 988, 1067, 1227, 1285, 1251, 1270, 1310.

Центральний державний Архів Вищих Органів Влади та Управління України (ЦДАВО України). Фонд ғ 4676, опис 1 (подовження справ) постійного зберігання за 1973 – 2004 рр. : оп. 1 сп. 1325, 1375, 1378.

About the state joint-stock company of «Ukrkhudozhprom»: Decision of Kabineta of Ministers of Ukraine.

Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/28-94-%D0%BF/ [in Ukrainian].

About claim of the Government program of maintainance, revival and development of folk artistic trades, on a period to 2010 year»: Decision of Kabineta of Ministers of Ukraine. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/768-2007-D0%BF/print1452791443789248/ [in Ukrainian].

About a maintainance and development of folk artistic trades of Ukraine in market conditions»: Decision of

Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3686-12/ [in Ukrainian].

Central record Office of Higher Organs of Power and Management of Ukraine (CDAVO of Ukraine). Fund

¹ 4676 description 1 permanent storage for 1944 – 1973 : op. 1 sp. 2, 4, 97, 240, 568, 573, 568, 667, 589, 643, 723, 760,

, 811, 873, 944, 988, 1067, 1227, 1285, 1251, 1270, 1310 [in Ukrainian].

Central record Office of Higher Organs of Power and Management of Ukraine (CDAVO of Ukraine). Fund ғ 4676, description 1 (lengthening of businesses) permanent storage for 1973 – 2004 : op. 1 sp. 1325, 1375, 1378 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018